اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

مختصری درباره رابطه سیستم توزیع با سیستم تولید تحت کاپیتالیسم

مختصری درباره رابطه سیستم توزیع با سیستم تولید تحت کاپیتالیسم
حمید پویا

مختصری درباره رابطه سیستم توزیع با سیستم تولید تحت کاپیتالیسم

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »