فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

نظام ظلم واستثمار!

 حسن جداری

 نظام ظلم واستثمار!

 حسن جداری

 

 جان کند از صبح  تا شب، کارگر با  حال زار

خون او را می مکد  زالو صفت، سرمایه دار

تابکی  ظلم و ستم بر توده  زحمتکشان؟

 این نظام ظلم و استثمار تاکی بر قرار؟

 غرقه  در ناز و تنعم، تابکی  شیخ و فقیه؟

گرسنه تاکی بخوابد  کارگر،  در شام تار؟

تابکی  در رنج و ذلت، توده زحمتکشان ؟

روزگاران تا بکی  بر کام مشتی  مفتخوار؟

 آی خوش آن روزی که با عصیان و قهرکارگر

کاخ  بیداد و ستم، از ریشه  گردد تار و مار

این  چنین نظمی  که با بیداد بر پا گشته است

من یقین دارم  که تا آخر نماند بر قرار

 تا نگردد سلطه سرمایه داران، سرنگون

کارگر هرگزنباشد شادکام و کامکار!

اردی بهشت ماه سال  ۱۴۰۰

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »