اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

مرگ هاشمی رفسنجانی، ایکاش میماند وتاوان جنایت هایش رامیداد

مرگ هاشمی رفسنجانی
ایکاش میماند وتاوان جنایت هایش رامیداد–

مرگ اکبرهاشمی رفسنجانی یکی از معماران اصلی نظام جمهوری اسلامی که باساخت وپاخت قدرتهای امپریالیستی و با انحراف قیام میلیونی توده های زحمتکش مردم وسرکوب گسترده نیروهای انقلابی ، دموکراتیک وسوسیالیستی جامعه امکانپذیر شد ،عکس العمل های مختلفی رادرپی داشت.اینکه مهره ایی اصلی ازیک نظام سرمایه داری متکی به مذهب ناگهان مرده باشد روشن است که نه زلزله ای بپا میشود ونه ولوله ای براه میافتد و نه سستی و فتور و ناتوانی دراداره جامعه ازسوی حاکمیت را موجب میشود.مهره های بزرگتر و کاراتر و موثرتراز هاشمی به سرنوشت او دچارشدند بدون اینکه تحولی عجیب و غریب درساختار قدرت وسیاست های کلان آن بوجود آید. خمینی  نمونه ای از آن است  که باوجود اقتدارمطلق واتوریته ای عظیم و توهم توده های میلیونی درضعیف ترین دوران حاکمیت مرد بدون اینکه ازاین مرگ خطر غیرمترقبه ای حاکمیت را تضعیف ویا تهدید کند. .باوجوداینکه جایگزین و جاینشین آن هیچکدام از ویژه گیها و اتوریته معنوی ،مذهبی و سیاسی اورا نداشت، امابجای او نشست و سیستم باایزار پول وسرکوب به کارخوداش ادامه داد.

حال پرسیدنی است بامرگ هاشمی رفسنجانی 82 ساله که بقول طرفداران اش مدتها بود که درجنگ جناح ها ی مافیای حاکم به حاشیه رانده شده بود و عملا درحاکمیت  واداره کشور مثل سابق تاثیر مهم وتعیین کننده ای نداشت، چه اتفاقی افتاده است که ازیکطرف رژیم و تمام جناح های متعارض اش درمرگ اش اشک ریختند ،درمراسم اش شرکت جستند و درتشییع جنازه اش سنگ تمام گذاشتند وهم «اپوزیسون» اش درداخل و خارج ازکشور ازاوتعریف و تمجید کرده و درمرگ اش ماتم گرفتند و هم  برخی جریانات سیاسی  نافی کلیت رژیم وسرنگونی طلب قضیه راجدی گرفته وبادادن اعلامی و نوشتن تحلیل خواستند ازقافله عقب نمانند. دراین میان رادیو تلویزیونهای امپریالیستی درراس آنها بی بی سی سنگ تمام گذاشت و با اختصاص چند روزازبرنامه خود به مرگ هاشمی ونقش آن درانقلاب خواست ازاین طریق جناح مورد نظرخوداش را تقویت کند و به مردم بقبولاند که آتطورهم که میگویند نیست ،هستند باندهائی جمهوری جهل وجنایت را ملایم تربکنند.این رسانه ها که باخرج میلیاردهادلارهمه تحولاترارصد میکنند تادرراستای اهداف خود افکارعمومی رامهندسی کنند تمام تحلیلگران ریز و درشت شان را به کارگرفتند و دروصف محاسن و دمکرات منشی او و بلطبع هواداران اش، ساعتها به ارائه نظر وتحلیل پرداختند.

هاشمی رفسنجانی چه کاره بود؟ وی درانحراف جنبش انقلابی توده مردم ایران، در استقرار رژیم استبداد دینی و ساختار سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه  وتداوم حیان خونبار رژیم نقش مهم واساسی برعهده داشت. اوازهمان ابتدا درسرکوب مخالفین ،کشتارزندانیان سیاسی درسال 67 ،سازماندهی قتل های زنجیره ای ،ترور مخالفین درخارج کشور  ،ادامه جنگ 8ساله، شکل دادن به دولت رانتی وسازماندهی مافیای قدرت ثروت، سرکوب اعتراضات و اعتصابات کارگری و اعتراضات سایر زحمتکشان ،زندان شکنجه وکشتار و تبعیددرگراندیشان ،زنان، روشنفکران و هنرمندان، سرکوب ملیت های تحت ستم واستثمار،زنان ،دانشجویان، تصفیه دانشگاهیان، بستن دانشگاه ها ،مجلات وروزنامه ها و گسترش فقر و فساد ،اعتیاد، قاچاق  واختلاس و دزدی ،نقش درجه اول داشت. به این لیست میشود سیاهه طولانی ازعملکرد او اضافه کرد.اونام اش بارژیم جمهوری اسلامی که جز مرگ ونیستی و استبداد و خفقان و فقر ونداری ارمغانی نداشته است ،گره خورده است.

رژیم اسبلامی و تمام جناح بندی های آن درتشییع جنازه وی سنگ تمام گذاشتند. با تمام امکانات به بسیج نیروپرداختند واز انبوه جمعیت عکس و فیلم گرفته واستقبال مردم رادربوق کرنا کردند تا جنازه او نیزاز خدمت به رژیم استبدادی و اقتدارولایت فقیه بی نصیب نماند.

نگاه کنید انبوه مردمی را که برجنازه رفیق رهبر نماز میگذارند . مهم نیست که شعارهائی هم  برضد دستگاه میدهند ، بدهند. مهم نمایش جمعیتی است که نسبت به یکی از بنیانگذاران جنایتکار ادای احترام میکنند.این لابد نشانه مشروعیت رژیم وولایت فقیه اش است ! البته سران وسازماندهندگان این نمایش، تنها نبودند. هرآندسته وکس که درادامه این حکومت دارای منفعتی بود به این کارنوال پیوست تا به دبدبه وکبکبه آن بیافزاید. ازدستگاه سخنپراکنی بی بی سی گرفته تا تحلیل گران رنگارنگ پشت دوربین ها و میکروفن ها ،از اپوزیسیدن سبزگرفته تا ملاسیده های جامه سرخ برتن ،ازمیرزا قشمشم گرفته تا حاجی عبدلعلی طاق فروش، دین خودرا به «عالیجناب سرخ پوش »اداکردند.هرچی نباشد قائد اعظم بود و امیرکبیردوران! سردارسازندگی برای رانت خواران که اصلاح طلب و محافظه کار سرش نمیشود وپول حرف اول رامیزند،اقدامات عالیجناب دردوران «سازندگی» موقعیتی بوجود آورد که ازقبل آن میلیاردر شدند وهنوزهم میچاپند . شش ماه شش ماه حقوق کارگران را نمیدهند، آب ازآب تکان نمیخورد . نگهداشتن شش ماه حقوق و نپرداختن مزایاو حق سنوات وغیره برای یک سرمایه دار یعنی به کارانداختن این پول و کسب سودبسیار! اگر کارگران به فلاکت مینشینند مجبورند برای درمان درد فرزندشان اعضای بدن خود را به حراج بگذارند،دیگر به او مربوط نیست .این مشیت الهی است. وگرنه شکل گیری امپراطوری خانواده وباند هاشمی ها و ده ها وابسته اصلاح طلب و غیراصلاح طلب دیگر که ممکن نمیشد.برای سرمایه ومافیای قدرت وثروت واقعا بهشت برین ساخته و هاشمی برایشان صد البته هم امیر است و هم کبیر!

اما هیهات اگرسرنوشت جلادانی را فراموش بکنیم که آنها هم اگرچه روزگاری میتوانستند هزاران هوراکش پشت سرخود به صف کنند، معهذا یادرحیات خود به قهرتوده هاگرفتارآمده وبه خفت وخواری افتادند ویااگرهم همچون هاشمی  مردند وفرصت پاسخگوئی به جنایتهائی که مرتکب شده بودند رانیافتند،بعد ها ازقضاوت بی رحمانه تاریخ خلاصی نیافتند نامشان درکنارنام قاتلان و غارتگر ان مستبد برای عبرت دیگران ثبت شد.ای کاش او میماندتاتاوان جنایتهائی راکه مرتکب شده بود میداد.

25 دیماه95

یدی شیشوانی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »