اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

قطعنامه درباره جبهه انقلابی چپ

نظر به بیداری توده های زحمتکش مردم برای رهائی از زیر یوغ ستم واستثمار وزور وسرکوب طبقه حاکم ورژیم جمهوری اسلامی که خود را در اعتصابات واعتراضات گسترده کارگری ، اعتراضات دانشجوئی ، زنان ، جوانان کارمندان اقشار محروم و خلقهای تحت ستم واستثمار نشان میدهد که ازجمله برجسته ترین نمونه های آن اعتراضات گسترده خرداد 88 بود.

نظر به اینکه بحران اقتصادی و سیاست های طبقه حاکم به تعطیلی مراکز تولیدات صنعتی کشاورزی و معدنی انجامیده و افزایش مدام تورم بیکاری و بی مسکنی و فقر و فلاکت توده های کارگر و زحمتکش بیشتری را به کام خود کشیده و مبارزات آنها را از دایره خواست ها و مطالبات روزانه اقتصادی وصنفی وسیاسی به سمت آگاهی نسبت به مبارزه علیه مافیای قدرت و ثروت حاکم وسرنگونی آن سوق میدهد.

و نظر به اینکه رژیم اسلامی با استفاده از فضای بحرانی منطقه، تشدید محاصره اقتصادی و تهدید به حمله نظامی از سوی امپریالیست ها را بهانه سرکوب و امحای جنبشهای اجتماعی توده ای نموده و مدام مبارزات توده های کارگر، زنان، جوانان، دانشجویان، دانش آموزان و سایر اقشار زحمتکش را با سرکوب و زندان وشکنجه مواجه میسازد و بدلیل نبود حضور عملی رهبری انقلابی اغلب با شکست مواجه میشود.

و نظر باینکه نیروهای واپس گرا وجناح های داخلی رژیم از زمینه نارضایتی توده های میلیونی استفاده کرده و تلاش میکنند رهبری این اعتراضات را دردست گرفته و آنرا درچهار چوب قوانین ارتجاعی رژیم محدود ومحبوس سازند.

نظر به امتزاج مبارزه طبقاتی کارگران علیه سرمایه ورژیم سیاسی آن، با مبارزه برعلیه تبعیضات جنسی، ملی و سایر تبعیضات و ستمها وسرکوب ها و واعمال فشارهای سیاسی اجتماعی ، فرهنگی …

و نظرباینکه مبارزات ومطالبات دموکراتیک و انقلابی توده های زحمتکش مردم نه درگرو به قدرت رسیدن این و یا آن جناح طبقه حاکم و ارتجاع مذهبی، بلکه درگرو پیشروی وپیروزی جنبش کارگری و سوسیالیستی میباشد.

و نظر به تجربه برآمد توده ای خرداد 88 و نتایج و پیامدهای آن که ضربات جبران ناپذیر فقدان یک نیروی انقلابی چپ و سوسیالیست درصحنه مبارزات توده ای را به روشن ترین وجهی به نمایش گذاشت.

نظر به ناچیز بودن تاثیرات اجتماعی فعالیت احزاب و سازمانها و تشکلهای منفرد در شرایط کنونی روند مبارزه برای آزادی و سوسیالیسم.

لذا کنگره پنجم سازمان اتحاد فدائیان کمونیست با درنظر گرفتن ضرورت زمان و مبرمیت اتحاد همه نیروهای انقلابی معطوف به جنبش های اجتماعی ونیز با درنظر گرفتن ضرورت حضور عملی آلترناتیو سوسیالیستی و چپ انقلابی در برابر سایر آلترناتیوهای بورژوائی و ارتجاعی و. رفرمیستی در مبارزات جاری ، بار دیگر رهبری سازمان را موظف میسازد فعالیت و تلاش خود را برای تشکیل جبهه چپ انقلابی متشکل از تمام احزاب و سازمانها و تشکل های سیاسی و انقلابی متعلق به جنبش های اجتماعی کارگران، زنان، جوانان، هنرمندان، روشنفکران، دانشجویان، معلمین و خلقهای تحت ستم و استثماررا افزایش دهد. و این نوع اتحاد اجتماعی را بمنظور تقویت آلترناتیو سوسیالیستی و چپ درجامعه مطرح سازد.

کنگره پنجم اتحاد فدائیان کمونیست شهریور 89

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »