اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

پیام نوروزی سازمان اتحادفدائیان کمونیست

 کارگران و زحمتکشان–

بهاربا تمام جلوه هایش ازراه میرسد ،سازمان اتحاد فدائیان کمونیست با قلبی سرشار از امید به آزادی ، سعادت و بهروزی توده های کارگر وزحمتکش مردم ایران وجهان ، فرارسیدن سال جدید 1397شمسی و بهار زندگی بخش را به همه شما شاد باش می گوید.

سال گذشته را همراه با بیم وامید سپری کردیم. ازیکسو شاهد تداوم تعرضات گسترده اقتصادی، سیاسی، اجتماعی وفرهنگی  نظام سرمایه داری وصاحبان قدرت وثروت به  سطح معیشت کارگران ، زحمتکشان و  سرکوب حرکت های اعتراضی آنان بودیم وازسوی دیگر شاهد گسترش اعتصابات واعتراضات کارگری وجنبشهای اجتماعی  توده ای  بودیم که برغم سالها سرکوب اما ققنوس وارازخاکسترخویش برخاسته  وقدرقدرتی رژیم حاکم را به مصاف طلبیدند.

سال کذشته گرانی مایحتاج عمومی، سطح پائین حقوق و دستمزد ها ، عدم پرداخت بموقع حقوق،گسترش اعتیاد ، فحشا ، فساد ، دزدی و غارت وچپاول دسترنج  کارگران وزحمتکشان وثروتهای عمومی توسط مافیای قدرت وثروت حاکم برکشور و تحدید مداوم آزادیهای سیاسی  وفردی واجتماعی  ومحروم  نمودن افراد جامعه از حق تشکل مستقل و آزادی بیان واندیشه، تشدید ستم برزنان و ملیت های تحت ستم واستثمار …ادامه یافت و  روزهای سختی را برای مردمان کارگر وزحمتکش وطرفداران آزادی اندیشه وقلم وبیان درپی داشت.

اماسال کذشته درعین حال شاهد آغاز حرکت های نوینی بودیم که امید به رهائی را درچشم اندازمبارزات توده های کار وزحمت گشود.درتداوم اعتصابات گسترده کارگری، خیزش عمومی هفتم دیماه توده های محرو م و ازهستی سافط شده  دربیش از 80 شهرکشور که کلیت نظام  استثمارگر ودستگاه جهنمی مذهبی آنرا نشانه رفت.همچنین برآمد زنان مبارزی که حجاب ازسربرگرفته وبابرسرچوب کردن آن درمیادین شهرها، قوانین ارتجاعی مذهبی را به سخره گرفتند ، چشم اندازنوینی را درافق مبارزه برای آزادی وسوسیالیسم گشود. جنبش عظیم اجتماعی محرومان و شرکت گسترده زنان درمبارزات سال گذشته، نشان داد که نارضایتی توده ای و بحران اقتصادی و سیاسی عمیق ترازآن است که با وعده و وعید و سرکوب وکشتار مهارشود. تداوم مبارزات کارگران و جنبش اجتماعی گسترده دیماه سال گذشته ، همچنین موئید این واقعیت بود که قدر قدرتی ارتجاع حاکم دیری نخواهد پائید و سرانجام آزادی برابری و سوسیالیسم بر استبداد و خودکامگی و ستم و استثمار وسرکوب وکشتار پیروز خواهد شد.

با ازسرگذراندن این تجربیات گرانبها ،توده های کارگر و زحمتکش وسازمانهای  متشکل و پیشرو آنها درسهای نوینی از نقاط ضعف وقدرت خود خواهند آموخت ،طبقه کارگر بعنوان تنها طبقه قدرتمند ایران درمصاف با طبقه حاکم  درمبارزات اقتصادی و سیاسی خود مدام به ضرورت ارتقاء سطح آگاهی وسازمانیابی و اتحاد خود پی میبرد و توده های زحمتکش مردم به تجربه می آموزند که بدون اتحاد با طبقه کارگر وگذراز نظام ستم واستثمارسرمایه داری، به آزادی ورفاه و حق حاکمیت برسرنوشت خویش، دست نخواهندیافت. مبارزات گسترده در سال گذشته  تحولات کمی و کیفی مهمی را درصحنه نبرد بوجود آورده است که محوناشدنی و برگشت ناپذیرند.

این تجربیات و دست آوردها، همه کوشندگان آزادی و سوسیالیسم  راموظف میدارد تا با متحد کردن صفوف خود وگسترش مبارزه ،چشم انداز روشنی را در افق مبارزات آزادیخواهانه و سوسیالیستی جامعه ما  بگشایند.

میگویند«سال نو ازبهارش پیداست»! نظام حاکم برایران آنچنان دربحران وفساد غرق است که قادرنیست هیچکدام ازخواست ها ومطالبات توده های زحمتکش مردم  و وعده های داده شده را عملی سازد .بدنبال گسترش اعتصابات کارگری و اعتراضات توده ای سال گذشته ،سردمداران حاکم درتلاش هستند باتوسل به سرکوب وفریب، جنبشهای اجتماعی، بویژه جنبش کارگری را مرعوب سازند وتوده های زحمتکش مردم را ازادامه مبارزه بازداشته و درمیان آنهاتخم یاس و ناامیدی بکارند . فرصت گرانبهای تعطیلات نوروز و دید و بازدید هارا مغتنم شمرده وبا اشاعه آگاهی وتوضیح ضرورت تشکل و تحزب ،مبارزه ومقاومت درمیان کارگران و زحمتکشان ، به ارتقاء سطح کمی و کیفی مبارزه و به سازمانیابی حرکت های انقلابی آینده که بی شک رخ خواهند داد، یاری رسانید.

با فرارسیدن نوروز97 ، همراه با دلپذیر شدن هوا و بردمیدن گل از دل خاک، به تدارک گسترش مبارزه و  به پیروزی بیاندیشیم وبه افق روشن فردا ی آزادی، امید وار باشیم .

نوروزتان پیروز وخجسته باد!

سازمان اتحاد فدائیان کمونیست

26اسفند 1396

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »