فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

نگذاریم این موج آرام بگیرد !

 خیابانهارا خالی نکنیم  درکارخانه ها ومحلهای کار دست به اعتصاب بزنیم .آزادی دادنی نیست گرفتنی است . شجاعت، ازخودگذشتگی ومقاومت  زنان ،جوانان شجاع وانقلابی  وتوده های به خشم آمده  درسراسر کشورنشان دادند که  با اتحاد  وهمبستگی وتداوم مبارزه قادرند آزادی را بستانند وخود اداره امور را بدست گیرند.

درمحل کاروزیست ،درکمیته های محلات و کارخانه ها

همه  دستگیرشدگان وکل زندانیان سیاسی  آزادباید گردند

زیربارحجاب اجباری نمی رویم

سرنوشت مان را خودمان تعیین میکنیم

آزادی بی حد واستثناء اندیشه وبیان ،تشکل و تحزب حق ماست

مایحتاج زندگی  وسائل رفاهی ازبند مافیای ثروت آزاد باید گردد

ماکارگران وزحمتکشان تولیدکنندگان اصلی ابزارتولید ونعم مادی هستیم. میخواهیم مایحتاج زندگی ما  نظیر  مسکن ،خوردوخوراک ،آب وبرق،دارو ودرمان،بهداشت و نگهداری ازسالمندان ومعلولان،آموزش درهمه سطوح ازمهد کودک گرفته تا دانشگاه از قید هرشکل از دادوستد  پولی وکالائی  ازچنگ مافیای سرمایه وثروت رها شود.

کمیته  تبلیغات وانتشارات  سازمان اتحادفدائیان کمونیست اول مهر ۱۴۰۱

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »