اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

نظر ما درباره اطلاعیه مشترک کومه له حزب کمونیست ایران با احزاب ناسیونال مذهبی کردستان

رفقای گرامی هماهنگی وشورای همکاری-

 

همانطورکه درجلسه  8مای شورا اعلام کردیم  ما درصورت شفاف بودن موضع گیری دررابطه با جریانات ناسیونالیست مذهبی (درشرایط ویژه کنونی)با آوردن اسامی این جریانات  مشکلی با امضای آن نداشتیم .این امر بویژه درشرایط مشخص کنونی  که رفقای حزب کمونیست ایران وارد اتحادعمل با بخشی از آنها درکردستان شده اند، نشاندهنده استقلال سیاسی رفقای حزب کمونیست  نیز میبود که متاسفانه مورد موافقت واقع نشد وازنتایج فوری این اتحاد عمل رفقای حزب، فعلاو درقدم اول ایجاد شکاف دردرون همکاری ما چند جریان سیاسی است که برای آلترناتیو سوسیالیستی باهم  سطحی از اتحادرا سازمان داده ایم.

علاوه برآن، ازاول قرار ما درشورا براساس تشریک مساعی و اصل توافق بوده و بویژه ما و بعدا همه رفقا با –رای- گیری درجلسات مخالف بودیم و این امر برای ما یک پرنسیب بوده وهست  . بویژه وقتیکه موضع گیری سیاسی درکار باشد. رای گیری در ائتلاف ها و همکاری ها جز حذف این و آن ورواج باند بازی و گروه گرائی نتیجه دیگری دربر نداشته وندارد و سرانجام  شتری که درب خانه هرجریانی خواهد خوابید ودرنهایت علی میماند و حوزاش، با کلی لطمات جبران ناپذیر .

ماازجاری شدن چنین مناسباتی دردرون شورا متاسفیم. رفقا ازما میخواهند پای اطلاعیه های پیشنهادی شان که با رای گیری یکی شده اکثریت و آن دیگری اقلیت، امضا بگذاریم.رفقای عزیز! بادرنظر نگرفتن نهادهائیکه عمدتا اعضایشان درعین حال عضو یکی ازجریانات درون شورا هستند، مگر ما درشورای همکاری چند جریان هستیم که عده ای این اعلامیه و عده دیگری آن اعلامیه را امضا کنند؟!!

رفقا درمناسبات موجود ،خیلی ازتصمیمات وقرارها به فراموشی سپرده شده اند ،پیشنهادات ونامه ها به جد گرفته نمیشوندو….. به نظرما شورای همکاری برای تداوم فعالیتهای مشترک خود، نیاز به جمعبندی ازفعالیت های کذشته و باز تعرف خود دارد. برگزاری جلسات رفیقانه ای که بشود نکات قوت  و ضعف هارا جمعبندی کرد و موانع را شناخت و برای آنها چاره جوئی کرد.

ولطفا امضای مارا زیر اطلاعیه قرارندهید.

ازطرف سازمان اتحادفدائیان کمونیست 9مای 2017

نامه دوم

رفقای شورای نمایندگان  وحزب کمونیست

سیاست حزب کمونیست ایران درباره  اتحاد عمل  وهمکاری با جریانات واحزاب ناسیونال مذهبی نظیر خباط ، حزب دموکرات کردستان ایران ، کومله زحمتکشان.. سئوالاتی را برایمان پیش آورده است ما متن اطلاعیه پیشنهادی این رفقارا درباره تحریم انتخابات توسط شورای نمایندگان که پس از اطلاعیه مشترک آنها با جریانات مذکور توسط رفیق هلمت تهیه وارسال شد، برغم  وارد کردن برخی اصلاحات مثبت پیشنهادی رفقای کارگران انقلابی ایران راه کارگر که تاحدودی آنرا قابل قبولترمیکرد. اما بدلیل ابهامات اتحاد عمل و همکاری رفقا با احزاب ناسیونال مذهبی کردستان، این اصلاحات را درشرایط ویژه کنونی ولزوم مرزبندی روشن با این کمپ، بدون ذکر اسامی احزاب ناسیونال مذهبی، ناکافی دانسته و آنرا امضا نکردیم . چون این نوع همکاریهارا با احزاب مذکور نه به نفع طبقه کارگروزحمتکشان کردستان و نه به نفع حزب کمونیست ایران میدانیم  ومعتقدیم هرگونه حمایت از این اقدام رفقا تشویق این رفقا و یاتایید آندسته ازرفقائی درحزب است که بیشتر چنین سیاستهای  خطرناک برای حال و آینده کردستان، وطبقه کارگرایران، را در حزب دنبال میکنند. علاوه برآن درشرایط ویژه کنونی که این اقدام توسط متحد ما درشورای همکاری صورت گرفته است، این شورا را که مبارزه باگرایشات ناسیونال مذهبی ازجمله وظایف اساسی آن محسوب میشود،با مشکل مواجه کرده و درتناقض قرارمیدهند و شورا را به دنباله روی از کمپ ناسیونال مذهبی ها و درنهایت به توهم توده ها نسبت به آنها دامن میزند و آنها را تقویت مینماید.ونیز درچنین شرایطی ذکرنکردن نام این جریانات درعلامیه تحریم شورای نمایندگان که یکی ازاعضای آن حزب کمونیست، همزمان با آنها نیزوارد همکاری شده( و قبل از صدوراطلاعیه شورا ،اطلاعیه مشترکی با آنها منتشر کرده است)، میتواند درمعادلات منطقه مورد سوء استفاده احزاب ارتجاعی و گروهبندیهای مختلف قرارگیرد و به وجه المصالحه آنها درمعاملات و بده بستانهای پشت پرده با کمپ های ارتجاعی وامپریالیستی که این احزاب بارها خواهان کمک ویاری ازآنها شده اند، قرارگیرد.
البته اینکه اتخاذ چنین سیاستی ازسوی رفقای حزب تا چه حد به اهداف سوسیالیستی و موضع طبقه کارگر لطمه میزند و نیز بی پایه بودن دلایل رفقای حزب که گویا همکاری با جریانات ناسیونال مذهبی درکردستان به نفع طبقه کارگر و سوسیالیسم است،ونیز مماشات برخی از اعضای شورا با خط مشی رفقای حزب ،جای بحث و برخورد مفصلی دارد که به زمان دیگری موکول میکنیم.

علی الحال اطلاعیه برغم مخالفت بخشی ازاعضای شورا منتشر شد. بدون اینکه جایگاه بخش مخالفین این اطلاعیه زیرتیتر شورای نمایندگان روشن شود وحقوق آنها رعایت گردد وبه خوانندگان اجازه داده شود که بدانند به چه علت بخشی ازاعضای شورا ازامضاء بیانیه خودداری کرده اند.

ازاین رو باوجوداینکه روند شکل گیری اتحاد عمل رفقارا ازابتدا دنبال کرده ایم(البته بیشتر ازطریق اطلاع رسانی احزاب دیگر نظیر حزب دموکرات وغیره چون  اوایل مطلبی ازرفقای حزب دراین باره منتشر نشده بود وبعد ازجاری شدن انتقادات خوشبختانه با یکی دومقاله ومصاحبه ازدلایل رفقا مطلع شدیم)  ولی هرچه پیش میرویم ابهاماتمان بیشتر میشود ازاین رو ازرفقای حزب درخواست میکنیم دریک جلسه رو به بیرون و یا حتی درونی دراین باره وادامه سیاست همکاری واتحاد با جریانات ناسیونال مذهبی و ضرورت آن دراین برهه زمانی، توضیحات بیشتری بدهند.

درضمن ازرفقائیکه بیانیه را امضا کرده اند میپرسیم : تکلیف آن بخش از نیروهای شورا که باشما اختلاف نظر داشتند وبیانیه را امضا نکردند،وبه تعبیر شما یک سوم اعضای شورا را شامل میشوند، چه میشود ؟ از نظر شما آنها هم حق دارند زیر عنوان  بخشی از اعضای شوارای نمایندگان  مواضع خود را اعلام کرده و رو به بیرون توضیح دهند که چرا بیانیه مزبور را امضا نکرده اند؟یا در مناسبات درون شورا ازچنین حقی برخوردارنیستند.

با تشکر از توجه تان

روابط عمومی اتحاد فدائیان کمونیست 14مای 2017

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »