اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

پیام همبستگی به کمیته مرکزی و اعضا وهواداران کومه‌له به مناسبت روزکومه له

پیام همبستگی به کمیته مرکزی و اعضا وهواداران کومه‌له به مناسبت روزکومه له

رفقا! بدینوسیله فرا رسیدن 26 بهمن روزکومه له را به شما و کارگران و زحمتکشان کردستان شادباش می گوئیم.

کومه له برای کارگران و زحمتکشان کردستان وایران سازمان شناخته شده ای است ، روزکومه له برای آنها یاد آور مبارزه انقلابی وازخودگذشتگی انسانهائی است که دردفاع از منافع کارگران و توده های زحمتکش مردم و برای رسیدن به آزادی و سوسیالیسم درصفوف کومه له جان باخته اند.

شکل گیری فعالیت علنی کومه له درکردستان و متشکل شدن کارگران و زحمتکشان و ازجمله زنان ، جوانان و روشنفکران انقلابی و پیشرو درآن و مبارزه درراه آزادی و سوسیالیسم وپایان دادن به ستم ملی ..چشم انداز نوینی را دربرابر کارگران و توده های زحمتکش منطقه گشود وشعله های امید به پیروزی را دردل آنها برافروخت. شعله هائی که برغم سرکوبگری و ددمنشی رژیم حاکم و سازشکاری عناصر متزلزل به خاموشی نگرائیده و به همت وتلاش فعالین کومه له روشنی بخش راه مبارزه پیشاروی توده های مردم است.

رفقای گرامی

درشرایط حساسی به سرمیبریم، خاورمیانه درآتش جنگهای فرقه ای ،مذهبی وناسیونالیستی میسوزد. جنبشهای اجتماعی برعلیه ستم واستثمار  یکی پس اردیگری سرکوب وبواسطه دخالت دول امپریالیستی و ارتجاع منطقه به انحراف کشیده میشوند. دراین میان جنبش انقلابی وترقی خواهانه زحمتکشان کوبانی نقطه امید وچشم انداز نوینی رادرمقابل خلق زحمتکش کرد ومنطقه گشود و این پدیده نشان داد که توده های زحمتکش مردم منطقه ازچه پتانسیلی برای انجام دگرگونی های اجتماعی برخوردارند ودراین میان زحمتکشان کردستان  نمونه برجسته ای از چنین پتانسیل انقلابی را درمقابله با هجوم داعش ودسیسه های امپریالیسم وارتجاع منطقه ونیزبرپائی سیستم خودمدیریتی توده های مردم وبرقراری ازادیهای سیاسی…. به نمایش گذاشتند و باردیگر ثابت کردند که درصورتیکه احزاب انقلابی و پیشروان توده مردم آمادگی لازم را درخود و آگاهی و تشکل لازم رادر میان توده مردم بوجودآورند وآنهارا نسبت به منافع خود آگاه سازند وبرحفظ استقلال سیاسی ومطالبات رادیکال  پایبند باشند، میتوانند برمشکلات وموانع هرچند بزرگ فائق آیند و چشم اندازنوینی را درمقابل خویش بگشایند.    درایران نیز تلاش رژیم ایران برای بقای حاکمیت سیاه خود با دامنگسترکردن بحرانهای خارجی از جمله بحران هسته ای ودخالت درتحولات منطقه و سرکوب جنبش کارگری و سایر جنبشهای انقلابی درداخل توام است ، سیاستی که درعین حال سوخت لازم برای امپریالسم آمریکا بمنظور شکل دادن به سیاست تجاوزکارانه خود درمنطقه و دست یافتن به استراتژی دراز مدت آن فراهم میسازد.درچنین شرایطی پای فشاری کومه له به مواضع رادیکال و سوسیالیستی و نزدیکی با جریاناتی که ازپتانسیل انقلابی و سوسیالیستی برخوردارند، میتواند جبهه کردستانی سوسیالیسم  را دربرابر جریانات مذهبی ارتجاعی و ناسیونالیستی تقویت کرده و به انترناسیونالیسم پرلتری ومبارزات طبقه کارگر وزحمتکشان درسراسرایران  یاری رساند.

. ما امید واریم رفقای کومه له همچون گذشته در پرچمداری سوسیالیسم وآزادی درمنطقه پابرچای مانده وبا درایت و هشیاری و برخورداری از سیاستی کارگری و طبقاتی خطراتی را که  جنبش انقلابی و کارگری کردستان را تهدید میکند بازشناخته و خنثی کنند درعین حال به ندای همکاری جریانات سراسری بویژه درمناطق همجوار که درآنها ناسیونالیسم و مذهب برای دامن زدن به دشمنی میان زحمتکشان تقویت میشود ،پاسخ عملی دهند .

ما بار دیگر روز کومه له را به شما اعضا و فعالین کومه له و کارگران و زحمتکشان کردستان شاد باش میگوئیم و درمبازه برای رسیدن به آزادی وسوسیالیسم برایتان آرزوی پیروزی نموده و دستتان را به گرمی میفشاریم.

سرنگون بادرژیم جمهوری اسلامی

برقراربادجمهوری فدراتیو شورائی

زنده باد سوسیالیسم

روابط سازمان اتحاد فدائیان کمونیست 22بهمن ماه 1393

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »