اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

مرگ ابراهیم رئیسی و پیامد ها

 سرانجام بعد از ساعتها تاخیر معمای ناپدید شدن هلی کوپتر حامل ابراهیم رئیسی و همراهان که  روز یک شنبه 30 اردیبهشت از محل افتتاح سد مشترک “قیز قلعه سی” بر روی رودخانه ارس به تبریز باز میگشت، امروز صبح  31 اردیبهشت با پیدا شدن محل سقوط آن ، حل شد . وبه گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی صبح امروز محل سقوط هلی کوپتر حامل رئیسی  شناسائی و کشته  شدن همه سرنشینان آن از جمله ابراهیم رئیسی، تایید شد.

ابراهیم رئیسی معروف به “ایت الله اعدام”  معرف عام وخاص است . بویژه خانواده های  زندانیا ن سیاسی که  در دهه شصت، بویژه شهریور 67 در زندانها قتل عام شدند و نیز بازماندگان زنان و مردان پیر و جوان و کودکان دبستانی که در سرکوب و کشتار خیزش زن – زندگی ازادی  جان فدا کردند، داغ او را بر دل داشتند.

ابراهیم رئیسی نیز همچون بقیه مقامات بالای جمهوری اسلامی دست اش تا مرفق بخون  توده مردم ایران آغشته بود، لذا مرگ او  درمیان مردم نه تاسفی بر میانگیزد و نه امیدواری کاذبی برای تغییرات مثبت در نظام حاکم بعد از مرگ او بوجود میاورد. در جمهوری اسلامی مهره های سرسپرده دیگری هستند که جابگزین وی شوند .
 اما اینکه هلی کوپتر حامل وی و همراهان اش در نتیجه سانحه ای معمولی بواسطه بدی آب هوا و یا بدلیل اشکال فنی سقوط کرده است ویا دست عوامل  داخلی و یا خارجی در کار بوده است، هنوز مشخص نیست . در سناریوی اول جمهوری اسلامی سعی خواهد کرد برای جلب ترحم مردم  و انگیزش هواداران اش  مظلوم نمائی پیشه کرده و از ابراهیم رئیسی ” سید الشهدای ” دیگری بسازد و از حادثه منجر به مرگ رئیسی و همراهان اش پروپاگاندائی برای ادامه وضعیت موجود براه بیاندازد .

اما اعلام دست داشتن عوامل داخلی و یا خارجی در سقوط هلی کوپتر حامل رئیسی،  میتواند به حوادثی منجر شود که در سپهر سیاست داخلی  و روابط خارجی رژیم تاثیرات بالنسبه مهمی را بر جای بگذارد .

تردیدی نیست که مبارزات توده های زحمتکش مردم وجنبشهای انقلابی نیز همچون هر پدیده اجتماعی دیگری از حوادث و رویدادهای مهم جامعه متاثر میشوند، اما آنچه که به تداوم مبارزات طبقه کارگر ، زحمتکشان و سایر جنبشهای فی الحال موجود بر میگردد، چنین حوادثی نمیتواند در روند رو به رشد آنها که از وضعیت عینی اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی  و سیاسی جامعه ناشی میشود، خللی ایجاد بکند . انچه که برای پیشگامان جنبشهای انقلابی اهمیت دارد تحلیل عینی و واقعی، و نه خیالی، از حوادت و رویدادها ی جامعه واتخاذ تاکتیکها و روشهائی است که مبارزات انها را یک گام دیگر به جلو سوق دهد.

سازمان اتحاد فدائیان کمونیست -31 اردیبهشت ماه 1403

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »