اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

نه به انتخابات فرمایشی،نه به نظام مذهبی و سرمایه داری ایران

چهل و پنج سال است که ادعای جمهوریت حکومت اسلامی گوش فلک را کر کرده است  اما درعمل حکومت استبدادی مطلقه  را درنظام اداری و حقوقی خودنهادی کرده است.دراین نظام هرنوع جمهوریت،حتی جمهوری بورژوائی ( چه متعارف چه غیرمتعارف)باحکومت مطلقه ی فقیه و مافیای قدرت وثروت حاکم تضادی ماهوی دارد.طبیعی است که در چنین جهنمی هیچ سطحی ازدمکراسی بورژوائی نمی تواند محلی از اعراب داشته باشد . چه رسد به دمکراسی واقعی ،یعنی دموکراسی شورائی  و حق حاکمیت مردم.!

براین مبنا وبربستراستبدادی چنین فراگیروفوق ارتجاعی ،مقوله ای بنام انتخابات طنز تلخی است که تنها درخدمت فریبکاری وپنهان کردن سیمای سیاه رژیم سرمایه داری اسلامی بکار می رود.

تا کنون درهردوره انتخاباتی حکومت می کوشید با ترفند ودغلکاری چنان فضای داغی ایجاد کند تا مردم پای صندق های رای حاضر شوندو تا بین بد وبد تر،بد را انتخاب کنند!  اما امروز حتی آن بد ها هم تحمل نمیشوند و اکنون دیگربرای نا آگاه ترین بخش جامعه هم روشن گردیده است که نه تنها  اصل انتخابات در جمهوری اسلامی فریبی بیش نیست ، ونه تنها نمی توان از این طریق جمهوری اسلامی رااصلاح کردوتغییراش داد ،بلکه مدعیان به اصطلاح « اصلاحات» وپادوهای چپ ودموکرات نمایشان هم به هیچ وجه پیگیرمنافع حداقل کارگران وزحمتکشان نبوده ونخواهند بود واصل شعار “اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجرا” انعکاس دقیق ذهنیت توده هائی است که بارها فریب و دغلکاری های رژیم را خورده و به پای باصطلاح صندوقهای رای رفتند اما نتیجه ای جز تداوم ستمگری وسرکوب و گسترش فقر و فلاکت و تبعیض ونابرابری ندیدند.

چهل و پنج سال تجربه بیانگر این واقعیت است که تنها با متشکل شدن و اتحاد نهاد های توده ای ومستقل خود زحمتکشان و مردم ستمدیده در یک جبهه انقلابی است  که می توان به دموکراسی واقعی دست یافت .

 بنا براین شرکت در چنین«انتخاباتی » ،بازی در بساط رژیمی است که همه دست اندرکاران آن؛در سی وسه سال گذشته ؛اکثریت توده مردم راازابتدائی ترین حقوقشان محروم کرده اند . رژیمی که تنها بااستبدادواستثمار،زندان وشکنجه و شلاق وطناب دار،غارتگری وکشتار خود را تعریف میکند ؛ هیچ سطحی از آزادی ،ازجمله آزادی انتخابات رابرنمی تابد .

کارگران ،زحمتکشان ،زنان وجوانان ،ملیت های سراسرایران،دانشجویان وروشنفکران،

اکثریت مردمان ِ  به جان آمده ایران!

به تجربه دریافته اید که اصولا انتخابات در ایران جمهوری اسلامی زده دیگر محلی از اعراب ندارد این بازی نفرت انگیز را به دایره مافیای قدرت وثروت وبازیهای کودکانه آنها واگذارید تا سرگرم کارخودشان شوند. اکنون تدارک سرنگونی رژیم مطرح است و باید در تدارک پایان  دادن به حیات ننگین آن بود .باابتکارات خلاق خود ،باسازماندهی اعتصابات واعتراضات، و همه ی اشکالی که عملکرد رژیم سرمایه داری واستبدادی ایران رامختل می کند ؛بساط بازی اورادر هم بشکنید !

باید نمایش انتخاباتی پیش روی رابه صحنه کارزارعلیه ستم وسرکوب،استثمارواستبداد،وما جراجوئی جنگی رژیم وامپریالیست ها ومتحدین اشان تبدیل کرد.

مبارزه طبقاتی کارگران وزحمتکشا ن واکثریت مردمان لگد مال شده ؛ نه از طریق بازی در بساط ارتجاع داخلی وبین المللی،که با سازمان دهی اراده مستقل توده ای برای درهم شکستن دستگاه دولتی حکومت اسلامی درتمامیتش ، ونظام غارتگر سرمایه داری ممکن است .

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی

برقرار باد جمهوری فدراتیو شورائی
زنده باد سوسیالیسم

سازمان اتحاد فدائیان کمونیست

نهم بهمن ماه 1402

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »