اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

قطع نامه پیشنهادی رفقا فوژان و مسعود درباب مساله زنان

مقدمه:

نظر به اینکه:

  1. با استناد به این امر که اساسا فرهنگ و عرفِ منتج به ستم مضاعف بر زنان،تاریخا در تمامی ادوار، برآیندِ مناسبات تولیدی جوامع طبقاتی که مبتنی بر مالکیت خصوصی برابزار تولید بوده و درواقع ریشه ی ابتدایی چنین ستمی مقارن با پسا وجهِ تولید اشتراکی اولیه بوده(نظام برده داری) میباشد  و تکامل نیروهای مولده بر بستر جوامع طبقاتی در طول تاریخ نیز،این ستم مضاعف بر زنان را متناسب با تغییرات اشکال دیگر وجوه تولیدی مبتنی بر مالکیت خصوصی ، تا کنون علاوه بر ابقاء نمودنِ اساس ستم، در انحاء مختلف بازتولید نموده و بسط داده است.بنابراین برای حل مساله زنان ،مستقیما در ابتدا باید به سراغ ریشه ( تخاصم انقلابی با نظم طبقاتی و الغای مالکیت خصوصی بر ابزار تولید ازطریق استقرار دولت کمونیستی ) رفت.
  2. ستم ها و تبعیضات جنسی و جنسیتی جامعه ی کنونی نیز محصول نابرابری های اقتصادی و اجتماعی و سختجانی سنتهای ارتجاعی مرد سالار و قوانین و محدودیت های مذهبی منتج از فرهنگ طبقه حاکم کنونی است که مبتنی بر نظام سرمایه داری بازتولید شده و تداوم می یابد.از این رو مبارزه علیه تبعیضات جنسی،نباید جدا از مبارزه علیه نظام منحط سرمایه داری دنبال شود.
  3. در سالهای اخیرنیز تعمیق شکاف طبقاتی ناشی از تداوم و تشدید بحرانهای سرمایه داری وهمزمان شیوع ویروس  کرونا و تاثیرات اقتصادی و اجتماعی آن در جوامع مختلف، بیش از پیش زمینه رشد جریانات راست افراطی،فاشیسم و ناسیونالیسم و مذهب را بوجود آورده و در نوع خود به گسترش ستم و تبعیضات جنسی و جنسیتی دامن زده است.بویژه دردولت سرمایه داری کنونی ایران که طبقه حاکم بیش از ادوار سابق،با استفاده از تلفیق ابزار قوانین مذهبی و دولت پلیسی،به اعمال خشن ترین ستم های جنسی توام با انباشت سرمایه مشغول است و سنت های مرد سالار دست مردان خانواده را برای نفی مطلق حقوق ابتدایی زنان و اعمال تبعیض و حتی قتل و کشتار به پشتوانه قوانین شرعی،باز میگذارد.آمار بالای قتل های ناموسی زنان به دست مردان خانواده،خودسوزی زنان حاشیه نشین،سنت های ارتجاعی نظیر خون بس،روسپی گری قانونی تحت لوای شرعی مُتعه، ایذاء جنسی زنان پرولترو دختران کودک کار در محیط های کاری و همگی در کنار ستم خود زنان بورژوا بر زنان فرودست در محیط های اشتغال و تحصیل و آموزش و نهادهای تفکیکی حاکمیتی، و هزاران نمونه ی دیگر گواه این امر است.
  4. و نظر به این که بدون شرکت بخش عظیمی از زنان زحمتکش ، انقلاب سوسیالیستی نمیتواند وجود داشته باشد، سازمان ما موکدا اعلام مینماید که ” زنان و مردان کمونیست تحت لوای یک جریان واحد و مشترک با هم و با حق برابر”  در سازمان،  موظفند برای حمایت اززنان طبقه ی فرودست که علاوه بر ستم طبقاتی،ستم مضاعفی را به سبب جنسیت متحمل میشوند، علاوه بر تلاش برای آگاه سازی هرچه بیشترزنان فرودست جامعه از حقوق انسانی برابر با مردان و ایجاد آگاهی طبقاتی به انحاء مختلف، اقدامات موثر در جهت سازماندهی و جذب زنان طبقه ی کارگر را به صفوف مبارزه انقلابی پرولتاریا، که متشکل ازمردان و زنان هستند ،برای تسریع در زدودن مناسبات تولیدی  نظام سرمایه داری حاکم ، انجام داده و در این راستا فعالین سازمان اعم از زن و مرد موظفند که این اصل لنینیستی را رعایت کنند: ” ما سازمانهای جداگانه زنان کمونیست نمیخواهیم ، زنی که کمونیست است همان قدر یک عضو حزب است که یک کمونیست مرد ، آنها حقوق و وظایف مشابه ای دارند” ، چراکه ایجاد جنبشی تحت عنوان جنبش زنان کمونیست در موازات تشکیلات و جنبش کمونیستی،علاوه بر اینکه مجددا زنان را فرعِ بر جنبش کمونیستی که گویا جنبشی مردانه است معرفی مینماید،  عدم مکفی بودن مبانی جنبش کمونیستی ، که اساسا زنان و مردان را دارای حق برابر و زیر یک پرچم واحد دانسته را نشان خواهد داد،که این امر منتهی به ایجاد انشقاق در صفوف پرولتاریا،تقلیل و محدود نمودن فعالیت زنان کمونیست به صرفا مساله ی زنان، صرف نیرو در فرع جنبش کارگری و به معنای انحراف در هدف مبارزات و غیرانقلابیست.

 با امعان نظر به موارد مذکور، کنگره هفتم سازمان با تصویب این قطع نامه به عنوان وظیفه ی اعضای سازمان در خصوص مساله زنان ، اشعار میدارد:

  1. کلیه اعضای سازمان موظفند،مصوبات سازمان و خط و مشی آن در مبارزه علیه تبعیضات جنسی و جنسیتی را بیش ازهمیشه و در سطوح مختلف،پیگیرانه به موقع اجرا گزارند.
  • اعضای سازمان به عنوان زنان و مردان کمونیست،موظفند کلیه ی وسایل و راهکارهای لازم در جهت آگاه سازی و حمایت از زنان طبقه ی کارگر را از طرق مختلف مِن جمله آموزش،نگارش،خبررسانی و شفاف سازی ،شناسایی و تحلیل و معرفی مصادیق ،سازماندهی میدانی و حضور در تشکل ها و اعتراضات زنان کارگر و زنانی که به هر نحو مورد ستم مضاعف طبقاتی قرارگرفته اند را، تدارک دیده و حسب مورد و در صورت ضرورت به صورت آیین نامه اجرایی سازمان، پیرو این قطع نامه،مدون نموده و ملتزم به اجرای آن باشند.
  •  پس از تاکید بر الویت وظیفه ی سازماندهی زنان طبقه ی فرودست برای حضور در صفوف مبارزات پرولتاریا، سازمان ما اعلام میدارد که  کلیه ی آزادی ها و حقوق دموکراتیک اولیه تمام زنان را ، که بویژه از طرف قوانین ارتجاعی سرمایه داری جمهوری اسلامی تماما نادیده انگاشته شده است، به رسمیت شناخته و به محض استقرار حاکمیت پرولتاریا،با الغای قوانین  سابق و تصویب قوانین دموکراتیک پیشرو و برابر با مردان و متناسب با اقتصاد سوسیالیستی را، تماما اجرایی مینماید.ولیکن در این راستا اعلام موضع و حمایت سازمان ما از حقوق اولیه زنان،به معنای حمایت از جنبش های رفرمیستی و یا همگام شدن با مطالبات فمنیست های خرده بورژایی که اهداف عمده ی جنبش هایشان تقلیل مساله ی زنان به دغدغه های زنان بورژوا و نا دیده انگاری زنان طبقه ی فرودست و متجلی ستم طبقاتی زنان بر زنان است ،نمی باشد، بلکه در این موارد اعلام موضع رادیکال منفی از طرف سازمان ما نسبت به جنبش های شبهِ اعتراضی بورژوایی و خرده بورژوایی که سبب تثبیت وضع موجود و انحراف اذهان توده های فرودست در جهت منافع بورژازی میشوند، نیاز است.
  • سازمان ما و کلیه اعضا موظفند ،از جریان های دارای ماهیت طبقاتی زنان و یا هر شکل از ستم جنسیتی بر زنان ، با تشخیص پایگاه طبقاتی هژمون در آن جریان های اعتراضی فعال و با دلیل، به تناسب و حَسَبِ مورد ،حمایت از برخی از آن جریانات را غیر انقلابی و خرده بورژوایی و مرادف با هم گام شدن با ستمِ زنان بر زنان تشخیص داده و تصویب کند  ویا بالعکس برخی از آن جریانات ومسائل  را که اتفاقا دارای نیازشدید  به موضع گیری مثبت و اعلام حمایت و حتی در صورت نیاز اتحاد تاکتیکی و ائتلاف با آنها با حفظ استقلال است، برای  کنار زدن مصادره کنندگان اپورتونیست که هم راستا با فرهنگ بورژوازی جهانی،هدفشان حذف مساله ی ستم طبقاتی بر زنان فرودست و لوث کردن مسایل حاد زنان که ریشه طبقاتی دارد ، بوده ، تشخیص داده و سازمان مواردی را در این راستا مصوب نماید.
  • کلیه اعضا موظفند از طریق تبلیغ و ترویج و روشنگری در درون طبقه کارگر و زحمتکشان،به ارتقا سطح آگاهی آنها نسبت به تبعیضات جنسیتی و ستم مضاعف برزنان و راه حل های قطعی پایان دادن به این ستمگریها یاری رسانند و با آموزش قبح جلوه های مردسالاری و ماهیت ضد انسانی آن ها، همگام با سازماندهی، تلاش شود تا سموم تفکرات خرده بورژوایی و بورژوایی ناشی از فرهنگ طبقه حاکم را از ذهن طبقه ی فرودست بزدایند .
  • از طریق انتشار مقالات برگزاری جلسات،سخنرانی و گفتگوی عمومی و یا در خانواده ها و مراکز و مجامع کارگری و توده ای و گروه های اینترنتی ،ابعاد مختلف و دلابل پایه ای تداوم ستمهای جنسیتی را باز شکافند و کمک کنند تا سطح آگاهی طبقاتی در کنار سطح آگاهی توده فرودست نسبت به ماهیت انسان ستیز اعمال تبعیض و ستم جنسی بالارفته و به تبع آن راه مبارزه با این تبعیضات ارتقا یابد.

           فوژان/ مسعود

/۳/۱۴۰۰

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »