اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

پرسش و پاسخ درباره کنگره هفتم سازمان و مصوبات آن

کنگره هفتم سازمان با موفقیت به کارخود پایان داد و مصوبات و گزارش آن در   ویژه نامه نشریه کارکمونیستی منتشر شده اند . برای اطلاع بیشتر خوانندگان  نشریه گفتگوهائی  خواهیم داشت  با برخی از رفقای شرکت کننده در اجلاس کنگره

دراین شماره گفتگوئی داریم با رفیق یدی شیشوانی

 

نشریه کار : رفیق یدی  ضمن خوش آمدگوئی به شما ابتدا از تدارک کنگره آغاز میکنیم .

بعنوان یکی از شرکت کنندگان در اجلاس کنگره هفتم، آیا از نحوه تدارک کنگره راضی هستید ؟

 

یدی : بنظرمن کنگره عالی ترین ارگان یک سازمان و یا حزب  محسوب میشود یعنی در مقام  مجمع نمایندگان اعضاء عمل میکند و دارای اختیار کامل است . بنابراین در تدارک و تصمیم گیریهای پیش کنگره باید مکانیزم و روشی بکار گرفته شود که آرا و نظرات  واقعی اعضاء در کنگره منعکس و نمایندگی شود. البته  کارکرد کنگره با همه پرسی و رفراندم  که با رای مستقیم تک تک  اعضا میسراست، تفاوت دارد. می دانیم که  با اتکاء به سیستم نمایندگی کافی نیست که بگوئیم  دموکراسی  کامل و بی عیب و نقص اجرا میشود. چرا که کارکرد دموکراسی  با آزادی و آگاهی ربط مستقیم دارد.  بحث قدیمی فیلسوفان یونان باستان درباره اینکه  دموکراسی  باید اول باشد بعد آگاهی در آن چهارچوب ارتقا یابد، یا برعکس، اینجا مورد بحث من نیست  من به رابطه دیالکتیکی این دو نظر دارم  ولی این  واقعیتی غیر قابل کتمان است که شرکت در امری مشترک که برنامه و هدفی را دنبال میکند  و یا قرار است سیاست گذاری بکند، اعضای آن سازمان و یا هر جمع چه مستقیم و چه از طریق میانجی بدون آگاهی  لازم  به امری صوری تبدیل میشود و میدان برای عوامفریبی و خود فریبی باز میشود.

از این رو نحوه تدارک برگزاری کنگره ها، مجامع عمومی و همه پرسی ها اهمیت شایانی دارد و روش تدارک و برگزاری  اینگونه همه پرسیها نشان دهنده این است که چقدر میتوان  اطمینان حاصل کرد که مصوبات و تصمیمات آن مجمع بر آگاهی و اراده جمع استوار استُ. البته نباید فراموش کرد که ما همچون یک سازمان با یک امر واقع و محدویت های  مترتب بر آن از نقطه نظر تاریخی و آگاهی طبقاتی مواجه هستیم وکمیت وکیفیت هم در اینجا نقش بازی میکند که خواهی نخواهی  صرفا بانیت خیر ما و مکانیزم ها و روش های پیش بینی شده  راه حل قطعی نمیابد  از این نقطه نظر است که در کنار روش های  تامین کننده دموکراسی  در مناسبات اما همواره نقد و اصلاح باید به یک روش هم در اندیشه و هم در عمل تبدیل شود .

از این زاویه اگر نگاه بکنیم سازمان فدائیان کمونیست از بدو بنیان گذاری خود تلاش کرده است علاوه برمتکی شدن به اراده اعضاء مباحث پیش کنگره را از ابتدا تا انها منتشرکند و یا از طریق وسائل ارتباط جمعی به نقد و نظرخواهی بگزارد و هر بارهم سعی شده است این کار بهتر از قبل انجام گیرد. تدارک کنگره هفتم سازمان برغم همه محدودیت هائی که در بالا به شمه ای از آنها اشاره کردم  با درن ظرگرفتن کمیت وکیفیت ما نسبتا خوب تدارک شده بود. گروه تدارک کنگره تمام تلاش و کوشش لازم را کرد تا همه اعضا در داخل و خارج کشور درکنگره نمایندگی شوند و طرح ها و پیشنهادات و نقطه نظرات خود را مطرح سازند و تصمیم بگیرند و علاوه برآن از طریق انتشار تمامی نظرات در نشریه کار کمونیستی و برگزاری کنفرانسهای علنی دیگر علاقمندان را نیز در این مباحث شریک کند .

 همانطورکه در گزارش  پایانی کنگره آمده است ابتدا برای  تعیین الویت ها نقطه نظرات، پیشنهادات  در جلسات درونی به بحث گذاشته شدند و بعد از آن قطعنامه ها و پیشنهادات ارائه شده بعد از بحث و اصلاح در جلسات درونی  انتشار بیرونی یافتند و یا در سمینارهای بیرونی مطرح شدند و سپس با توجه به نظرات و انتقادات ارائه شده بار دیگر در جلسات درونی به بحث گذاشته شدند تا آخرین اصلاحات وارد شده و بعنوان  پیشنویس قطعنامه ها و یا پیشنهادات  انتشار علنی یافته و در نهایت به کنگره ارائه شوند .و در این زمینه گزارش نسبتا کاملی در اطلاعیه پایانی کنگره منتشرشده است .

 

کار: رفیق یدی  کلا چند قطعنامه و یا پیشنهاد درکنگره بتصویب رسید و بنظر شما کدام یک از تصمیمات اتخاذ شده  نسبت به وضعیت کنونی  جنبش کارگری و توده ای اهمیت بیشتری دارد ؟

 

یدی:      قطعنامه ها و پیشنهاداتی که درکنگره به تصویب رسیدند بقرار زیر هستند  البته قطعنامه و پیشنهاداتی هم بودند که تصویب نشدند که در گزارش مربوطه آمده است.

قطعنامه کنگره هفتم درتشریح مواضع سازمان درباره ضرورت وحدت های حزبی و جبهه ای

قطعنامه درباره شرایط مشخص کنونی و مبارزات طبقه کارگر، خطرات پیش روی و وظائف ما

قطعنامه پیشنهادی گروه تدارک کنگره هفتم درباره تشدید ستم و تبعیض مضاعف جنسی و جنسیتی درجامعه

قطعنامه پیشنهادی رفقا فوژان و مسعود درباب مساله زنان

قطعنامه پیشنهادی روابط بین المللی سازمان

قطعنامه در باره بحران زیست بومی در ایران

 تشکیل کمیسیون مطالعه و پژوهش

تصحیح بند برنامه درباره محیط زیست

تا آنجا که یادم هست اینها از جمله تصمیمات اصلی و مهمی بودند که بصورت قطعنامه و یا پیشنهاد به کنگره ارائه شده بودند و مورد تصویب قرارگرفتند.

اما اینکه کدام یک دارای اهمیت بیشتری  است و راهگشای شرکت موثر و عملی ما در مبارزه طبقاتی خواهد بود و در افزوده ای برای تجربیات نظری و عملی جنبش کارگری و کمونیستی است  راست اش من  نمیتوانم نظر قطعی داشته باشم  اولا همه این قطعنامه ها و مصوبات حقیقتا بافکر و مطالعه و بحث و مجادله تنظیم شده اند و معطوف به تحلیل مشخص از شرایط مشخص هستند حداقل از نقطه نظر ما و درچهارچوب  افکار، اندیشه ها و مطالعات و تجربیات  مان  همه این مصوبات دارای اهمیت هستند و بقیه ماجرا مربوط میشود به محک  تجربه و عمل.  و این عمل است که نشان میدهد کدام یک از تصمیمات مبتنی برتحلیل درست از شرایط مشخص بوده است و یا نه تخیلی و خیالبافانه بوده است . وگرنه انقلابی ترین و علمی ترین تصمیمات و دقیق ترین تنضیمات و مواضع اگر وارد عرصه عمل نشوند نه تنها درستی و نادرستی آن معلوم  نمیشود بلکه به دگمی بدل میشود که  مانع رشد و تکامل پدیده مزبور در شکل سازمان و یا حزب خواهد بود و فکر و اندیشه و کنشگری  به حاشیه خواهد رفت  به امید روزگاری که سرانجام دستی از غیب درآید و چنین خیالاتی جامه عمل بپوشد، به بایگانی سپرده خواهد شد.

به هرحال بنظرمن همه تصمیمات کنگره هفتم ما هم بلحاظ نظری و هم عملی  مهم و اهمیت دارند متاسفانه در چهارچوب این پرسش و پاسخ فرصت پرداختن به این  مصوبات نیست امیدوارم  در فرصت های اینده بوسیله من و سایر رفقا مضمون هر کدام از این قطعنامه ها و تصمیمات  باز و تشریح بشوند .

 

نشریه کار: درکنگره هفتم سازمان تصمیماتی اتخاذ شده است که تا حدودی جدید هستند مثل تشکیل کمیسیون مطالعه وپژوهش و یا  قطعنامه درباره محیط زیست  برغم اینکه چنین بندی دربرنامه سازمان هست دراین باره چه توضیحی دارید؟

 

یدی : همانطورکه گفتید سازمان از بدو تاسیس به مسئله تخریب محیط زیست و خطرات آن اهمیت در خور قائل بوده و برای همین هم  بعنوان بندی از برنامه سازمان  از همان ابتدا در دستور مبارزات سازمان قرارگرفته است اما نباید پنهان داشت که سی چهل سال قبل  خطر تخریب محیط زیست و ضرورت مبارزه علیه  آن در میان طیف گسترده سازمان های سیاسی یا محلی از اعراب نداشت و یا اینکه اهمیت لازم به آن داده نمیشد اما هم ابعاد فاجعه بار تخریب محیط زیست و هم مبارزات گسترده در سرتاسرجهان  و هم ارتباط  لاینفک آن با مبارزه کار علیه سرمایه،  مبارزه  در این عرصه را به امری حیاتی  برای کارگران و کمونیست ها تبدیل کرده است. لازم  بود سازمان هم  با تحلیل مشخص به مواضع خویش در این باره صراحت بیشتری داده و برای تحقق آن نقشه عمل معینی داشته باشد. لازم به یاد آوری است که برای تصمیم درست دراین مورد درجریان تدارک کنگره چندین سمینار و بحث و سخنرانی گذاشته شد که درآن متخصصین امر شرکت داشتند  و از ابعاد گوناگون به تجزیه و تحلیل  این مسئله پرداخته و را حل های خود را ارائه دادند. بنابراین قطعنامه که درکنگره تصویب شده است ، لابد بند برنامه ای سازمان نیز تکمیل ترخواهد شد . همانطور که گفتم بر اساس روال تصمیمات کنگره های سازمان  این تصمیم هم با تحلیل مفصل جوانب مختلف  مسئله محیط زیست اتخاذ شده است و بر یک تحلیل مشخص از شرایط امروز جامعه استواراست   .

و اما درمورد تاسیس ارگان جدید تحت نام ”کمیسیون مطالعه و پژوهش

در این زمینه نیاز به بحث و گفتگوی بیشتری است که  ابعاد و کارکرد  آن باز شکافته شود و چرائی ضرورت این  مصوبه  مستدل شود که مسلما در حوصله این گفتگو  نمی گنجد . اما بطور خلاصه و اشاره وار میتوانم بگویم که این مصوبه  اتفاقا یکی از مصوبات بسیار مهم ، راه گشا و قدمی به پیش از سوی فدائیان کمونیست است که اغلب  به این ابتکارات مشهوراست.  ببینید ما یک سری اصول برنامه ای داریم  که اینها اصول اعتقادی ما هستند.  مثل سرنگونی سرمایه داری و استقرار سوسیالیسم  و مشابه اینها که تغییر ناپذیر هستند و مبانی نظری و اهداف نهائی ما را تشکیل می دهند اما برخی جنبه های استراتژی و بطورکلی تاکتیک ها، شعارهای تبلیغی و ترویجی  امورتشکیلاتی و اشکال مختلف سازماندهی و تشکیلات و مبارزه تابع شرایط  تحلیل مشخص از شرایط مشخص هستند با تغییر و تحول در جامعه و توازن قوای طبقاتی و تحولات در صحنه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و تحولات بین المللی  بازبینی می شوند و تغییرمیابند و خود را با شرایط تغییریافته وفق میدهند بدون در نظرگرفتن این تحولات و کاربست آن در عرصه های مختلف مبارزه،  سازمان و یا حزب مزبور به فرقه ای در خود تبدیل خواهد شد همچون فرقه های دیگر که سالها حتی قرنها به  حیات خود ادامه می دهند که ربطی به  مبارزات جاری ندارند  و اغلب این سازمان ها با شعارها و باورهای  تخیلی خود روزگار می گزرانند و طبیعتا تحقق اهدافشان را هم به صحرای محشر حواله میدهند گوئی آنچه می گویند وحی منزل است و ازلی و ابدی و برای اثبات صحت آن اغلب تخیلات خود را بجای واقعیت موجود می نشانند تا ثابت کنند که آنطور هم که می گویند خیال پرداز نیستند بلکه گفتارشان مبتنی برتحلیل مشخص از شرایط معین است.!! شرایط را هم ثابت فرض میکنند. اگر با مقداری اکراه این نوع نگرش را سوسیالیسم تخیلی بنامیم متاسفانه این روش تفکر نزد فعالین سیاسی درکشورهای استبداد زده ای نظیر کشور ما بسیار سخت جان  به حیات خود ادامه میدهد. ما این روش تفکر را بسیار زیان آور برای جنبش کارگری و کمونیستی می دانیم و آنرا نقد نموده با آن مبارزه میکنیم.

 مصوبه مورد اشاره  شما ”کمیسیون مطالعه و پژوهش ” در واقع امر جنبه عملی دادن به این تفکر انتقادی در سازمان ما است که  با به کارگیری اسلوبی  صحیح وعلمی وانتقادی به  اشتباهات و کمبود ها و ضعف های نظری وعملی خود اگاه شود و مدام مشی وسیاست خود را تصحیح کند ونیز تصویب

این سند نشان می دهد که سازمان فدائیان کمونیست  با دید دگماتیستی و تخیلی  درافکار واندیشه های تک تک اعضای اش مرزبندی دارد . دراین رابطه این کمیسیون وظیفه بزرگی برعهده دارد وصد البته  ادعا نمیکنیم که درحد واندازه خود قادر به پاسخگوئی کامل دراین زمینه هستیم  ولی ازقدم گذاشتن دراین راه هم هراسی بدل راه نمیدهیم  .

 با این توصیف می توانم بگویم این کمیسیون در واقع کارش  مطالعه شرایط تغییر یافته  و پژوهش و تحقیق درباره ساختار اقتصادی اجتماعی  صف بندی طبقات، تحولات سیاسی در سطح ایران، منطقه و جهان وارائه پیشنهادات برای بروز رسانی  مواضع، سازمان و نیز امر پیشبرد برنامه آموزشی را پی خواهد گرفت و اینکه در این راه تاچه حد موفقیت حاصل شود بسته به توان و ظرفیت ما و این کمسیون دارد مهم این است که با اتکا بنفس و با برنامه ریزی علمی و مشارکت دادن افراد صاحب نظر این پروژه کلید زده شود.

 

نشریه کار: متاسفانه بدلیل حجم مطالب این شماره فرصت نیست درباره مسائل دیگر از جمله مباحث کنگره در باره اتحاد ها  و نیز دعوت از نمایندگان احزاب و سازمان های دیگر برای شور و مشورت درجلسات جنب کنگره هفتم سازمان به گفتگو باشما ادامه دهیم  اما به خوانندگان نشریه قول میدهیم که به این گفتگوها  جهت تشریح مصوبات کنگره ادامه دهیم .

 با تشکر از شما که در این مصاحبه شرکت کردید.

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »