اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

میزگرد تلویزیون دموکراسی شورائی با شرکت یدی شیشوانی ، بهروزفراهانی و اصلان جوادزاده، درباره جنبش اعتراضی اخیرکارگران وزحمتکشان ایران

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »