اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

نباید اجازه دادتظاهرات گسترده توده های کارگر وزحمتکش مردم برعلیه ستم و استثمار وزور سرکوب نظام حاکم ، درجهت منافع جناح های درون حاکمیت وقدرتهای خارجی مصادره شود.

درروزهای اخیر شاهد گسترش مبارزات توده های به جان آمده ازظلم وستم و استثمار طبقه حاکم ودستگاه سرکوب آن هستیم .بدنبال تظاهرات خودجوش روزپنجشنبه مردم درمشهد وبرخی دیگرازشهرهای استان خراسان، بفاصله اندکی مردم زحمتکش و به جان آمده ازظلم و ستم، درشهرهای بزرگ و کوچک دیگردرسراسر ایران بپا خواستند و برغم حملات نیروهای سرکوبگر، شعار ها و خواست های خود شان را دراعتراض به گرانی ،بیکاری ،فقرگسترده درمیان توده های زحمتکش و غارت و دزدی ، سرکوب آزادیهای سیاسی ومدنی سرداده وبار دیگرخواهان پایاد دادن به حاکمیت رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی شدند.

تشدید بحران اقتصادی، فساد گسترده اداری و چپاول بیسابقه و بی وقفه دسترنج طبقه کارگر و توده های زحمتکش مردم توسط مافیای قدرت و ثروت حاکم ، درحالیکه زندگی اکثریت عظیم نیروهای کار وزحمت را به تباهی کشانده است.طبقه سرمایه دار وسران حکومتی بااعمال سیاست سرکوب، سلب ابتدائی ترین حق ازادیهای سیاسی و تشکل و تحزب ، ثروت های عمومی و دسترنج کارگران وزحمتکشان را بتاراج برده و درناز و نعمت و رفاه بی سابقه ای زندگی میکنند .

طی سالهای اخیراعتصابات اعتراضات گسترده طبقه گار گر نسبت به اوضاع فلاکتبار اقتصادی، فقر و بیکاری گسترده ،گرانی مایحتاج عمومی ، فساد سران حکومت، اختلاسهای میلیاردی ،ثروت اندوزیهای بیسابقه سرمایه داران وسران نظام حاکم،همواره تداوم داشته و اینک با اعتراضات گسترده توده های زحمتکش مردم وشعارهای آنها عمومیت یافته است. درچنین شرایطی که تاثیر بحران اقتصادی محافل حکومتی را نیز به جان هم انداخته و روزی نیست که ازعمق فساد یکدیگر پرده برداری نکنند ،سران حکومت مردم را به تحمل دشواریها فرامیخوانند و تلاش میکنند برآمد اعتراضی گسترده توده های مردم را به اقدامات این ویاآن جناح منتسب کنند و یا آنرا به «توطئه» خارجی نسبت دهند. اما برکسی پوشیده نیست که بدنبال اعتصابات و اعتراضات گسترده کارگری تظاهرات سراسری اخیر توده های به جان آمده ،اعتراضاتی است برضد دستگاه های ستم واستثمار حاکمیت حافظ منافع سرمایه داران وغارتگران دسترنج آنها.

به نظرما اوج گیری نارضایتی های عمومی و تبلور آن درتظاهرات سراسری وشعارهائیکه کلیت رژیم سرکوبگر حاکم وصاحبان سرمایه وثروت رانشانه رفته است ونیز به چالش کشیدن دستگاه های زور و سرکوب حاکمیت، گشایش دوره نوینی را درمبارزات توده های کار وزحمت علیه ستم واستثمار و زور وسرکوب نوید میدهد.برخلاف ادعای سران جناح های مختلف حکومتی و تحلیلگران مدافع آنها مبنی بر «توطئه» بودن اعتراضات وتظاهرات اخیر ،ما معتقدیم که طبقه کارگر و توده های رنجدیده مردم و جوانان که هرگونه امیدی را نسبت به وعده های حاکمیت وشعارهای جناح های درون آن مبنی حفظ نظام حاکم درشکل تعدیل شده ان ازدست داده اند،خواهان تغییرات بنیادین درجامعه ووضعیت زندگی خود هستند. توده های زحمتکش مردم خواهان پایان دادن به ستم واستثمار وزور و سرکوب طبقه حاکم و نظام ارتجاعی و مذهبی سرکوبگر آن و استقرار آزادی و برابری هستند. خواستی که با مبارزات طولانی مدت طبقه کارگر درسنگرمبارزات اقتصادی وسیاسی تداوم داشته واینک با به میدان آمدن توده های زحمتکش و ستمدیده سراسرایران چشم انداز امید بخشی را برای ارتقاء سطح مبارزات عمومی تا اعتصابات سراسری و سرنگونی نظام حاکم و طبقه سرمایه دارحامی آن، نوید میدهد.

توده های مردم تاکنون درمطالبات وشعارهایشان نشان دادند که به قدرت های خارجی و به جناح ها وطرفداران تداوم حاکمیت و کسانیکه بانشاندادن همسوئی ظاهری باخواست های مردم سعی درسوارشدن برموج اعتراضات و منحرف کردن آن دارند، اعتنا نکرده واستقلال خود را حفظ نموده اند. اکنون باید با تعیین شعارهای مشخص تر اقتصادی وسیاسی این مرزبندیها را با دشمنان داخلی وخارجی خود روشن ترو شفاف تر بیان کنندو برای اینکه مبارزات و اعتصابات واعتراضات به ثمر بنشیند و به سرنوشت قیامهای قبلی دچارنشوند. شعار بدیل نظام ستمگر و استثمارگر حاکم درراستای بدست گرفتن سرنوشت خود ازاهمیت زیادی برخوردار است که به نظرما این بدیل، بدیلی است سوسیالیستی که درچهارچوب جمهوری فدراتیو شورائی، ازطریق سازمانیابی در شوراها و کمیته های محلی امکان پذیر میشود .ماضمن پشتیبانی ازمبارزات طبقه کارگر و توده های زحمتکش مردم ،از همه مبارزین ،کارگران ، زنان ،جوانان دعوت میکنیم درفضای بوجود آمده به سازماندهی شوراها ،کمیته ها وسایر تشکلهای خود برای مقابله با تعدیات رژیم و سرانجام سرنگونی آن همت کمارند . وظیفه رفقا و هواداران سازمان است که همچون گذشته درحد توان وامکانات خوددرتظاهرات و اعتراضات توده ای شرکت کرده و به سازمانیابی وارتقاء سطح شعارها و مطالبات توده های زحمتکش مردم یاری رسانند. نباید اجازه دادتظاهرات گسترده توده های کارگر وزحمتکش مردم برعلیه ستم و استثمار وزور سرکوب نظام حاکم ، درجهت منافع جناح های درون حاکمیت وقدرتهای خارجی مصادره شود.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی       برقراربادجمهوری فدراتیو شورائی ایران

زنده باد سوسیالیسم

سازمان اتحادفدائیان کمونیست

جمعه هشتم دیماه 1396

خواننده گرامی، همزمان با تظاهرات مشهد باردیگر سابت های سازمان توسط «سربازان گمنام امام زمان» هک شد، که درحال تعمیر و راه اندازی آن هستیم .www.fedayi.org

.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »