اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

قطعنامه پیشنهادی گروه تدارک کنگره هفتم درباره تشدید ستم وتبعیض مضاعف جنسی وحنسیتی درجامعه

نظر به  اینکه

1 -درسالهای اخیر تعمیق شکاف طبقاتی  ناشی ازتداوم وتشدید یحرانهای سرمایه داری وهمزمان  شیوع ویروس کرونا  تاثیرات اقتصادی  و اجتماعی  آن  درجوامع مختلف، بیش ازبیش زمینه رشد جریانات راست افراطی ،فاشیسم ونژادپرسی وناسیونالیسنم  ومذهب  رابوجودآورده  وبه گسترش بی سابقه  ستم مضاعف برزنان وتبعیضات جنسی وجنسیتی  دامن زده است .

2- ستمها وتبعیضات  جنسی وجنسیتی  محصول  نابرابری های اقتصادی واجتماعی  وسختجانی سنتهای ارتجاعی مردسالار وقوانین ومحدودیت های مذهبی  درجامعه است که درنظام سرمایه داری  بازتولید وتداوم مییابد. ازاین رومبارزه علیه تبعیضات جنسی وجنسیتی جداارمبارزه  علیه نظام منحط سرمایه داری نیست.

3 – درایران  که  طبقه حاکم با تلفیق دین ودولت و سرکوب ابتدائی ترین ازادیهای سیاسی و حقوق  مدنی به انباشت سرمایه وثروت  مشغول است، ازیک طرف  با اعمال قوانین زن ستیز وتقویت سنتهای ارتجاعی  مردسالاروتعیین جرم های سنگین  برای زنان و دگرباشان جنسی  به اعمال خشن ترین ستم و تبعیض جنسیتی مشغول است وازطرف دیگربا اشاعه  خرافات مذهبی و سنت های ارتجاعی، فرهنگ مردسالاری درجامعه را تشویق وحمایت میکند.  دست  مردان در خانوده ومحل کاروزیست را برای  اعمال تبعیض و نفی حقوق  زنان و دگرباشان  باز وآنهارا برای اعمال جنایتکارانه  و قتل و کشتارترغیب  می نماید.اماربالای قتل زنان بدست مردان خانواده ،خودکشی  ،زندان ،اعدام وآزار واذیت جنسی  درمحل کار وزیست و خانه  ومدرسه درایران جمهوری اسلامی زده  مبین این واقعیت است.

کنگره هفتم سازمان باتصویب این قطعنامه رهبری منتخب  واعضای سازمان را موظف میدارد 

  1. مصوبات سازمان وخطی ومشی آن درمبارزه علیه تبعیضات جنسی و جنسیتی  را بیش ازهمیشه  ودرسطوح مختلف پیگیرانه  بمورد اجرا بگذارند
  2. ازطریق تبلیغ وترویج  وروشنگری درجامعه ، بویژه دردرون طبقه کارگر وزحمتکشان  به ارتقاء سطح آگاهی آنها نسبت به تبعیضات جنسیتی و تبعیض مضاعف برزنان  وراه حلهای قطعی پایان دادن به این ستمگریها یاری رسانند.
  3. درمحیط کار، محله وخانواده  وسازمانها،تشکلها ومحافل  ومجامع مختلف وهرجا که حضوردارند باجلوه های مردسالاری وتبعیضات جنسی و جنسیتی  به مقابله بپردازند ومحافظه کاری دراین زمینه را محکوم بکنند.
  4. ازحقوق دگرباشان جنسی  دفاع کرده وازخواستها ومطالبات آنها حمایت بکنند وبه  مبارزه آنهایاری برسانند.
  5. ضمن تبلیغ وترویج راه حل سوسیالیستی  برای پایان دادن  به  هرگونه ستم وتبعیض  ونقد جریانات  بوژوائی، درعین حال ازمتشکل شدن  این ستمدیدگان  درسازمانها وتشکلهای خود، مادام که دارای مضمونی  انقلابی وترقیخواهانه داشته باشد حمایت کنند . وآنهارا تشویق وترغیب بکنند که  برای مبارزه اصولی  با تبعیضات جنسی و جنسیتی  به سازمانها واحزاب انقلابی و کمونیستی بپیوندند که علاوه برتلاش ومبارزه برای  رفع ستم جنسیتی درشرایط کنونی ، پایان دادن قطعی به هرگونه نابرابری و ستم وتبعیض  خواهان سرنگونی نظام سرمایه داری واستقرارسوسیالیسم هستند.
  6. ازطریق انتشارمقالات برگزاری جلسات ، سخنرانی و گفتگو ی عمومی ویا درخانواده ها و مراکز ومجامع کارگری وتوده ای  و گروه ها ی اینترنتی  ابعاد مختلف ودلایل پایه ای تداوم ستمهای جنسی و جنسیتی را بازبشکافند و کمک کنند تا سطح آگاهی عموم مردم درباره  ماهیت  انسان ستیز اعمال تبعیض و ستم جنسی  وراه مبارزه با آن ارتقاء یابد.

گروه تدارک

25 خرداد 1400

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »