اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

نوروز دل افروز الهام بخش توده های کارگر و زحمتکش و همه مبارزان راه آزادی وسوسیالیسم باد!

ازپس زمستانی سرد ، اینک نسیم بهاری بردرمیکوبد  و آفتاب نرمتاب بهاری گیسوان زمین را باهزاران گل میآراید .انسان نیز، درهیاهوی طبیعت  تلاش  و کوشش ومبارزه برای زندگی بهتر را بازمی آغازد.دراین هنگامه، انسان زحمتکش اگرلحظه ای درنگ یابد، درچشم انداز دلنواز بهاری آرزوهای دیرینه خود برای زیستن دردنیائی عاری از ستم و استثمار وجنگ وکشتار وآوارگی و دربدری  را میبیند. آری امید به زندگی  بهتر ، برخوردار بودن ازکار-      مسکن-آزادی  و دنیائی عاری از ستم واستثمار  وجنگ وکشتار، اینها آرزوی میلیونها انسانی است که گرفتار فقر و عقب ماندگی ، گرفتار جنگ و آوارگی  واسیر درچنگال حکومت های استبدادی وطبقات استثمارگر دوران خودهستند.

فرارسیدن نوروز دل افروز الهام بخش توده های کارگر و زحمتکش و همه مبارزان  راه آزادی  وسوسیالیسم باد، تا در سال نو کوشاتر ، پرتوان تر ،وسرسختانه تر  برای درهم شکستن  دستگاه ستم و استثمار و زور و سرکوب حاکم بر کشور  گامهای اساسی به پیش بردارند. دیورا های  استبداد و خودکامگی اقلیتی صاحب قدرت و ثروت را درهم شکنند و چشم انداز بهار آزادی و برابری را بر روی خود بگشایند. (برگرفته ازاعلامیه های سازمان)

سال نو برشما مبارک باد. روابط عمومی سازمان اتحادفدائیان کمونیست ۲۶اسفند ۱۳۹۶

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »