اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

مداح کم داشتیم حالا دارودسته علیزاده هم به آنها اضافه شدند!!

ضرب المثلی است که میگویند “وقتی اب سربالائی برود قورباغه ابوعطا میخواند”  درحالیکه  زنان،جوانان  واقشارمختلف مردم  زحمتکش و بجان آمده ازظلم وستم  وتبعیض و نابرابری  ببیش ازسه ماه است که  دربرابر مزدوران مسلح رژیم  که وحشیانه به آنها حمله میکنند و به کودک وبزرگ رحم نمیکنند  ایستادگی  میکنند  وجوانان دختروپسر با رشادت و ازخودگذشتگی  امید پیروزی براهریمن ارتجاع وخودکامگی را دردل هرانسانی  که بوئی ازانسانیت برده است ، روشن کرده است  .عده ای  روشن فکرنما  امثال  …علیزاده  و… که گویا هنوز از سیاست شکوفائی حط امام  درس نگرفته اند  راه افتاده اند و اینجا وآنجا  ازجمله اخیرا درتلویزیون رسمی جمهوری اسلامی به منبرمیروند تا بامداحی علی خامنه ای ثابت کنند که  سید علی و دارودسته اش  درراس مافیای قدرت وثروت که دمارازروزگارمردم درآورده اند ، نه تنها  گناهی مرتکب نشده اند بلکه  دراین چهل سال ایران را به شاه راه ترقی و توسعه واستقلال  وآزادی پیش برده اند!!آمریکارا ازمنطقه بیرون کرده اند ،ایران را به یک قدرت جهانی تبدیل کرده اند!  سید علی و قاسم سلیمانی  ایرانی ساخته اند که  مورد رشک  غرب است. ونتیجه میگیرند که  همانطور که  سید علی  گفته “آنها ازاقتدار ایران میترسند ” ودست آخرهمه این  «اغتشاشات» زیرسر امریکا وانگلیس است  و حیف که  این جوانان فریب رسانه های غربی را میخورند و… تکرار همان داستانی که هرروزه شکنجه گران ،وجلادان درزندانها و درپای چوبه های دار برگوش جوانان انقلابی میخوانند و شرم آوراست برای مدعیان دروغینی که  ازیکطرف دم ازاستقلال و آزادی میزنند ازسوی دیگر دراین نمایش فجیع قتل وشکنجه واعدام جوانان مبارز ایستاده وکف میزنند و مدح وثنای جنایتکارانی نظیرخامنه ای را می گویند. طناز ممدقلی زاده

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »