اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

نوروزتان پیروزباد کارگران وزحمتکشان

نوروزتان پیروزباد

کارگران وزحمتکشان

نوروز 1394 ازراه رسید .باقلبی سرشارازامید به آزادی و بهروزی توده های کاروزحمت، فرارسیدن بهار زندگی بخش را به شما شادباش میگوئیم.

سال 93 همچون دیگرسالهای سپری شده توام بود با پیروزیها ، شکست ها وناکامیهای بسیار برای طبقه کارگر وتوده زحمتکش ونیز روشنفکران انقلابی جامعه ما . درسال گذشته بسیاری ازفعالان سیاسی و اجتماعی از جمله کارگران، زنان،پرستاران ، آموزگاران ،دانشجویان و فعالین خلقهای تحت ستم  بخاطر دفاع از آزادی بیان واندیشه و حق تشکل و تحزب مستقل ومطالبه حقوق صنفی و سیاسی خود، تحت پیگرد نیروهای رژیم ارتجاعی حاکم قرار گرفتند .

باوجود گرانی مایحتاج عمومی، سطح پائین حقوق و دستمزد ها ، گسترش اعتیاد ، فحشا ، فساد ، دزدی و غارت وچپاول ثروتهای عمومی توسط مافیای قدرت وثروت حاکم برکشور، تعرض به حقوق و معیشت توده های زحمتکش همچنان تداوم یافت. تحمیل حد اقل دستمزد 712413 تومان که از یک سوم خط فقرنیز پائین تراست، تجلی بارز چنین تعرضی دراستانه سال 94 بود .

درعین حال درسال گذشته اعتصابات ، تظاهرات و اشکال دیگر مبارزات طبقه کارگر ، زنان ، دانشجویان ، معلمان ، پرستاران ،خلقهای تحت ستم و سایراقشارزحمتکش جامعه این چشم انداز را درهمه ما و درسطح عمومی جامعه تقویت کرد که قدر قدرتی ارتجاع حاکم دیری نخواهد پائید و سرانجام آزادی برابری و سوسیالیسم بر استبداد و خودکامگی و ستم و استثمار وجنگ وکشتار پیروز خواهد شد. تردیدی نیست که مبارزات و تلاشهای انجام گرفته درسال گذشته برغم نقاط ضعف وکمبود اش، الهام بخش توده های طبقه کارگر و زحمتکشان جامعه  وهمه مبارزات راه آزادی وسوسیالیسم  درسال جدید خواهدبود  تا در سال نو کوشاتر ، پرتوان تر ،وسرسختانه تر  برای درهم شکستن  دستگاه ستم و استثمار و زور و سرکوب حاکم بر کشور  گامهای اساسی به پیش بردارند. دیورا های  استبداد و خودکامگی اقلیتی صاحب قدرت و ثروت را درهم شکنند و چشم انداز بهار آزادی و برابری را بر روی خود بگشایند.

یاران وانسانهای آزادیخواه ومبارز! ایام نوروز ایام شادی است. این روزهای فرخنده درعین حال فرصتی است برای آگاه شدن از مصائب و مشکلات و همیاری وشریک شدن در شادی و غم های همدیگر .درآستانه بهار وایام نوروز ازیاد نبریم انبوهی از کارگران را که ماه هاست حقوق دریافت نکرده اند ، فراموش نکنیم زحمتکشانی را که بیکاری و گرانی هست ونیست شان را بربادداده و آهی دربساط ندارند و در پیش فرزندان خود شرمنده هستند.بیاد بیاوریم زندانیان سیاسی وخانواده جتنباختگان راه آزادی را که دراین ایام به خاطر دفاع از آزادی ، نه درمیان خانواده های خود بلکه پشت میله های زندان درتنهائی به سر میرند ویادرزیرخاک غنوده اند. و بیاد بیاوریم هزاران هزار انسانهائی را که دراین سی واندیسال در زیر شکنجه ها و درمیدان تیر و درپای چوبه های دار، آزادی را فریاد زدند و به خاطر آرمانهای انسانی و سعادت و رفاه ورهائی انسان از قید و بند زور و سرکوب وستم واستثمار، جان خویش را فداکردند.

درایام نوروز این عزیزان وخانواده آنها را فراموش نکنیم و سعی کنیم هرجا که هستیم شادی خود را با آنها تقسیم کنیم و مراسم های دید وبازدید را به فرصتی برای آگاه گری و اتحادصفوف خود تبدل نمائیم.

نوروزتان پیروزباد!
هرروزتان نوروزباد

سازمان اتحادفدائیان کمونیست

29 اسفند 1393

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »