فهرست

نامه ای ازایران: خطاب به رفقای کمونیست

همان طور که انتظار میرفت همه نشستها و کنفرانسها برای وحدت درون جنبش چپ بی نتیجه ماند زیرا هیچ پیوندی با عرصه میدانی مبارزات توده ها نداشت ، اینک زمان برای گام برداشتن در جهت ایجاد وحدت واقعی فرا رسیده فقط نیازمند باور و همت و جدیت است . رفقا در شرایط حساسی به سر میبریم شرایطی که همیشه منتظر آن بودیم ، حال هر حرکت و اقدام ما میتواند تاثیر گذار و تعیین کننده باشد نباید بگذاریم سال ۵۷ بار دیگر تکرار شود حتی تکرار سال ۸۸ دیگری هم غیر قابل قبول است . قیام اخیر توده ها از یک طرف با اقدامات سرکوبگرانه رژیم روبرو است و از طرف دیگر در نبود گزینه ای انقلابی ، جریانات ضد انقلاب در کمین نشسته اند تا آن را در جهت اهداف خود هدایت کنند . سلطنت طلبها توفیقی نخواهند داشت چرا که طبق مشاهدات من کمترین وجهه ای در بین مردم ندارند فقط میتوانند اخلال و مزاحمت ایجاد کنند . خطر اصلی از جانب رژیم و طرحهای سرکوب گرانه سپاه است . طبق اطلاعی که من دارم سپاه در تدارک کودتایی نرم و خزنده است که در صورت تداوم و گسترش اعتراضات توده ای بدان متوسل خواهد شد و بدین طریق هم درگیریهای جناحی درون حاکمیت را که موجب تضعیف رژیم شده ، حل کند و هم مهار و سرکوب اعتراضات توده ای را به انجام برساند و برای این کار از ایجاد سوریه ای دیگر هم ابایی ندارد . طبق قراین برگ برنده دیگری که سپاه در اختیار دارد و مترصد است در صورت لزوم به همراه کودتا بدان متوسل شود ایجاد وقایع طبیعی است . با اطمینان میتوان گفت زلزله های مشکوک شبانه روزی اخیر توسط سپاه و تکنولوژی ” هارپ ” ( تکنولوژیی که فقط در اختیار روسیه و امریکا است و در زلزله سر پل ذهاب رئیس بنیاد پدافند غیر عامل وجود آن را رد نکرد فقط منکر شد که در زلزله سر پل ذهاب دخیل بوده است ) روسی رخ داده است و همه این زلزله ها به نوعی مدیریت کردن وقایع طبیعی و فراهم کردن زمینه ذهنی برای باوراندن واقعی بودن زلزله بزرگتر آینده در تهران است ( طبق گفته دکتر مهدی زارع  از عناصر سپاه و رئیس پژوهشگاه زلزله شناسی طی ۲تا ۳ ماه آینده احتمال وقوع زلزله ای بین ۶ تا ۷ ریشتر در تهران ۶۰%  است  . لازم به توضیح است پژوهشگاه زلزله جدیدا و خلق الساعه اعلام وجود کرده و تا پیش از این همیشه تاکید داشتند تنها متولی اخبار مربوط به زلزله موسسه ژئو فیزیک دانشگاه تهران است . علاوه بر آن درجه زلزله ها تقریبا در همه موارد در یک رنج بوده ) زلزله ای کنترل شده که در اوج اعتراضات توده ای ، بر روی زندگی تمام مردم ایران تاثیر خواهد گذاشت و همه ذهنها و اخبار تحت الشعاع زلزله قرار خواهد گرفت ( طبق گفته وزیر کشور در صورت وقوع زلزله در تهران هر استان کشور مسئول یکی از مناطق ۲۲ گانه تهران است ) و بدین طریق با سرکوب باقیمانده اعتراضات پراکنده توده ها قیام را به شکست کامل بکشاند .

رفقا این مقدمه کوتاهی بود برای این که تاکید کنم برای موفقیت توده ها میبایست هر چه زودتر و سریعتر برای وحدت درون جنبش و ایجاد الترناتیوی قدرتمند وارد عمل شویم و این امر تنها و تنها به با برگزاری نشستی از نمایندگان جریانات مختلف درون کشور و داخل کشور برای تفاهم و همگرایی در بین نفرات جریانات سیاسی و اتخاذ تاکتیک های مناسب برای مقابله اقدامات رژیم و دادن اطلاعیه های تهیجی و فراخوانهای مناسب برای اعتصابات و تظاهرات و ایجاد کمیته ای برای حمایت از کارگران اعتصابی ممکن خواهد بود . اگر چنانچه هر جریانی نماینده قابلی در داخل نمیبیند میبایست هر چه زودتر نماینده خود را به داخل کشور گسیل کند تا این نشست برگزار و به طور مستقیم هدایت اوضاع را در اختیار بگیرند . در هر صورت میباید در داخل و از نزدیک ، اوضاع میدانی مبارزه رصد و رهبری شود ، صریحا بگوییم دادن چند اطلاعیه و جمع کردن چند نفر انگشت شمار در فلان میدان و بهمان خیابان که جنبه سرگرمی و رفع مسئولیت دارد دیگر بس است ، فقط برای این است که بگوییم ما هم کار کرده ایم . هر چقدر صبح با سلام و صلوات و خوش خندان نشست برگذار کردیم و شب با جنگ و دعوا قهر به خانه هایمان رفتیم بس است  . این گوی و این میدان ، جنگ این جاست ، این جنگ نه روشنفکر پر حرف میخواهد و نه تئوریهای پر طمطراق بلکه اهل عمل میخواهد و بیزار از محافظه کاری و آماده جان باختن . هر آنچه غیر این جز شکست نتیجه ای برای توده ها به بار نخواهد آورد و مسئولیت آن به طور مستقیم به گردن ماست .

مسعود ۱۰/۱۰/۹۶

 


پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked as *

*

Translate »