اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

به مراسم یازدهمین سالگرد تاسیس حزب حیات ازادکردستان دراستکهلم سوئد

به مراسم یازدهمین سالگرد تاسیس حزب حیات ازادکردستان دراستکهلم سوئد

با سپاس از دعوت شمابه شرکت درمراسم یازدهمین سالگرد تاسیس حزب حیات آزادکردستان ، بدین مناسبت به همه اعضا ،هواداران پژاک ومردم زحمتکش و تحت ستم واستثمار کردستان شادباش میگوئیم.

دوستان و رفقای گرامی

یازدهمین سالگرد تاسیس حزب تان مصادف است با تحولات مهمی درمنطقه خاورمیانه وکردستان .

خاورمیانه درآتش جنگهای مذهبی ، فرقه ای وقومی و قبیله ای میسوزد.تردیدی نیست که اساس و بن مایه  این درگیریها دارای ماهیت طبقاتی است که عامدانه توسط قدرتهای منطقه ای وجهانی  به سوی درگیریهای فرقه ای ومذهبی و ناسیونالیستی  رانده شده اند. شاهد هستیم که توده های کارگر وزحمتکش منطقه درپی مبارزه برعلیه طبقات ارتجاعی وسرمایه سالاران وحاکمان مسبتد کشورهای خود جهت تحقق خواستهای عمیقا طبقاتی وازادیخواهانه به پامیخیزند اما درفقدان آلترناتیو سوسیالیستی وانقلابی گرفتار جنگ ها ودرگیریهائی شده اند که عملا ساختارهای طبقاتی آنها را برهم زده است  وبه سمت اجتماعات کهن مذهبی و قومی وقبیله ای رانده شده وبا صدها هزار کشته ومیلیونها آواره و چشم اندازی تیره وتاربه آینده مینگرند. آنها درفقدان آگاهی و تشکل طبقاتی به گوشت دم توب امپریالیستها وارتجاع منطقه تبدیل میشوند ودربرابرهم قرارداده میشوند تانقشه راه تسلط  برمنابع عظیم نفت و گاز ، نیروی کارارزان وپیاده نمودن نقشه های تجدید تقسیم  مناطق نفوذ بامانع جنبش های اجتماعی انقلابی وسوسیالیستی مواجه نشود.

دراین میان برآمد زحمتکشان کردستان سوریه  مقاومت درخشان زنان ومردان کوبانی واجرای برنامه های دموکراتیک وانقلابی ازطریق نوعی ازخودمدیریتی توده ها  که بدون احزاب رهبری کننده این جنبش امکانپذیر نمیبود ومقاومت مسلحانه آنها دربرابر داعش ،ایستادگی دربرابر توطئه احزاب ناسیونالیستی وارتجاعی منطقه ، چشم انداز نوین و نقطه امید ی را برای رهائی  زحمتکشان منطقه  بویژه توده های تحت ستم واستثمار کردستان بوجود آورده و به حق مورد پشتیبانی  افکارعمومی مترقی وانقلابی جهان قرارگرفت.تا این لحظه مشخص شده است که برغم جنگ و درگیریهای جاری و تسلط همه جانبه ارتجاع وامپریالیسم برصحنه این درگیریهادرمنطقه، اماهرگاه که نیروهای انقلابی  به کاراگاهگرانه وسازمانگرانه براساس منافع طبقاتی  توده های مردم  بپردازند وآنهارا به منافع طبقاتی خود آگاه سازند ومادامی که از استقلال خود پاسداری کرده و ازمنافع توده های زحمتکش مردم حرکت کنند و برای تحقق مطالبات آنهاعملا پای به میدان نبرد بگذارند.توده های زحمتکش مردم ازآنها پشتیبانی کرده وتاپای جان ازمنافع خویش دفاع خواهند کرد. شکی نیست که دولتهای مرتجع منطقه و احزاب وسازمانهای سیاسی مذهبی ناسیونالیستی و قبیله ای تلاش خواهند کرد به طرق مختلف چه ازراه به سازش کشاندن رهبران وچه ازطریق سرکوب، این دست آورد توده زحمتکش کرد را نابود و ازحافظه توده ها پاکسازی کنند.

اما به نظرما این الگوهای حرکتی  با انتقاد مداوم خود درعمل ونظربا اتکا به منافع توده های رنجدیده بویژه طبقه کارگر است که میتواند فشارهای امپریالیستی ودسایس قدرتهای منطقه را خنثی کرده و موانع  پایداری ،تداوم و گسترش آن را ازپیش پای خود بردارند .

دوستان ورفقای شرکت کننده مراسم یازدهمین سالگرد تاسیس پژاک.تحولات منطقه بویژه قیام روژاوا ومقاومت کوبانی تاثیرات زیادی درروحیه توده مردم و مبارزات بخشهای دیگر کردستان ازجمله کردستان ایران برجای گذاشته است .کردستان ایران ازسنت های مبارزاتی درخشانی برخورداراست.پیوند این مبارزات با مبارزات کارگران وزحمتکشان سراسرایران دراهداف ومطالبات کارگران ،زنان، ملیت های تحت ستم واستثمار و سایرزحمتکشان جامعه نهفته است .توده های زحمتکش کرد تنها ازستم ملی نیست که دررنج وعذاب ودرمعرض تبعیض و سرکوب هستند، بلکه فشار اقتصادی  وسیاسی به کارگران تبعیض علیه زنان ،درکنار ماندگاری سنت های زن ستیز و قومی و قبیله ای  که اکنون با اشاعه سلفی گری و آمثال آنها تبلوری نظری وسازمانی پیداکرده اند، همواره دررنج وعذاب بوده وهستند. پژاک بعنوان نیروی فعال درمناطق مختلف کردستان، درمبارزه  علیه سنت های عقب مانده پدرسالاری ، زن ستیزی، ناسیونالیسم وکهنه پرستی و ستم ملی،ازیکسو ومبارزه برای تحقق اهداف و خواست های سیاسی و اقتصادی کارگران زحمتکشان ومتشکل کردن آنها درسازمانهای طبقاتی نقش موثری برعهده دارد که میتواند دئراستقلال ازامپریالیسم وقدرتهای مرتجع منطقه و درپیوند با مبارزات کارگران و زخمتکشان وخلقهای تحت ستم واستثمار درسراسرایران چشم اندازرهائی ازستم واستثمار و زور وسرکوب رادرافق مبارزات کارگران وزحمتکشان بگشاید.

سازمان ما ازسالها قبل براساس مصوبات رسمی خود ازتمام جنبشهای انقلابی درمناطق ملی، مادامی که نه فقط برای رفع ستم ملی بلکه مبارزه علیه ستم جنسی وطبقاتی را نیزدردستورداشته باشند حمایت و پشتیبانی کرده و دست همکاری و کمک متقابل را به سوی آنها دراز نموده است. براساس این الگو مادامی که پژاک درجهت رفع ستم ملی ، جنسی و طبقاتی مبارزات خلق زحمتکش کردرا نمایندگی میکند ما فعالین سازمان اتحادفدائیان کمونیست درسوئد نیزمثل سایر نقاطی که حضورداریم، درحد توان خود از مشی سراسری سازمان پیروی کرده و درکنارشما خواهیم بود. باردیگر یازدهمین سالروز تاسیس حزب حیات ازادکردستان را به شما شادباش میگوئیم.

مستحکم باداتحاد کارگران وزحمتکشان سراسرایران

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی ایران

برقراربادجمهوری فدراتیو شورائی ایران

زنده باد سوسیالیسم

فعالین سازمان اتحادفدائیان کمونیست سوئد  14فروردین 1394

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »