اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

درباره نمایش انتخاباتی رژیم اسلامی

درباره نمایش انتخاباتی رژیم اسلامی
«انتخابات» دهمین دوره مجلس ارتجاع  و «خبرگان» رهبری درهفتم اسفند ماه امسال برگزار میگردد . بعداز ماه ها کشاکش میان ذوب شدگان درولایت فقیه، -چه ازجنس «اصلاح طلب »و معتدل و چه« اصولگرای و رادیکال»،- بالاخره مسئولین حفظ نظام عده ای را دستچین کردند که تعداد این برگزیدگان، دربسیاری از حوزه ها از حد دونفرهم فراتر نمیروند ،تا مردم پای  صندوقهای رای رفته و  دیگر بار شعبده ای بنام« انتخابات» را  برای مجالس فرمایشی نظام جمهوری اسلامی رقم بزنند .بااین وجود بسیاری از تحلیلگران اپوزیسیون بورژوائی رژیم و شمارزیادی ازفعالین سیاسی و نیز  رسانه هائی که ازکمک های مالی رژیم برخوردارند ،کشمکش جناح های مختلف قدرت را دربوق کرنا میکنند و به این کشمکشهای همیشگی درون نظام و مافیای قدرت وثروت که معمولا دردوره انتخابات به اوج میرسد، چنان وزنه واهمیتی میدهند که گویا با برنده شدن این و یا آن کاندید ، ازاین ویا آن جناح ، تحولات مهمی درعرصه تحقق خواست ها ومطالبات مردم بوجود خواهد آمد. اینها بدینوسیله تلاش میکنند با بسیج بیشترین نیرو برای شرکت درانتخابات فرمایشی به رژیم ودرراس آن ولایت فقیه یاری رسانند.  اینها درواقع درتلاشند تا با خنثی کردن فعالیت های افشاگرانه نیروهای آزادیخواه وانقلابی ،بخشی از توده های مردم راکه به تجربه دریافته اند هرگونه شرکت دربازی انتخاباتی مشروعیت دادن به دستگاه ستم وسرکوب است، به پای صندوق های رای بکشانند .
برکسی پوشیده نیست که این نمایش ها براه انداخته شده است تا  همچون سالهای گذشته علی الظاهر  وانمود بکنند  که دراین مملکت ارتجاع زده هم  انتخاباتی وجود دارد . در اینجا هم  هرچند سال یکبار مردم پای صندوقهای رای میروند . نمایندگان  خود را به «پارلمان» میفرستند . میخواهند وانمود کنند که دراین مملکت استبداد زده که دفاع از ابتدائی ترین حقوق دموکراتیک دستگیری و زندان وشکنجه درپی دارد ، افراد ، گروه های اجتماعی و کاندیدا هایشان میتوانند برای کسب کرسیهای مجالس با هم رقابت کنند . ناگفته نمیگذارند که برخلاف کشوری نظیر آمریکا، به جای رقابت بین  دو نفر، یکی از حزب جمهوریخواه و دیگری از حزب دموکرات آنهم با پیش شرط  تحمل هزینه بسیار بالا  وکسب پشتیبانی  شرکت های گردن کلفت ،اما دراینجازیر سایه اسلام  صدها نفر کاندید میشوند که بعضی از آنها  آهی دربساط ندارند ، البته نمیگویند که همه این سیاهی لشگر ذوب شدگان درولایت فقیه و ازسکانداران و یاطرفداران نظام حاکم هستند و باوجود این آنها هم غربال میشوند تا یک عده دستچین شده راکه برای نشستن درصندلی های مجلس  لازمند، درمقابل باصطلاح انتخاب کنندگان قراردهند . تا مردم یکی از آنها را « انتخاب» کنند . چون میزان «رای» مردم است.پس باید نشان دهند که در حکومت اسلامی آنها بازی دموکراسی و حقوق بشر رعایت میشود.
اگر دموکراسی بورژوائی را  میتوان به شکل و شمایل  ، پاکستان ، افغانسان ، مصر السیسی، پادشاهی عربستان سعودی وده ها کشور استبداد زده دیگر   به خلق اله قالب کرد . چنین شکل و شمایلی از دموکراسی چرا برازنده جمهوری اسلامی نباشد . رژیم حاکم و مافیائی که قدرت و ثروت این کشور را  درچنگ گرفته اند  به خوبی از یک چنین بازی انتخاباتی  برای  مشروعیت دادن به نظام خود  سود برده و میبرند.
آنها از یک طرف جواب هر اعتراضی وانتقادی از سوی مردم،  دانشجویان ، کارگران ، زنان، جوانان  و سایر اقشار مردم را با دستگیری ، شکنجه و اعدام جواب میدهند  و از سوی دیگر ادعا میکنند که جمهوری اسلامی« آزاد ترین» کشور جهان است !! آنها از یک طرف  به سبک خود «انتخابات» میگذارند ومدعی هستند که انتخابات درایران آزاد است  . وازمردم میخواهند دراین  انتخابات شرکت کنند.  از طرف دیگر  نه تنهامخالفین اجازه حضور ومشارکت درانتخابات رانمییابند ، حتی آنهائی را هم که  مدافع  پرو پاقرص نظام ارتجاعی جمهوری اسلامی هستند نیز از صافی صلاح و مصلحت خویش میگذرانند . آنها درواقع با این بازی انتخاباتی  به ارگانهای مورد لزوم و انتصابی خود مشروعیت میدهند.  وسرپوشی میسازند برای ادامه سرکوب و  غارت و چپاول ثروت ملی و دسترنج توده های مردم  ، اشاعه بیکاری ،فساد ،اعتیاد،  آوراگی ورنج وعذابی که هم اکنون میلیونها نفر از مردم  با آن دسث به گریبان هستند. با این وجود هنوز کسانی هستند که یا بخاطر منافع کلان اقتصادی و موقعیت شغلی و سیاسی خود  مشوق شرکت درچنین نمایشی هستند و یا هنوز درس کافی از سه دهه حاکمیت فریب و سرکوب ارتجاع  نگرفته اند و ازمردم میخواهند ازموقعیت دوران انتخابات استفاده کرده وازفورمول «بدو بدتر» پیروی کنند.
تردیدی نیست که ماهیت چنین نمایش انتخاباتی برهمگان حتی ناآگاه ترین بخش جامعه نیز روشن وواضح است . همه میدانند که انتخابات درایران هم نمایشی است و هم فرمایشی، باوجود این بخشی از مردم از روی نا آگاهی و بخشی بنا به مصالح ومنافع کوتاه مدت و یا ترس از بازخواست های بعدی و بخشی بواسطه فریب ووعده و وعید های توخالی جناه های رژیم و صاحبان قدرت، به پای صندوقهای رای کشانده میشوند درحالیکه شرکت دراین بازیهای انتخاباتی رژیم  همانا کمک به تداوم حاکمیت ارتجاع حاکم بر سرنوشت مردم  ویاری رساندن به مافیای قدرت و ثروتی است که  از راه  فریب و سرکوب  به چپاول دسترنج توده های زحمتکش مردم مشغولند . مردم آگاه ومبارز ، توده های رنج و کار  میباید از سی وهفت سال حاکمیت فریب و سرکوب رژیم و نمایش های انتخاباتی آن درسهای لازم را گرفته باشند  و میباید  با عدم شرکت در  بازیهای انتخاباتی رژیم نشان دهند که  با کاربست عملی  تجربیات گذشته، درراه سرنگونی رژیم  وتمام دم ودستگاه مافیائی ثروت وقدرت آن گام برمیدارند و میخواهند آزاد باشند وحاضرنیستند با  رفتن به پای صندوقهای رای به عوامل ادبار خود مشروعیت بدهند.  درچنین شرایطی  وظیفه جوانان ، دانشجویان ، روشنفکران،کارگران پیشرو وسازمانها و احزاب انقلابی  و آزادیخواه است که هدف رژیم درکشاندن توده های مردم به پای صندوقهای رای را افشاکنند آنهارااز شرکت در چنین بازیهای فریبکارانه ای  برحذرداشته  و امکان پذیر بودن سازمانیابی  آنهادرارگانهائی اقتدار خویش  و تشکیل  نهاد های آلترناتیو  درمقابل مجالس فرمایشی  و قدرت فاسد ماقیائی کنونی حاکم برکشور ، توضیح دهند و  در راه تبلیغ و ترویج  و سازماندهی چنین ارگانهائی گام بردارند.
سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی ایران
برقرار باد جمهوری فدراتیو شورائی ایران
زنده باد سوسیالیسم
سازمان اتحادفدائیان کمونیست  26 بهمن ماه 1394

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »