اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

هماره یاد

زخون جلوه کن ای هماره یاد
صبح خونین بهمن به چشمان تو آرمیده
شرر زد به مرداب تیره گون
خروش خون
زقلـب سیــه کــل کشیــده پــر
زجوش خون
هزاران پرستـوی خـونچکـان
به خون خانه
دل اش خون و چشم اش به آن آبـی بـی کرانـه
مگر بشکفد باغ نیلوفران
بـی قــراران آن پهــن آبــی
مگر بشکفد از خون در شب خستگان آفتابی
زخون جلوه کن ای هماره یاد
صبح خونین بهمن به چشمان تو آرمیده
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »