اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

فرارسیدن سال نو و عید نوروز1395را به شما شادباش میگوئیم

ساخته شدن اسطوره جشن پیروزی کاوه آهنگربمثابه نماد قیام زحمتکشان، شعر زمان و زبان حال مبارزه مداوم کار و زحمت برعلیه ستم و استثمار و زور و سرکوب است که علیرغم مرور زمان و گذشت قرنها هنوز برقافیه خود ایستاده است. و فریاد میزند که اندیشه برخواستن علیه  ظلم و ستم و زور و سرکوب  برحق بوده  و تنها راه غلبه بر ارتجاع و استبداد است.  و حکایت از آن دارد که مردمان کار و زحمت و سازندگان اصلی جامعه  و تولید کنندگان نعم مادی برای خلاصی از بند اقلیتی ستمگر، استثمارگر و سرکوبگر، سرانجام راهی جز برخاستن و سلاح برکف گرفتن و شوریدن بر علیه نظامات ارتجاعی موجود ندارند. حکایت از آن دارد که نباید گذاشت تا انرژی و پتانسیل جوانان  این اکثریت محروم ، بوسیله حاکمان زمان  دراعتیاد و باورهای ارتجاعی و در امیدواریهای بی پایه و اساس  به هدر رود.نباید گذاشت تلاشها و مبارزات هر روزه طبقه کارگر و زحمتکشان در انفراد و بی تشکلی و پراکندگی سرکوب  ویا به سازش کشیده شوند. نباید گذاشت نوروز را ازمحتوای  واقعی آن تهی کرده و به مراسمهای سرگرم کننده مورد نظرحاکمان تبدیل کنند. مراسمهائی که بویژه درشرایط بیکاری ، گرانی عدم پرداخت دستمزدها توسط دولت وطبقات ثروتمند استفاده آن به جیب ثروتمندان و دود آن برچشم زحمتکشان میرود.

به این تعبیر نوروز کارگران وزحمتکشان  که خاری است درچشم ارتجاع ، باید ازحالت  سرگرم کننده خود درآمده ودرکنار شادی و سرور،به فرصتی برای اندیشیدن وتبادل نظر درباره تاریخ پرفراز ونشیب مبارزه علیه ظلم وستم وبی عدالتیهاتبدیل شود. درروزهای خجسته نوروز باید تلاش نوینی را درمیان خانواده ها بویژه جوانان دامن زد تا بی اعتمادی، بی باوری  حاکم براراده ها را زدود وباتکیه برمیراث گرانبهای مبارزات انقلابی، قیامها وانقلابات گذشته بر ترس ووحشت ازقدرقدرتی ارتجاع حاکم درجامعه غلبه کرده ودرسال جدید  حرکتهای نوینی را آغازنمود.
کارگران و زحمتکشان!

تعطیلات نوروزفرصتی است برای همه ما که با آگاهی از مشکلات زندگی ومبارزه همدیگردرمحیط کار وزندگی و کمک ویاری بهم وتقویت امید به پیروزی  به شادی وجشن نوروزخود جلوه ای  تازه ببخشیم.

دشمنان آزادی و برابری و مافیای حاکم برکشور درتلاش اند سالی دیگر با تشدید ستم واستثمار وگسترش زور وسرکوب چند صباهی برعمر حاکمیت ننگین خود بیافزایند. فرصت گرانبهای نوروز رامغتنم شمرده  با اشاعه آگاهی و  فرهنگ مبارزه ومقاومت  درمیان مردمان کارگر وزحمتکش، بویژه جوانان، چشم اندازپیروزی بر ارتجاع حاکم رادرافق مبارزات  خود

بگشائیم.
نوروزتان پیروز باد

روابط عمومی سازمان اتحادفدائیان کمونیست

25اسفند 1394

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »