اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

پس از گذشت نیم قرن سرکوب

پس از گذشت نیم قرن سرکوب وحشیانه حکومت جهل وجنایت جمهوری اسلامی ودور بودن عنصر انقلابی از بطن مبارزات توده ها در حالی که مردم در زنجیر کشورمان جان به لب شده ودر هر کوی وبرزن وهر صف هر جا که حضور دارند حکومت وحاکمان را به چالش می طلبند ودر حالی که کشورمان ابستن حوادثی بزرگ است اینجاست که جای خالی فدائی بیش از پیش احساس می شود و اینک در حالی که حکومتیان در محافل خود هلهله شادی سر داده وخوشحال از اینکه عنصر انقلابی را از میدان بدر نموده ودست انها را از دست توده ها جدا ساخته است.این فریاد پرخروش  فدائی صدای فرزندان صادق وپاک باخته خلق در بندمان که گوشهای حکومتیان را بستوه می اورد ولرزه براندامشان می اندازد که ما زنده به انیم که ارام نگیـــــــــــــــــــــــریم

اری فدائی با عزمی راسخ والهام از عنصر ایمان فداست که خود را برای پیکاری بی امان بر علیه ستم وسرکوب رژیم تا بدندان مسلح وهار سرمایه داری حاکم اماده می سازد بی شک سازمان سرخ کارگران وزحمتکشان وعناصر فدائی را هیچ وقت تاب وتحمل سکوت نبوده ونیست وبدنبال هر موج سرکوب این فدائیست که ققنوس وار از خاکستر خود بر می خیزد بلند می شود وبه پرواز در می اید سوزان وگدازان چون طوفانی سهمگین وبنیان کن..تاریخ جنبش نوین کمونیستی ایران با افروختن اتش قهر در رستاخیز سیاهکل در اغاز وصفوف ملیونی در بحبوحه قیام بهمن 57 اثبات کننده این مدعا ست .

کمیته ولایتی کرج بازسازی واعلام موجودیت کمیته ایالتی تهران را به عموم رفقای رزمنده فدائی وکارگران وزحمتکشان دانش اموزان معلمین وپرستارها ودانش جویان ودیگر اقشار زحمتکش میهن در بندمان تبریک گفته واماده هرگونه همکاری با رفقای تهران در جهت انجام وظایف انقلابی انهاست.

                پیـــــــــــــــــــــــش بسوی تشکیل انجمنها وشوراهای ایالتی وولایتی در سراسر کشور

                     سرنگون باد رژیم جهل وجنایت جمهوری اسلامی

                                                                                 برقرار باد جمهوری فدراتیو شورائی

          سازمان اتحاد فدائیان کمونیست کمیته ولایتی کرج

21/8/83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

karaj@fedayi.org                                                                                             آدرس کمیته کرج

IFK/Box 10063/ S-400 70                                                                           webmaster@fedayi.org    آدرس سازمان

 Gotenburg/ Sweden   Fax: + (46) 3177 92 571                                    Homepage:         www.fedayi.or

 

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »