اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

مبارزه برای رهائی زنان وپیکاردرراه سوسیالیسم

هشتم مارس یاد آور مبارزات زنان ومردانی است که برای برانداختن تبعیض جنسی و وپایان دادن به ستم برزنان به مبارزه برخواستند. دراین دوران طولانی برغم مقاومت ارتجاع و تاریک اندیشی ، دست آوردهای غیرقابل کتمان این مبارزات برتداوم مبارزه تا تحقق تمام خواست های اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی و فرهنگی زنان تاکید میورزد .
روند این مبارزات همچنین نشاندهنده این واقعیت است که برانداختن کامل نابرابری زنان و انواع تبعیضات جنسی همچون دیگر بلایای جوامع طبقاتی بابرانداختن سلطه سرمایه ممکن خواهد بود .اما این بدین معنا نیست که مبارزه برای تحقق حقوق زنان را به تحقق سوسیالیسم حواله داد، بلکه مبارزه برای رفع ستم جنسی درجوامع طبقاتی بویژه درایران جمهوری اسلامی زده که نیمی از جامعه را ازابتدائی ترین حقوق خود محروم نموده وارتجائی ترین مناسبات مذهبی وپدرسالارانه را برمقدرات زنان حاکم کرده است ، خود مبارزه ای است درجهت سوسیالیسم و بدون تردید هرموفقیتی دراین مبارزه ولوکوچک، جامعه را گامها به سمت ترقی وتکامل و افزایش سطح آگاهی وسازمانیافتگی وآمادگی برای تحقق انقلاب اجتماعی سوق میدهد .علاوه برهمه اینها ایستادگی دربرابر ستم و مبارزه برای رهائی انسانهائی که درچنبره ارتجاع ، کهنه پرستی و پدرسالاری اسیرند ، یک وظیفه همیشگی هرانسان آزاده ای است .
خ-ن- عمواوغلی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »