اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

مراسم اول ماه مه را برگزارمیکنیم – تراکت شماره ۶ بمناسبت اول ماه مه (۱۱اردیبهشت)

کارگران مبارز سراسر ایران
رژیم جمهوری اسلامی  وصاحبان قدرت وثروت از به میدان آمدن کارگران درروز اول ماه مه  وطرح  مطالبات وخواست های کارگران وحشت دارند.
اول مه (۱۱اردیبهشت) درست ازکار بکشیم ،خواست ها ومطالبات خودرا درتظاهرات وتجمعات مستقل خویش مطرح نموده و سیاست سرکوبگرانه وضدکارگری رژیم را نقش برآب سازیم.
ما همه کارگران را به شرکت  متحدانه درفراخوانهای کمیته های کارگری ، کارگران پیشرو و سازمانهای انقلابی  فرامیخوانیم.
وعده ما درروز اول ماه مه
محل تجمعات را ازطرق مختلف  بوسیله دوستان وآشنایان وارتباطات و امکانات دردسترس به اطلاع عموم کارگران محل کار وزندگی خودبرسانید .
سازمان اتحادفدائیان کمونیست
۲۴فروردین ۱۳۹۷

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »