اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

قرن بیست و یکم و برنامه سازمان اتحاد فدائیان کمونیست

مقدمه

 

یکصدو پنجاه سال بعد از انتشار مانیفست کمونیست و از کمون پاریس تا کنون پیکار آگاهانه طبقه کارگر برای کسب قدرت سیاسی و لغو مالکیت خصوصی بورژوایی بر ابزار تولید و لغو کار مزدی ، لحظات شورآفرین و پر افتخاری را به جامعه بشری ارزانی داشته است . هر بار که طبقه کارگر در گوشه ای از جهان توانسته دامنه مبارزه و مطالباتش را از حد رفرم فراتر برد ، چشم اندازهای جدیدی در برابر بشریت گشوده است . انقلاب اکتبر و پس از آن انقلابات بیشماری که در طول قرن بیستم تاریخ مبارزه طبقاتی را رقم زدند ، علیرغم فراز و نشیب های بسیار ، محققا پر افتخارترین صفحات تاریخ بشر را تشکیل می دهند . این مبارزات نشانگر عزم و توانایی طبقه کارگر برای برچیدن نظام پوسیده سرمایه داری و دستگاه حکومتی آن و برقراری نظام سوسیالیستی مبتنی بر سازماندهی نوین اجتماعی بوده و هست . وضعیت کنونی نظام سرمایه داری حقانیت مبارزه طبقه کارگر و نیاز مبرم بشریت برای دگرگونی اساسی در مناسبات اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی در جهان کنونی را توضیح می دهد .

امروزه در آستانه قرن بیست و یکم و در اوج جهانی شدن سرمایه با تمام پیشرفتهای عظیم و انقلابات تکنولوژیک و با وجود استفاده از پیشرفته ترین دستگاههای کامپیوتری و روبوت ها در تولید انبوه ، اما میلیونها انسان در اقصی نقاط جهان در فقر و نداری و آوارگی بسر می برند ، میلیونها کودک در بدترین شرایط زیست محیطی توسط سرمایه داری مدرن به بدترین وجهی مورد ستم و استثمار قرار می گیرند ، زنان که بیش از نیمی از جمعیت جهان را تشکیل می دهند ، حتی در پیشرفته ترین کشورهای سرمایه داری ” متمدن ” به اشکال مختلف تحت سمت جنسی و تبعیض قرار دارند . امروزه فقر و فاصله طبقاتی از هر زمان دیگر در تاریخ سرمایه داری بیشتر و بیشتر می شود . نه تنها در کشور های فقیر بلکه در بسیاری کشورهای پیشرفته صنعتی بخش زیادی از مردم زیر خط فقر زندگی می کنند . الودگی هوا ، آب و زمین در نتیجه مصرف بی رویه مواد خام و سود اندوزی انحصارات ، بقدری افزایش یافته است که حیات نسل های آینده را با تهدیدی جدی مواجه ساخته است در نقاط مختلف جهان شعله جنگهای منطقه ای و جنگهای ناشی از رقابت انحصارات امپریالیستی ، همچنان ادامه دارند . میلیونها نفر در نتیجه جنگ ، بیکاری، قحطی ، تجاوز به حقوق اولیه انسانی و تبعیض و فشار آواره می شوند . با وجود پایان یافتن جنگ سرد ، امکان جنگ بین کشورهای پیشرفته تر سرمایه داری و یا کشورهای تحت نفوذ آنها نه تنها از بین نرفته ، بلکه زمینه های بیشتری میابد . پیمانهای نظامی افزایش تولیدات و جنگ افزار های مدرن کشتار دسته جمعی بیش از پیش ادامه دارد .

در یک کلام جهان در زیر سلطه نظام سرمایه داری با بحران همه جانبه اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی ، فرهنگی . اکولوژیک مواجه است که خود زائیده نظامی است که در آن اکثریت عظیم تولید کنندگان ، تنها بخش بسیار ناچیزی از نتایج کار خود را تصاحب می کنند در حالیکه بخش زیادی از آن تحت عنوان ارزش اضافی به جیب تعداد قلیلی سرمایه دار که صاحب ابزار تولید هستند سرازیر می شود تا دوباره در استثمار کارگران و باز تولید سود به کار افتد .

تا وقتیکه این تضاد باقیست ، بشر نه تنها از بحرانها و مصائب موجود خلاص نمی شود بلکه هر روز به سمت فاجعه ای که ممکن است به نابودی و بازگشت ناپذیری کل حیاتش منتهی شود سوق می یابد .

اما ایدئولوژیها تئوریسینها و متفکرین بورژوازی و تمام روبنای فکری ، سیاسی و فرهنگی و اخلاقی آن تلاش می کنند این چهره واقعی نظام سرمایه داری را در هاله ای از تقدس بپوشانند و توده ها را به نتایج اصلاحاتی چند امیدوار و وضعیت موجود را ازلی و ابدی جلوه کنند . زرادخانه بورژوازی با تلفیق ماهرانه ابزارهای کهنه و مدرن و با بکار گیری آخرین دستاوردهای بشر در زمینه وسایل ارتباط جمعی ، نظیر رادیو و تلویزیون ، ماهواره ، کامپیوتر، اینتر نت  و غیره سعی می کند روبنای ایدئولوژیک ، فرهنگی  و اخلاقی جامعه را مطابق نیازهای سرمایه داری سازمان دهد .

برای خلاصی از بحرانها و مصائب ناشی از سرمایه داری باید برای برقراری آنچنان نظام اقتصادی اجتماعی ای تلاش کرد که در آن از مالکیت خصوصی و از استثمار انسان بوسیله انسان خبری نباشد . جامعه ای که در آن قانون از هر کس به اندازه توانش و به هر کس به اندازه نیازش به اجرا در آمده باشد . یعنی جامعه سوسیالیستی و کمونیستی !

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »