اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

پیام نوروزی  سازمان اتحادفدائیان کمونیست

 بهاران خجسته باد

کارگران وزحمتکشان!

درپی زمستان سرد، بهار با تمام جلوه های دل انگیزش فرا رسید . نوروز همه مارابرغم مصائب و مشکلات زندگی به  جشن وشادمانی فرا میخواند .آغاز بهارو شکفتن طبیعت، نوید میدهند که سرانجام دوران سیاه  استبداد و خودکامگی و دوران ستم واستثمار و زور و سرکوب نیز پایان  خواهد یافت هرگاه که انسانهای کارگرو زحمتکش بر حقوق ، توانائی ورسالت خود آگاه گردند و برای در دست گرفتن سرنوشت خود، متحدانه به پا خیزند.

کارگران وزحمتکشان!

وخامت اوضاع اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی ایران که اقلیتی از صاحبان قدرت و ثروت برکشور حاکم کرده اند، برهمه شما آشکار است و نیازی به توضیح مکرر آن نیست، درسالی که گذشت تعرض نظام سرمایه داری ودولت مذهبی سرکوبگر آن برحق معیشت  و ایتدائی ترین حقوق سیاسی و اجتماعی  مردم ابعاد وسیعی یافت.توده های میلیونی کارگران وزحمتکشان که هم اینک بار اصلی فشار اقتصادی و سیاسی را بردوش میکشند، بارها از طریق اعتصابات ، تظاهرات وتجمعات مکررخود خواستند درمقابل این تعرض وحشیانه به مقابله برخیزند، معهذا این مبارزات همچون سالهای گذشته بدلیل فقدان اتحاد لازم بویژه درمیان کارگران و نبود رهبری  مدبرو انقلابی و نیرومند ،هرچند درحوزه هائی توانستند رژیم وسرمایه داران را به عقب نشینی وادارند اما درکلیت خودبه نتایج مطلوب نرسیدند. درحالیکه خواست ها و مطالبات  مطروحه چه درعرصه اقتصادی و چه درعرصه سیاسی و فرهنگی و غیره که از سوی کارگران ، زنان ، جوانان  و سایراقشار محروم جامعه مطرح شدند ،مطالبات و خواست های  توده های کار و زحمت درسرتاسر ایران بودند  و مادامی  که این مبارزات و درراس همه آنها مبارزات کارگران به هم گره نخورند و قدرت واحدی را به میدان نیاورند، چشم اندازپیروزی قاطع و دگرگونیهای اقتصادی و اجتماعی به نفع زحمتکشان و رسیدن به آزادی  و عدالت اجتماعی، محلی از اعراب نخواهد داشت.پایان دادن به این پراکندگی یکی از وظایف مهم واساسی جنبش طبقه کارگر و سایر جنبشهای اجتماعی درسال جدید میباشد. تردیدی نیست که رشد سطح آگاهی و تداوم مبارزات طبقه کار گر و زحمتکشان جامعه  نوید بخش آن است که درسال جدید جمعبتدی و درس آموزی از شکست ها و پیروزیهای گذشته، راه غلبه بر مشکلات پیشا روی طبقه کارگر وزحمتکشان جامعه را هموار سازد. برای موفقیت دراین راه میباید تمام کوشش و توان خود را به کارگیریم.

دید و بازدید های ایام نوروزی را غنیمت بشمارید .نوروز وسنت زیبا وپربار دید و بازدید ها فرصت گرانبهائی است  تا از مشکلات همدیگر آگاه شویم به ارتقاء سطح آگاهی همدیگر کمک کنیم  و راه های غلبه برمشکلات  و شیوه های نوین اتحاد و مبارزه را به بحث و مشورت بگذاریم .به دیدار خانواده ها وبازماندگان شهدای جنبش کارگری وسایر جنبش های  انقلابی وزندانیان سیاسی  برویم و خود را درغم وشادی آنها شریک وسهیم بدانیم.

فرارسیدن نوروز را به همه شما شادباش میگوئیم

نوروزتان پیروز باد

سازمان  اتحادفدائیان کمونیست

29 اسفند 1392

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »