فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

قطعنامه درباره شرایط مشخص کنونی و مبارزات طبقه کارگر،خطرات پیش روی ووظائف ما

 1. مشخصه وضعیت کنونی  تلاش  طبقه حاکم ثبات بخشیدن به نظام سیاسی دردرازمدت است .این امرمستلزم  مهار تنشهای داخلی وخارجی اازیکسو وحل پیچیدگیهائی است  که ازتناقضات وعملکرد خود رژیم ومجموعه تضادها ی جامعه حاصل میشود.
 2. درعرصه داخلی  استراتژی رژیم همواره مهارجنبشهای اعتراضی بوده است که ازسال ۵۷ تاکنون برغم افت وخیزها بصورت پراکنده بامطالبات تعین نیافته، واغلب تدافعی جریان داشته است نظیرمبارزات کارگران،زنان،دانشجویان  وخلقهای تحت ستم واستثمار که سالها رژیم  درتلاش بود ازطریق سرکوب وفریب ،کشتار واجازه ندادن به تشکل مستقل ازیکسو و ایجاد تشکلها ونهاد های دولتی  وشبه دولتی نظیر شوراهای اسلامی کارخانه ها  و سازماندهی مجامع  مختلف دانشجوئی، زنان، محیط زست  وانواع نهادهای سیاسی وانجمنها وشکل دادن به گفتمانهای مختلف نظیر اصلاح طلبی، مردمسالاری و غیره این  مبارزات را باگفتمانهای عاریتی زیرسیطره کنترل خود دربیاورد. خطرات آنهارا ازسردورکند.
 3. بموازات تشدید بحران اقتصادی وتبعات اقتصادی واجتماعی ناشی ازپیاده سازی پروژه نئولیبیرالیسم درکنارتنش خارجی وتحریمهای اقتصادی امپریالیسم آمریکا بمنظورمهارتوسعه طلبی رژیم درمتطقه ،ازیک طرف فشاراقتصادی به طبقه کارگر وتوده های زحمتکش مردم افزایش یافت وازطرف دیگر فساد،رانت خواری وابستگان به حاکمیت  شکافی عظیم میان کارگران وزحمتکشان وطبقه حاکم را عمیق تر وگسترده ترکرد بطوری که دیگر پروژه هائی نظیراصلاح طلبی و پوپولیسم احمدی نژادی،مردمسالاری ونظائرآنها درمیان جناح های مختلف طبقه جاکم قابلیت اقناع وبسیج راازدست دادند . 
 4. روند انباشت بی رحمانه سرمایه  همراه باسرکوب ابتدائی ترین آزادیهای سیاسی، طبقه کارگرو توده های محروم هرچه بیشتری را به میدان مبارزه کشاند. به همان اندازه که معیشت مردم موردحمله قرارگرفت وسرکوب ادامه یافت  رگه های ضد سرمایه داری دراعتراضات عمومی برعلیه دستگاه دولت وطبقه حاکم نیز افزایش یافت و خیزشهای عظیم ۹۶و۹۸ و وهزاران اعتصاب کارگری تبلوربارزی ازتشدید تضادبین نیروی کاروزحمت با اقلیتی ازصاحبان قدرت وثروت بود که نشان داد اکثریت جامعه گام درمسیرسرنگونی انقلابی رژیم گذاشته است.
 5. طبقه کارگر بلحاظ سطح گسترده ای ازاعتصابات واعتراضات و طرح مطالبات اقتصادی وسیاسی وپیوندیابی آن با اعتراضات دیگراقشاراجتماعی  درشرایطی بتدریج  درحال تبدیل شده به نیروی هژمون اعتراضات اجتماعی برعلیه وضعیت موجود است که هنوزفاقد تشکل حزبی وتوده ای موردلزوم  واتحادی گسترده وسراسری برای هدایت  این مبارزات است وچپ انقلابی و کمونیست جایگاه قابل اتکاء جهت تاثیرگذاری درچالشهای طبقه کارگر ودولت وسرمایه اران ندارند .اما بااین وجود باتوجه به بحرانهای متعدد اقتصادی وسیاسی که مدام درحال بازتولید است جنبش کارگری رو به گسترش واعتلاء خواهدبود.
 6. طبقه حاکم وقدرت سیاسی آن درشرایط کنونی تنها بانظامی امنیتی کردن صحنه سیاسی کشور قادربه مهاراعتصابات کارگری واعتراضات توده ای نبوده ونیست .بعدازسرکوبهای  بی رحمانه اعتراضات گسترده سراسری  96 و۹۸ و دستگیر و ضرب وشتم رهبران وفعالین جنبش کارگری و سایرجنبشهای اعتراضی تنها درسال گذشته ماشاهد نزدیک به دوهزار اعتصاب کارگری و هزاران مورد اعتراض توده ای بودیم همه این اعتراضات مهرونشان آزادیخواهی وبرابری طلبی وضد سرمایه داری رابرپیشانی خودداشتند وهرچه مخالفت بانظام حاکم گسترده ترمیشود بناچار مضامین ضد سرمایه داری  درمطالبات وخواسته های جنبشهای اجتماعی افزونترمیشود و گفتمان چپ وسوسیالیستی دربین کارگران وجوانان دانشجویان مقبولیت مییابد.
 7. درست به همین دلیل است که  همزمان با تلاش رژیم برای انسجام ساختارسیاسی  وانطباق آن باسیاست ها ومنافع طبقه حاکم ، علاوه برتیغ سرکوب شیوه  مهارنرم  همچون بال مکمل سرکوب  دردستورروزقرارگرفته است منتهای مراتب درشرایطی که گفتمان اصلاح طلبی افول یافته است این گفتمان “عدالت خواه” و شبه چپ وابسته به حاکمیت است که این بارمیداندار ادغام شعارها ومطالبات چپ دردرون خودشده است.ظهور”چپ عدالت خواه محورمقاومت” باحمایت مادی ومعنوی دولت، نمونه  بارزیاست که حاکمیت تلاش میکند ازیکسو مبارزات توده های طبقه کارگر وزحمتکشان را باپیامد های سیاسی منتج ازتحولات اقتصادی وتبعات نئولیبیرالیسم  منحرف کند واین اعتراضات را بنام خود ثبت کند ازطرف دیگربا اقدامات  عملی ونظری گسترده ای با گفتمان روبه رشد چپ وسوسیالیسم  در میان کارگران وزحمتکشان وجوانان ودانشجویان  به مقابله برخیزد ودرروند این مبارزات از تلاش جنبش کارگری برای انسجام دادن بخود و ایجادتشکلهای مستقل ونیز تحزب کمونیستی  ممانعت بعمل بیاورد.

درشرایط کنونی دردستوربودن این سیاست ضدکارگری طبقه حاکم یکی ازبزرگترین خطرات وچالشهای پیش روی طبقه کارگر درروندآتی مبارزه خواهد بود. دراین رابطه وظائفی مهم بردوش کارگران پیشرو وکمونیست ها ،ازجمله سازمان ما قرارمیگیرد که باتجزیه وتحلیل علمی وتاریخی تحولات درون جامعه  وسطح مبارزه طبقه کارگربا پیامدها و تبعات چنین رویکردی درعرصه های نظری وعملی به مقابله ومبارزه بپردازند.

بنا براین کنگره هفتم سازمان  مقررمیدارد

 1. ۱-     سازمان اتحادفدائیان کمونیست  باتکیه برادبیات و مصوبات وسیاست واستراتژی خود درجنبش کارگری موظف است  دردرون کارگران  مراکزتولیدی و زحمتکشان محلات  و نیز مطبوعات سازمانی ازموضع استقلال طبقاتی کارگران ،مبارزه همه جانبه ای رابا این رویکرد رژیم دردستوربگذارد. علاوه برآن  با انحرافات  رفرمیستی ،آنارشیستی ،آنارکوسندیکالیستی ،ذهنی گرائی ،فرد محوری وکیش شخصیت دردرون مبارزات کارگران وتجمیع این مبارزات  برعلیه  پروژه “چپ محورمقاومت وعدالت خواهی”  که تلاش میکند باتفسیری عاریه ای مبارزه علیه سرمایه داری را به مبارزه علیه سیاست  این ویا آن دولت مستقر درشکل پیاده کردن نئولیبیرالیسم  کاهش دهد وازاین طریق چپ انقلابی و کمونیست ها راخلع سلاح و جنبش کارگری را با افتراق و استهاله روبروگرداند وامکان پیوند اعتصابات کارگری واعتراضات توده ای با گفتمان چپ انقلابی وپیوستن آنها بویژه جوانان به جزیانات کمونیست وانقلابی را محدود ومسدود سازد ، به مقابله جدی برخیزد .اما این مبارزه ومقابله هدفمند بدون ابزارهای سازمانی لازم نتیجه مطلوب را ببار نمیاورد.
 • ۲-     طبقه کارگر بدون پیشگام انقلابی وتشکل وتحزب قادربه مقابله موثربا چالشهای پیش روی وتوان پیش روی وبرانداختن نظام مستقرحاکم نیست  واین حقیقت درتجربه سالهای اخیر بکرات  ثابت شده است . اما برغم  سیاست سرکوب ودستگیری وکشتار گسترش اعتصابات واعتراضات کارگری  وانباشت تجربیات نظری وعملی زمینه های لازم رابرای فعالیت انقلابی وسازمانگرانه بیش ازبیش فراهم مینماید.
 • اعضای سازمان باید تلاش کنند تا با سازماندهی هسته های سرخ درون مهمترین مراکزتولید بمثابه سنگ بنای تشکیلات حزبی درون کارگران، اقدام کنند. این هسته ها باید کاملا مخفی وازاعضا وسمپانهای سازمان تشکیل شوند .مکانیزمها وکارکرد آن درجزوات مربوطه شرح داده شده است.
 • دراتحادعمل با سایرکارگران پیشرو وکمونیست ورهبران عملی ومورد اعتماد، اقدام به تشکیل کمیته های  مخفی کارخانه و محل کار درهرواحد تولیدی که کارگران درآن مشغول بکارهستند، بکنند.وظائف تبلیغی وترویجی وعملی این کمیته ها وچگونگی تلفیق کارعلنی ومخفی درجزوات مربوطه شرح داده شده اند.
 • سازماندهی کمیته محلات  دراتحادعمل با عناصرپیش رو وتلاش جهت ارتقاء سطح آگاهی ومطالبات بیکاران،وتوده های مردم زحمتکش وشرکت درمبارزات آنها جهت تحقق خواست ها ومطالباتشان
 • حمایت وشرکت درتشکلها  مستقلی که در این ویا آن مرکز کارگری وتوده ای بنابرشرایط مشخص ولوکوتاه مدت ایجاد میگردد بمنظورتاثیرگذاری درانها وشرکت وحمایت از مبارزات ومطالباتی که به بهبودشرایط زندگی کارگران میانجامد.وهمچنین تلاش برای پیوند یابی وهماهنگی اعتراضات ،اعتصابات و مبارزات کارگران  بخشهای مختلف و دیگرزحمتکشان درمبارزات جاری درسرتاسرکشور.
 • شکست دادن نقشه های مرتجعین  وافشای ورشکستگی  شعارهای برنامه ای و اقدامات تاکتیکی  احزاب بورژوائی اپوزیسیون وجناحبندیهای درون رژیم وتوظئه های  عوامل حاکمیت وسرمایه داران دربه انحراف کشاندن مبارزات جاری وتوضیح این واقعیت به توده های کارگروزحمتکش که هرگونه امیدواری به مسالمت آمیزبودن نتیجه مبارزه  قدرت بین اکثریت عظیم کاروزحمت با قدرت  سرکوبگرحاکم و بدست آوردن حق تعیین سرنوشت خود امیدی است واهی  وبی نتیجه
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »