اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

میلاد شقایق ، سرود برای رفیق حمید اشرف

چو شهاب روشنائی،
سرکش سرخ رهائی
با تو پوینده و پویا،
رزم خونین فدائی
رودی از خشم سیه کل،
جاری جنگل دوری
تو حماسه نبرد تن شب با تن نوری
با شفق های شکفتن،
نبض مشتاق بهاری
تن به خون شکسته ای تا
صبح توده ها برآری،
تو که میلاد شقایق به تن خشک کویری
تو طلوعی از رهیدن بهر دستهای اسیری

  * * *
تا شب از خون رفیقان ،
باغ بارآور طوفان
در عمیق شب دشمن،
تو نهادی سر پیمان
با شکوفه های طوفان زستاره ها دمیدی
ای همه یاد رفیقان،
نام پایای «حمید» ی
تو که میلاد شقایق به تن خشک کویری
تو طلوعی از رهیدن بهر دستهای اسیری
چو شهاب روشنائی،
سرکش سرخ رهائی
با تو پوینده و پویا رزم خونین فدائی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »