اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

مناسبت شصت ویکمین سالگرد 16 آذر(روزدانشجو)

بمناسبت  شصت ویکمین سالگرد 16 آذر(روزدانشجو)

با 16 آذر 32حرکت دانشجوئی ایران برعلیه ستم واستثمار وزور وسرکوب  وارد مرحله ای شد که ازآن پس بعنوان  جنبش دانشجوئی در عرصه جنبشهای اجتماعی ایران نقش مهم وتاثیرگذاری بازی کرده است.

بعد ازکودتای 32 وحاکمیت تمام کمال استبداد وخودکامگی دستگاه سلطنت که هرصدای مخالفی را با زندان وشکنجه وتیرباران جواب میداد وهر حزب و تشکلی که کمترین مخالفت را با سیاست های رژیم حاکم  داشت ممنوع واجازه فعالیت ازآن سلب میشد درچنین فضائی وظایف بزرگی بردوش جنبش دانشجوئی قرار گرفت . جنبش دانشجوئی  درنبود آزادی های سیاسی  ودرفضای سرکوب احزاب و تشکلهای سیاسی عملا بخش مهمی ازوظایف احزاب سیاسی را در برهه های حساس از تاریخ مبارزه برای آزادی و برابری بردوش کشید . تلاش درجهت ازتقای سطح آگاهی توده های زحمتکش،سازماندهی اعتراضات وتجمعات  مکبارزه با تشکل های  رژیم ساخته دردرون دانشگاه ها ، شکل دادن به اعتراضات عمومی ..همواره نقش پیشروی بازی کرده است.

دانشجویان بعنوان قشرآگاه جامعه بدون تردید ازمبارز طبقاتی کارگران علیه سرمایه تاثیرپذیرفته و متقابلا درآن تاثیرمیگذارند واراین رواست که این جنبش درروند مبارزه طبقاتی خود به منبعی برای اشاعه آگاهی سوسیاتلیستی تبدیل شده وکادرهای کمونیست ارزنده ای به جنبش کارگری و کمونیستی ایران  عرضه کرده اند.

درطول بیش از شش دهه گذشته  جنبش دانشجوئی  بمثابه سنگری علیه ارتجاع ، امپریالیسم   وزور و استبداد همواره مورد یورش وتهاجم رژیمهای شاه و شیخ  قرارگرفته  و فعالین ورزمندگان آن باسرکوب و شکنجه واعدام  مواجه شده اند اما بار دیگر ققنوس وارازخاکستر خود بلند شده  و به مبارزه ادامه داده است  نقش برجسته جنبش دانشجوئی  درتمام طول حاکمیت استبدادی شاه و بویژه درمبارزات اقنقلابی توده های مردم در دهه 50 وسرنگونی رژیم سلطنتی  و سپس مبارزه با جمهوری اسلامی تاکنون ازصفحات درخشان تاریخ جنبش انقلابی کشور ما محسوب میگردد.

دانشجویان وجوانان مبارز

درشرایطی که  استبداد وخفقان و ستم واستثمار کماکان بر جامعه حاکم است، و برخلاف وعده وعید های پوچ و فریبکارانه دولت باصطلاح تدبیر و امید روحانی ،دانشگاه ها همچنان در قرق نیروهای امنیتی گرفتار بوده و اجازه هیچگونه فعالیت سیاسی و اجتماعی  حتی فرهنگی مستقل به دانشجویان داده نمیشودو سیاست امنیتی و به گیر وببند کما کان بردانشگاه ها حاکم است ودرشرایطی که کارگران وزحمتکشان با اعتصابات واعتراضات خود به مقابله با فشار اقتصادی و خفقان سیاسی برخواسته و  به اشکال مختلف ازجمله اعتصاب ، تجمع ، تظاهرات  به مقاومت و مبارزه روی آورده اند  وظیفه دانشجویان مبارز وانقلابی است که فضای حاکم بر دانشگاه ها و محیط های آموزشی را درهم شکسته  و اعتراضات و مبارزات خود را با مبارزه سایر جنبشهای انقلابی هماهنگ سازند و مشعل جنبش را فروزانتر کنند.

دراستانه  شصت یکمین سالگرد 16 آذربا  درس گیری از فراز ونشیب های جنبش دانشجوئی و جنبش انقلابی درطول بیش از نیم قرن کذشته  وتلفیق آگاهیهای علمی با مبارزه انقلابی این روز بزرگ راگرامی داریم. تقویم تاریخ پراز بخون تپیدگان راه آزادی وسوسیالیسم است. جنبش دانشجوئی که همچون خیل عظیم توده کار وزحمت پنجه درپنجه ارتجاع حاکم درافکنده است آموزش ازتجربیات غنی گذشته جنبش دانشجوئی منبع بزرگ آموزش  انقلابی نسل جوان ودانشجویان محسوب میشود وپایداری واستقامت  انقلابیونی که  ازمیان دانشجویان برخاسته و ندای آزادی وسوسیالیسم سردادند  وتاپای جان برعهد وپیمان خود ماندند، الهام بخش تداوم مبارزه برای سرنگونی  نظام ارتجاعی وپوسیده حاکم و سازماندهی جامعه ای نوین وعاری از ستم واستثمار وزور وسرکوب است.

به نیروی خلاق علم وهنر – درخشان نما زندگی را
گسل با فشرده صف اتحاد – قیود عقب ماندگی را

گرامی باد یادوخاطره دانشجویانی که درراه آزادی و سوسیالیسم  جان فدا کردند
دراهتزاز باد پرچم مبارزات دانشجویان انقلابی برعلیه رژیم جمهوری اسلامی

زنده باد سوسیالیسم

سازمان اتحاد فدائیان کمونیست 16 آذر 1393

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »