اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

پیام سازمان اتحاد فدائیان کمونیست بمناسبت سال جدید میلادی وگسترش اعتراضات سراسری درایران

بدینوسیله آغاز سال جدید میلادی را به همه کارگران وزحمتکشان ، سازندگان واقعی جامعه وتولیدکنندگان نعم مادی درسراسر جهان  و هرآنجا که تحویل سال ۲۰۱۸را جشن میگیرند ،شادباش میگوئیم.خطاب ما  به خفاشان  سرمایه و برپاکنندگان دار ودرفش ، جنگ وکشتار،ستم واستثمار وزوروسرکوب  و فقر و فلاکت برروی زمین نیست، بلکه  خطاب ما انسانهائی است که با کاروزحمت خود،درکارساختن جهانی بهتراند و درکاروپیکارند تا جهان موجود به جهانی عاری از ستم استثمار ،زوروسرکوب و جنگ وکشتار تغییریابد.
کارگران وزحمتکشان

اکنون درآستانه سال جدید میلادی درمقابل تصویر تیره وتارناشی از عملکرد سرمایه درسراسرجهان و ایران ، شکل گیری اعتراضات میلیونی ومبارزات وقفه ناپذیر  طبقه کارگر و توده های رنج وستم درسراسرایران برعلیه وضع موجود، چشم انداز نوینی رادربرابر اردوی کار وزحمت درایران،درمنطقه وبلکه سراسرجهان گشوده است . جنبش سراسری توده های زحمتکش مردم ایران اینکخ تصویر متفاوتی ازخواست ها ومطالبات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی درایران را به نمایش گذاشته است. تصویری که درآن افق پیروزی برسیاهی ها وپلیدی های نظم حاکم نمایان است .افقی که امید به پیروزی را دردل ما میکارد؛ تامایه  رزمندگی وشادمانی ما و اضطراب و نگرانی صاحبان سرمایه وقدرت وثروت درآستانه سال جدید گردد  .ما خودرادراین تصویر میبینیم و درراستای پیروزی براهریمن سرمایه وزور وسرکوب وستم استثمار با درکنار شما هستیم و همه  کارگران و زحمتکشان دنیا  رادعوت میکنیم که ازمبارزات انقلابی توده های زحمتکش مردم ایران حمایت کنند ، ودرآستانه سال جدید ازهمه کارگران وزحمتکشان ،زنان ومردان،جوانان و دانشجویان دعوت میکنیم متحد شوند و به این صف بپیوندند .ازکارگران و همه زحمتکشان دعوت میکنیم  که مقاومت ها ومبارزات خودرا سازمانیافته ترکرده و به سازماندهی وآمادگی برای تدارک  اعتصاب عمومی و قیام مسلحانه که تنها راه سرنگونی نظام استثمارگر و ستمگر وحاکم است ،توجه کنند.

باردیگر برای شما کارگران  وزحمتکشان ایران و سراسر جهان وحدت وتشکیلات و پیروزی درسنگرهای مبارزه انقلابی علیه نظام سرمایه داری  را آرزومندیم .

سال نو برشما مبارک

سازمان

اتحادفدائیان کمونیست

۳۰ دسامبر ۲۰۱۸

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »