اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

پیام همبستگی به کمیته مرکزی و اعضا وهواداران کومه له بمناسبت 26 بهمن روز کومه له

 

رفقا!  بدینوسیله فرا رسیدن  26 بهمن روزکومه له  را به شما و کارگران و زخمتکشان کردستان شادباش می گوئیم.

 روزکومه له  یاد آور انسانهائی است که دریکی از سیاه ترین دوران تاریخ سازمان کومه له رابمنظور رسیدن به آزادی و سوسیالسم  بنیان گذاشتند. سازمانی که سه دهه است پرچم مبارزه  علیه ستم و استثمار و زور و سرکوب را درکردستان برافراشته نگه داشته است.
کومه له  برای کارگران و زحمتکشان ایران بویژه کردستان نام نا شناخته ای نیست ، روزکومه له برای آنها یاد آور مبارزه انقلابی  وازخودگذشتگی انسانهائی است که دردفاع از منافع  کارگران  و توده های زحمتکش مردم و برای ر سیدن به آزادی و سوسیالیسم  درصفوف کومه له جان باخته اند.
شکل گیری فعالیت علنی  کومه له درکردستان  و متشکل شدن کارگران و زحمتکشان  و ازجمله زنان ، جوانان و روشنفکران انقلابی  و پیشرو درآن  و مبارزه درراه آزادی و سوسیالیسم  وپایان دادن به ستم ملی و..چشم انداز زندگانی نوینی را دربرابر کارگران و توده های زخمتکش منطقه گشود وشعله های امید به پیروزی را دردل آنها برافروخت. شعله هائی که برغم سرکوبگری و ددمنشی رژیم حاکم  و سازشکاری عناصر متزلزل  به خاموشی نگرائیده و به همت وتلاش فعالین کومه له روشنی بخش راه مبارزه پیشاروی توده های مردم است.

رفقای گرامی

.ازوضعیت حساس ایران ومنطقه باخبرید وروند های سیاسی را پی گیری میکنید . بخوبی میدانید که تلاش رژیم ایران برای بقای حاکمیت سیاه خود با دامنگسترکردن بحرانهای خارجی از جمله بحران هسته ای  توام است ، چیزی که سوخت لازم  برای  امپریالسم آمریکا بمنظور شکل دادن به سیاست تجاوزکارانه خود درمنطقه و دست یافتن به استراتژی دراز مدت آن  فراهم میسازد.

 کم نیستند احزاب و دسته جاتی که با بستن خود به ارابه سیاست یکی از دو وجه این تضاد، میکوشند تامبارزات کارگران ، زنان ، جوانان و بطورکلی مردم زحمتکش را از مسیر اصلی آن منحرف کرده وبه کرامات امپریالیستی و یا تغییراتی دردرون رژیم امیدوارسازند. بدون شک کردستان درتحولات آتی و بویژه در استراتژی راهبردی آمریکا از جایگاه ویژه ای برخورداراست . ما امید واریم رفقای کومه له همچون گذشته در پرچمداری سوسیالیسم  وآزادی درمنطقه پابرچای مانده وبا درایت و هشیاری و برخورداری از سیاستی کارگری و طبقاتی خطراتی را که ازاین بابت جنبش انقلابی و کارگری کردستان را تهدید میکند بازشناخته و خنثی کنند . همچنین با بستن پیمانها و اتحاد عمل های  ضرور با سایر احزاب و سازمانهای محلی و سراسری مدافع سوسیالیسم، موقعیت کومه له و جنبش سوسیالیستی درکردستان را تقویت کرده ودرمتشکل کردن و متحد نمودن مبارزات کارگران و زحمتکشان گامهای موثری بردارد.

ما بار دیگر روز کومه له را به شما اعضا و فعالین کومه له و کارگران و زحمتکشان کردستان شاد باش میگوئیم  و درمبازه برای رسیدن به آزادی وسوسیالیسم  برایتان آرزوی پیروزی نموده و  دستتان را به گرمی میفشاریم.

سازمان

اتحاد فدائیان کمونیست

بهمن 1385

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »