فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

قطعنامه های کنگره ششم سازمان اتحادفدائیان کمونیست

قطعنامه کنگره ششم سازمان پیرامون آلترناتیو سازیهای ضدانقلابی بورژوائی و امپریالیستی

 

۱-      تجربه تحولات چند ساله اخیر درکشورهائیکه جنبش های اجتماعی علیه نظام سرمایه داری و دولت های استبدادی  وسرکوبگر آنها  بوقوع پیوسته اند، نشان میدهد که طبقه حاکم و امپریالیست های حامی آنها برای انحراف مسیر جنبش های اجتماعی و شکست این انقلابات  به ایجاد آلترناتیو های بورژوائی  و ضد انقلابی مبادرت میورزند. و با کمک های مالی و تسلیحاتی و تبلیغاتی  خود آنها را تجهیز میکنند تادرشرایط اوج جنبش انقلابی ،توده های مردم را ازطریق دادن وعده وعید های توخالی فریب داده و برموج اعتراضات و مبارزات توده سوارشده و رهبری آنان  را بدست گیرند.

۲-      اما میدانیم که این آلترناتیو سازیها بدون کسب پشتوانه مردمی راه به جائی نمیبرند . بدون حمایت توده ای آلترناتیو های بورژوائی و ضد انقلابی  نمیتوانند خطری برای انقلاب باشند.

۳-      اما بازداشتن توده های مردمی که از فشار سرکوب و استثمار و فقر و نداری به تنگ آمده و دنبال راه چاره ای برای خلاصی از وضعیت فلاکت بارخویشند، به پیوستن به ضد انقلاب و حمایت از آلترناتبو های ارتجاعی و امپریالیستی  ، نیاز مند فعالیت بی وقفه تعلیماتی وتشکیلاتی است. تعلیماتی هدفمند و تشکیلاتی رزمنده.

ازاین رو کنگره ششم سازمان اتحادفدائیان کمونیست  به فعالین عرصه کارگری و توده ای  توصیه میکند . ضمن پایبندی به برنامه راهبردی وتدارکاتی دوگانه ای که قبلا تدوین شده است . به شرکت وفعالیت در سازمان های علنی و نیمه علنی توده ای (چه آنهائی که هست و یا میتوان درمحلات و کارخانه ها سازمان داد و چه آنهائیکه ممکن است درآینده وجود شان به رژیم تحمیل گردد) نظیر اتحادیه ها ، سندیکا ها ، شوراها ،انجمن های محلی ، آموزشی، نهادهای تعاونی  درمحلات و مراکز کار و مشابه آنها، اهتمام ورزند. این مناسب ترین محل برای  ارتقاء سطح آگاهی توده ها و کم اثرکردن وسرانجام بی خطر کردن فعالیت آلترناتیو های ارتجاعی و بورژوائی  است  که همزمان  مناسب ترین روشی است که میشود برکم آگاهی وکم تجربه گی کادرها واعضا درسازماندهی و گسترش مبارزه وهدایت تشکلهای توده ای ، فائق آمد.

کنگره ششم سازمان اتحادفدائیان کمونیست شهریور ۹۲

 

قطعنامه کنگره ششم فدائیان کمونیست درباره تعقیب  ودستگیری فعالین کارگری

 

نظر به اینکه  تعقیب ، دستگیری و محاکمه وزندانی کردن رهبران عملی  کارگران  یکی از سیاست های ضد کارگری رژیم درطول حاکمیت اش بوده و درآینده نیز به ادامه این سیاست جنایت کارانه ادامه خواهد داد.

نظر باینکه  برای کارگرانیکه به این بیدادگاه ها احضار میشوند، هیچگونه تضمین اولیه امنیت جانی وجود نداردوازابتدائی ترین وسائل و امکانات ارتباطی  و حقوقی محرومند.

کنگره ششم سازمان اتحاد فدائیان کمونیست نسبت به تعقیب و محاکمه و زندانی کردن کارگران شدیدا اعتراض میکند . وازفعالین کارگری میخواهد از حضور درچنین بیدادگاه هائی خودداری کنند.

شرکت کنندگان در کنگره ششم با ارسال درود های گرم خود به کارگران زندانی ، امیدوار هستند که با تشدید مبارزه  ومقاومت برعلیه دستگیری وزندان رهبران کارگران، وباتشدید مبارزه علیه بیدادگریهای طبقه حاکم، شرایطی فراهم شود که بار دیگر آنها را درصفوف مبارزات کارگران بازیابیم.

کنگره ششم سازمان فدائیان کمونیست شهریور ۱۳۹۲

قطعنامه کنگره ششم سازمان اتحادفدائیان کمونیست درباره  نیازهای ترویجی وآموزشی

نظر به تضاد بین اصول  ومناسبات حزبی  وسطح ناکافی آموزش و تجربه اعضا که به مانعی برای اجرای عملی و صحیح وظایف انقلابی وگسترش نفوذ سازمان تبدیل شده است.

نظر به ضرورت تبلیغ وترویج گسترده مواضع سازمان درمیان توده های طبقه کارگر و مردم زحمتکش

نظر به اینکه بدون کادرهای ورزیده ومسلط به مواضع ودید گاه های سازمان ودارای آگاهی لازم ازتحولات اقتصادی اجتماعی و سیاسی جامعه وروحیات جنبش کارگری ، اجرای عملی تصمیمات  سازمانی محلی از اعراب نخواهد داشت.

نظر باینکه درشرایط افزایش مضمون طبقاتی فعالیت ازیکسو و تحولات سیاسی و تبلیغات رسانه ای بورژوازی از سوی دیگر باعث خروج ویا عدم تمایل عناصر روشنفکر به فعالیت درسازمانهای کمونیستی و کارگری میگردد.

۱-      کنگره ششم سازمان  بمنظور گسترش سطح آگاهی کارگرانی که درسازمان متحد شده اند ویا از آن جانبداری میکنند.مقرر میدارد همه اعضا، بویژه و تاکیدا اعضائی که قراراست به کادر ارتقاء یافته و عهده دار مسئولیت های سازمانی باشند ،  در دوره های آموزشی که ارگان وابسته برگزار می کند شرکت کرده و مبانی برنامه ای ، اساسنامه ای ، مناسبات تشکیلاتی ، استراتژی و تاکتیکها ، مصوبات وقطعنامه ها  وامورات فنی را به همراه مبانی که معرفی میشوند،بطور کامل مطالعه کرده , وبر آنها مسلط شوند ودرپایان نتیجه این مطالعه وآموزش ازطریق ارگان وابسته گزارش شود.

۲-      کنگره ششم سازمان همچنین ضروری میبیند که برنامه سازمان ، اساسنامه ، ومصوبات نشست های صلاحیت دار  درباره استراتژی  و تاکتیکهای سازمان دردوره های مختلف ، قطعنامه ها ومواضع برنامه ای درباره  کارگران ، زنان، دانشجویان ، جوانان ، خلقهای تحت ستم واستثمار وسایر مواضع سازمان ازطریق گفتگو ،گذاشتن دوره های آموزشی درمحافل  مخفی و نیمه علنی  به میان کارگران ، زنان وجوانان برده شوند. درحال حاضر باید  توجه ویژه را به محافل ، تجمعات ودرحد امکان تشکلهای کارگری مبذول داشت  ایجاد گروه های آموزشی هرچند بصورت محفلی و خانوادگی که درشرایط مطلوب میتواند به  محافل و گروه های مخفی ونیمه علنی ارتقاء یابد، میباید مد نظر قرارداد.روشن است که رسیدن به این هدف  با برنامه ریزی دقیق  وبا ارزیابی واقعبینانه از توانائیها، وباتلفیق کارعلنی و مخفی وبا صبر و حوصله و فعالیت طولانی مدت  امکان پذیر بوده ونتایج خود را ببار خواهد آورد.استفاده گسترده ازوسائل ارتباط جمعی نظیر اینترنت، رادیو و تلویزیون ویاامکاناتی نظیر فیس بوک و تویتر و مشابه اینها ، تنها باید مکمل برنامه فوق و شیوه تبلیغ وترویج ما بوده باشند نه اصل. و دراستفاده از این ابزار رعایت مسائل امنیتی ضروری است.

کنگره ششم سازمان اتحادفدائیان کمونیست شهریور۹۲

 

قطعنامه کنگره ششم سازمان اتحادفدائیان کمونیست درباره اتحادیه های کارگری

 

جنبش اقتصادی و صنفی کارگران بخش جدائی ناپذیر مبارزه طبقاتی کارگران است و اتحادیه ها وسندیکاهای کارگری یکی از تشکل های مهم سازمانیابی طبقاتی پرلتاریا است. و بواسطه اهدافی که درپیش رودارند، وسیع ترین کارگران را درخود  متشکل میکنند.

۱-نظر به تبلیغات وسیعی که درباره بی طرفی تشکلهای کارگری نظیر اتحادیه ها وسندیکاها ، تحت عنوان «تشکل مستقل » و یا مستقل از احزاب ، سازمانها ، دولت  وغیره  براه افتاده است .

۲- نظر باینکه چنین تیلیغاتی بمنظور دور نگهداشتن کارگران ازمسائل سیاسی و بویژه ازاحزاب و سازمانهای متشکل کمونیستی و جلوگیری از رسوخ ایده سوسیالیسم  و کمونیسم درمیان کارگران،دورکردن کارگران کمونیست ازتوده کارگران وتشکلهای توده ای وکلا باهدف تفرقه انداختن بین کارگران با هدف تسلط بر کارکرد تشکلهای توده ای وهدایت آنها درجهت منافع بورژوازی  صورت میگیرد.

۳- سازمان فدائیان کمونیست  براساس تجارب  یک قرن گذشته  و تجارب جنبش کارگری و توده ای سالهای اخیر ، براین اعتقاد است که  سازمانهای توده ای کارگران ازجمله اتحادیه ها وسندیکاها وسایر تشکلها ی توده ای، اساسا نمیتوانند ازنقطه نظر سیاسی و اقتصادی بی طرف بوده و از تاثیر برنامه ای و تشکیلاتی و تبلیغاتی و مبارزاتی احزاب و سازمانهای سیاسی از جمله دولت مبرا وخنثی باشند. این امر غیرممکن است .

۴- کنگره ششم سازمان فدائیان کمونیست اصولا (و بویژه با عطف توجه به شرایط کنونی که ممکن است دولت برخی از تشکلهای کارگری را درانطباق با مقاوله نامه های سازمان جهانی کار و بمنظورکنترل بیشتر اعتصابات واعتراضات کارگری مجوز داده وتحمل کند) برآن است که رفقای فعال درجنبش کارگری و کارگران پبشرومیباید مستقلا ابتکار عمل را دردست داشته باشند. ضمن سازماندهی تشکلهای مخفی ، با رعایت مسائل امنیتی، درشکل دهی به تشکلهای توده ای علنی، نظیر سندیکا ها واتحادیه ها، انجمنها و نهادهای کارگری نیز فعال باشند.

۵- برای نفوذ ایده های سوسیالیستی برتوده های کارگران  وارتقای سطح آگاهی طبقاتی آنان ، ودرآوردن آنها از زیر نفوذ ورهبری ماموران دولتی و عناصر سرمایه داران  ،ضرورت دارد ضمن حضور فعال و شرکت  درسازماندهی این تشکلها ومبارزه برای به کرسی نشاندن خواست ها ومطالبات آنها  ،به گسترش تبلیغ وترویج سوسیالیستی  برپایه تلفیق کار علنی و مخفی همت گماشته شود. برنامه و مواضع سازمان رابدست توده کارگران رسانیده  و در تحکیم  و گسترش نفوذ سازمان دربین کارگران وجذب و متشکل کردن آنها درواحد های سازمانی کوشش نمایند.

کنگره ششم سازمان اتحادفدائیان کمونیست شهریور ۱۳۹۲

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »