اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

پیام شادباش سازمان اتحادفدائیان کمونیست بمناسبت

آغازسال 2023 میلادی

بدینوسیله آغاز سال جدید میلادی را به همه کارگران وزحمتکشان ، سازندگان واقعی جامعه وتولیدکنندگان نعم مادی درسراسر جهان ، هرآنجا که تحویل سال 2023 میلادی را جشن میگیرند ،شادباش میگوئیم.
خطاب ما  به برپاکنندگان دار ودرفش ، جنگ وکشتار،ستم واستثمار وزوروسرکوب وفقر و نابرابری برروی زمین نیست، بلکه  خطاب ما انسانهائی است که با کاروزحمت خوددرکارساختن جهانی بهتراند و درپیکارند تا جهان موجود به جهانی عاری از ستم واستثمار، تبعیض و نابرابری ، زوروسرکوب و جنگ وکشتار، تغییریابد.

برای کارگران  وزحمتکشان سراسر جهان وحدت وتشکیلات و پیروزی درسنگرهای مختلف مبارزه انقلابی علیه نظام سرمایه داری آرزومندیم .

سال نو برشما مبارک

سازمان

اتحادفدائیان کمونیست31 دسامبر2023

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »