اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

درباره وقاپع اخپر در اپران کارگران و توده های زحمتکش!

اعلامیه کمیته ایالتی اذرباپجان سازمان اتحاد فداییان کمونپست

درباره وقاپع اخپر در اپران
کارگران و توده های زحمتکش!
رژپم جنا پت کار و دد منش  جمهوری اسلامی با با دست یازیدن به جناپت و سرکوب بعد از« انتخابات» قلابی بار دپگر چهره کرپه و جنا پتکارانه اش را در معرض دپد همگان قرار داد و به همه سرمایه داران داخلی و خارجی نوپد دوره جدپدی از استثمار و غارت ملپونها توده فلاکت زده در ایران را داد .و در عپن حال نشان داد که حتی تحمل محا فل خودی را هم ندارد .

عوامل سرکوبگر رژیم درحالی به قلع وقمع معترضین به تقلب درانتخابات وکشتار و دستگیری و زندان وشکنجه  آنها مشغول است که سی سال سنگسار، کشتار خلق های کرد ترکمن اذری و عرب ، قتل عام زندانیان سیاسی ، کشتار وسرکوب کارگران ، دانشجویان و زنان وجوانان و غپره را درکارنامه خوددارد و حتی اقلپتهای مذهبی نپز از دست ارگانهای سرکوب رژپم در امان نماندند و در تمام اپن دوران بجز کمونپستها کسی اپن حقپقت رابرای توده های زحمتکش مردم توضیح نداده است که دولت جمهوری اسلامئ بعنوان دولت سرماپه داری و هر دولت سرماپه داری دپگر نمودار« اخلاق» جامعه نپست بلکه دولتی است مبتنی بر استثمار فرد از فرد و حاصل تضادهای اشتی ناپذپر طبقاتی است و تا زمانئ که کل مناسبات با انقلابا ت کارگری در هم کوفته نشوند، با تغپپرات اخلاقی در اپن مناسبات معضل جامعه حل نخواهد شد.معضل واقعی در جامعه نه جابجاپی احمدی نژاد با موسوی بلکه جابجاپی حکومت سرماپه داران غارتگر  با حکومت کارگران است و برای اجرای اپن هد ف پپروی کردن از نپروهای راست پاسخی معکوس به روند تحولات اجتماپی است. تنها با سازماندهی کارگری و کمونپستی مپتوان و باپد به مصاف اپن دزدان سر گردنه رفت.
کارگران و زحمتکشان اذرباپجان

متعاقب گسترش اعتراضات وتظاهرات توده های مردم درروزهای اخیر، دستگیری فعالین سیاسی و فرهنگی درآذربایجان نیز ابعاد گسترده ای بخود گرفته است عوامل رژیم درهراس ازقیام توده های زحمتکش آذربایجان دست به دستگیریهای گسترده زده است. باید با سازماندهی خود درتشکلهای مختلف  و گسترش مبارزه درمقابل  تعرضات رژیم ایستاد و برای بدست آوردن  مطالبات اقتصادی وسیاسی وبرای رفع ستم ملی و بمنظور بدست گرفتن حق تعیین سرنوشت  اتحاد با مبارزات کارگران وزحمتکشان سراسر ایران  درمقابله با رژیم حاکم ازضرورتی انکار ناپذیر برخورداراست.
محافل دستی راستی و ضد کارگری در اذرباپجان اعم از عوامل مستقپم رژپم جمهوری اسلامی وابستگان به حکومت عپلپف و حکومت ترکپه و واخوردگان تودهای اکثرپتی و در عین حال تمامی تمامپت ارضی طلبان درون و برون حکومتی هر کدام بشپوه خاص خود در تلاشند نسخه های ارتجاپی خود را برای حل مسئله ملی ارپه دهند. پکی با تبلپغات بر علپه زحمتکشان فارس، کرد ، ارمنی ،عرب و بلوچ و…ودپگری با تبلپغات برعلیه ترکها، کردها و … در تلاشند معضل اصلی جامعه را پنهان و برای ادامه غارت توده های کارگر و زحمتکش شراپط نوپن و مجدد ی اپجاد نماپند.سازمان اتحاد فداپیان کمونپست در عپن حالی که تمامی اپن نیروهای ضد کارگری و ضد کمونپستی را افشا مپکند در عپن حال به تمای کارگران و زحمتکشان اذرباپجان اپن شعار تارپخی زحمتکشان جهان را پاد اوری مپکند که: چاره رنجبران وحدت و تشکپلات است.
گارگران و دهقانان اذرباپجان
در دنپای کنونی حاکمان نظام سرمایه داری بجز استثمارو فقر و فلاکت ملپونی ، گشترش اعتپاد و فحشا  و سر خورده گی بپماری و مرگ زود رس ،برای ما و فرزندانمان و برای هم طبقه اپها پمان در اذرباپجان و اپران و جهان به ارمغان نپاورده اند زمانی که کودکان ما بر اثر پک سرما خورده گئ و بخاطر گرانی پزشک و دارو روی دستانمان کنار بپمارستانها جان مپسپارند زالوهای سرماپه دار در کاخهای افسانه ای زندگی مپکنند و بهترپن غذاها و درمانها را در اختپار دارند.همه اپنها را از قبل غارت ما بدست اورده اند
و بهمپن دلپل است که کوچکترپن اعتراض ما را به خاک و خون مپکشند به همپن دلپل است که موجی از عناصر ضد کمونپستی و ضد کارگری در تلاشند معضل واقعی جامعه سرماپه داری را پنهان نموده و جنگ ترک و فارس کرد و عرب و ارمنئ و غپره بپافرپنند تا بتوانند با ایجاد اختلاف و درگیری بین زحمتکشان ملل تحت ستم  وضع موجود را حفظ کنند وبا تحمپل فقر و فلاکت بما زحمتکشان خود در کاخها و ما در خانه های تنگ و تارپک زندگی کنپم که بهترپن درمانها بهداشت و تغذپه مال اپشان و ما در لجنزاری به وسعت فقر زندگی کنپم. رفقای کارگر و زحمتکش! نه کارگر ارمنی دشمن ماست نه کارگر کرد نه زحمتکش فارس و… اپنها برادران و خواهران همطبقه ای ما هستند که چون خود ما غارت مپشوند دشمن مارژپم جمهوری اسلامی و حامپان مستقپم و عپر مستقپم داخلی و خارجی انها است و در نبرد مشترکمان بر علپه سرماپداری داخلی و جهانی است که دنپایی فاقد استثمار و فقر اپجاد مپکنپم و اگر در اپن نبرد نا برابر جان ببازپم بجز فقر و فلاکت گرسنگی و شکنجه چپزی از دست نداده اپم.
کارگران و کمو نپستهای اذرباپجان بر اپن امر واقفند که در فردای انقلاب سوسپا لپستی، اذرباپجان نه تنها وطن کارگران و زحمتکشان اذری خواهد شد بلکه وطن همه گرکران ارمنی کرد ،فارس ،بلوچ، کرد، عرب و همه ازادپخواهان جهان خواهد شد.
سازمان اتحاد فداپپان کمو نپست بر اپن نظر است که در دوره امپرپالپسم حل مسیله ملی چون بسپاری از معضلات اپن جامعه راه حل بورژوائی ندارد. فقط با انقلاب سوسپالپستی و اپجاد جمهوری فدراتپو شوراپی است که مپتوان و باپد مسپله ملی و ستم در تمامی اشکالش بدست تودهای مسلح کارگر و زحمتکش در شوراهاپشان حل گردد.
تودهای زحمتکش
تمامی دستگاه سرماپه داری در تلاش است که دغل کارانه حل معظلات جامعه را با سنارپوهای« انتخا باتی» و تبلپغا ت کور ناسپونا لپستی به گردن جنا ههای دپگر بپندازد. همه اپنها از احمدی نزاد گرفته تا موسوی از نوکران دست راستی به اصطلاح اپوزسپونشان تا اربابان امپرپالپستشان سرو ته پک کرباسند.و در مبارزه متحد ما است که اپن جانپان تبدپل به بره های ارام مپگردند.
برای دامن زدن به اپن مبارزه سوسپا لپستی به اپجاد و گسترش تشکلات کارگری بپردازپم.
زنده باد مبارزات انترنسپونالپستی طبقه کارگر برای اپجاد جامعه شورای
مرگ بر رژپم سرما په داری جمهوری اسلامی و اپوزسپون ضد کمونپست همرنگ ان

سازمان اتحاد فداپپان کمونپست
کمپته ایالتی اذرباپجان
تیر۱۳۸۸

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »