اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

مالکیت خصوصی یا مالکیت اجتماعی!نقدی بر گفتمان و دیدگاه ایمان سلیمانی– ع . آشتیانی 

مالکیت خصوصی یا مالکیت اجتماعی

نقدی بر گفتمان و دیدگاه ایمان سلیمانی

https://fedayi.org/wp-content/uploads/2024/02/مالکیت-خصوصی-یا-مالکیت-اجتماعی-ع.-آشتیانی-1.pdf

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »