اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

پیام بخش انترناسیونال سازمان اتحاد فدائیان کمونیست به رفقای هیئت نمایندگی زاپاتیستها که راهی اروپا و دیگر نقاط دنیا هستند

رفقای عزیز!                                                                         

ما با علاقه جویای اخبار سفر شما هستیم. سفری که شما برای کاشتن زندگی در پیش گرفته اید! ما گزارش سفر شما را به زبان فارسی در اوایل ماه مه به اطلاع علاقمندان رساندیم. در تاریخ 13 اوت در 500 سال پیش، کشور اسپانیا، مکزیک را به استعمار خود کشاند. آثار و بقایای این استعمار تا به امروز پیش شما و در دیگر نقاط دنیا بوضوح قابل لمس هستند. امروز دیکتاتوریها، کودتاگران، سرمایه داران و سیستمهای لیبرالیسم نو با تمام نیرو و قدرت، با حمایت قدرتهای استعمارگر دیروز و قدرتهای سرمایه داری بزرگ امروز به حکومت خود ادامه می دهند. سیاست و حاکمیت لیبرالیسم نو و حکومتهای سرمایه داری، دهها سال است که برای ما چیزی جز فقر، جنگ، مریضی، راسیسم و تعقیب و مرگ به ارمغان نیآورده است. در ماه ژوئن امسال گزارش داده شده است که فقر در امریکای لاتین به مرحله اوج خود رسیده است. در مقابل خلقهای این کشورها در امریکای لاتین همچون کشورهای دیگر در آسیا در ایران، عراق و لبنان دست از مبارزه برای گرفتن حقوق خود برنداشته و همچنان به مبارزۀ خود ادامه می دهند. در روزها و ماههای گذشته ما شاهد مبارزه و مقاومت زنان و مردان در جنبشهای اجتماعی در کلمبیا، شیلی، پرو و دیگر کشورهای مختلف هستیم.      

   سفر شما و حضور هیئت شما در خیلی از مناطق دنیا، حرکت و نشانی ست بر علیۀ تمامی این نابسامانیها و بحرانهای سیاسی- اقتصادی که گریبانگیر توده های زحمتکش این کشورها شده است. سفری که نشانی بر علیه ارث باقیماندۀ     استعمارگران است.                                                                     

ما در ایران بعد از 42 سال حاکمیت سرمایه داری مذهبی- اسلامی درگیر سیستمی به تمام معنا پر از رشوه خواری هستیم که وضعیت اسفناکی را برای توده های مردم به بار آورده است. زنان و مردان بخاطر اینکه از حقوق خود دفاع می کنند با شدیدترین قوانین ارتجاعی مورد اذیت و آزار قرار می گیرند، انها را مورد شکنجه قرار می دهند و به قتل می رسانند. حکومت سرمایه داری و ومذهبی ایران در تاریخ آوریل امسال از طرف مجامع حقوق بشر در لیست اولین کشورهایی قرار گرفته که بالاترین اعدامها را نسبت به دیگر کشورها در سطح  دنیا مسبب شده است. هزاران زندانی سیاسی در زندانهای ایران بسر می برند. با وجود این، خلق ایران، کارگران و زحمتکشان، زنان و مردان و جوانان در طی چند سال گذشته دست از مقاومت و مبارزه برنداشته و اعتراضات گسترده ای را بخصوص در نوامبر 2018 در بیش از 200 شهر ایران به وقوع رساندند. در طی این تاریخ تا به امروز صدها اعتصابات کارگری در کارخانه های مختلف بوقوع پیوسته است. ما به همراه مبارزات توده های مردم در ایران دست از مبارزۀ خود بر علیۀ سرکوب، تعقیب و شکنجه و مرگ برنخواهیم داشت و اعتراضات خود را همچنان به گوش تمامی آزادیخواهان خواهیم رساند. در همسایگی ما در کشور افغانستان، توده های زحمتکش این کشور بعد از 20 سال اشغال نیروهای ارتش غرب اروپا و حضور اعضای کشورهای ناتو در این کشور، وضعیت اسفناک و سیاهی را گریبانگیراست. روزی نیست که دهها نفر از مردم افغانستان توسط نیروهای اسلامی، از طالبان گرفته تا نیروهای اسلامی داعش کشته نشوند. رعب و وحشت سراسر افغانستان را به خود گرفته است.    

رفقای عزیز، ما با روح و مبارزۀ مشترک در کنار شما، برای آزادی و استقلال شما بر علیۀ نظم لیبرالیسم نو و بر علیۀ نظم سرمایه داری هستیم. رفقا برای سفر شما به اروپا و سفر به دیگر نقاط دنیا، سفری که نطفه های زندگی را میکارد، سفری که زندگی را حمایت می کند و پشتیبانۀ آن است، آرزوی موفقیت می کنیم و برای شما آرزوی راه آوردهای همبستگی بیشتری را داریم.                              

بخش بین الملل سازمان اتحاد فدائیان کمونیست            9  ژوئن 2021  

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »