اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

مصیبت داغدیدگان زلزله کردستان ترکیه و رقص و پایکوبی فاشیستهای حاکم بر ترکیه !

روز2011/10/23 زلزله شدیدی جنوب شرقی ترکیه را که بخش کرد نشین این کشور را تشکیل میدهد به لرزه در آورد و ضمن تخریب بخش اعظم این ناحیه عده زیادی از مردم زحمتکش کرد در کردستان ترکیه را از پای در آورد و موجب داغ و اندوه فراوان گردید . این در حالی است که حاکمان فاشیست بر ترکیه ضمن ابراز مسرت از وقوع چنین حادثه دلخراشی آن را انتقام الهی از کسانی میدانند که سربازان سرکوبگر آنانرا کشته اند . البته که بیان چنین اظهارات زبونانه ای از جانب فاشیستهای ترک حاکم بر ترکیه که در تهاجمات مکرر خویش بر خلق کرد همواره با ناکامی مواجه گشته اند عجیب به نظر نمیرسد . و این بیانگر اوج ضعف و درماندگی سرکوبگرانی است که علیرغم اقدام به شیوه های سرکوبگرانه در انتظار آن میباشند تا شاید غضب الهی به یاری آنان بشتابد و شورشیان کرد را کشتار نماید . اوج رذالت فاشیستهای ترک تا بدانجا رسیده که ضمن ابراز خوشحالی از وقوع حادثه طبیعی زلزله در مناطق کرد نشین از اعطای کمکهای مردمی و بین المللی به مردم آسیب دیده خودداری میکنند و تنها بخشی از کمکها را آنهم برای سربازان آسیب دیده خویش ارسال نموده اند . این در حالی است که فریاد کمکهای انساندوستانه ؟! حکومت فاشیست ترکیه به مردم فلسطین گوش جهانیان را کر نموده است .

ما ضمن ابراز همدردی عمیق خویش با داغدیدگان این حادثه و تسلیت به بازماندگان زلزله کردستان ترکیه گفتار و اعمال غیر انسانی حکومت فاشیست ترکیه را قویا محکوم نموده و افکار عمومی را به مقابله با حکومت فاشیست ترکیه و کمک با مردم داغدیده کردستان ترکیه فرا میخوانیم .

زنده باد اتحاد و همبستگی بین المللی

زنده باد سوسیالیسم

   سرنگون باد رژیم جمهورى اسلامى ایران

    برقرار باد جمهورى فدراتیو شورایى ایران !

سازمان اتحاد فدائیان کمونیست

کمیته ایالتى کردستان

25/10/2011

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »