اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

فلسطین زخمی، درمحاصره گرگها

منتشر شده در نشریه کار کمونیستی شماره 208

در روزهای گذشته بار دیگرشاهد حملات بی وقفه اسرائیل به نوارعزه بودیم . درگیری میان فلسطینیان واسرائیل سالها است که وجود دارد. از روزی که دولت صهیونیستی اسرائیل درمناطق اشغالی اعلام موجودیت کرد.

در این مدت از یکطرف اسرائیل تلاش کرده است تا با زور اسلحه و کشتار، اعراب فلسطینی را از زادگاه و محل زندگیشان بیرون براند و سرزمین های خود را گسترش دهد و ازسوی دیگرشاهد مقاومت و پایداری فلسطینیان دردفاع ازخانه وکاشانه خود هستیم .

این جنگ و درگیری پایانی ندارد وآتش بس ها و توقف درگیریها همیشه موقتی بوده و ناپایدار، چرا که تاوقتی که بحران فلسطین با میلیونها آواره و محاصره و پایمال نمودن حقوق انسانی آنها توسط حاکمان اسرائیل ادامه داشته باشد نمی توان انتظارداشت که جنگ وکشتار و آوارگی وخانه خرابی فلسطینیان نیز پایان یابد.

تجربه نشانداده است که اسرائیل صلح نمیخواهد و بلکه هر بار درتلاش است تا ازهر فرصتی استفاده کرده و باقیمانده فلسطینیها را از خانه و زمین هایشان بزور بیرون کرده و درآنجا خانه وشهرک برای اسرائیلی ها بسازد.

درگیری اخیر که باردیگر به ویرانی خانه های فلسطینی ها و کشته و زخمی شدن عده زیاد از جمله کودکان انجامید با دستگیری یکی از رهبران جهاداسلامی و تهدید این گروه  به واکنش شدید درصورت عدم آزادی رهبرشان آغاز شد و ارتش اسرائیل با توپ باران وبمب باران مناطق مسکونی از یکسو و موشک اندازی جهاداسلامی ازسوی دیگر دامنه این درگیری را گسترش داد و بدون تردید قربانیان اصلی این درگیریها مردم محروم وزحمتکش فلسطین است .

ازابتدای اشغال فلسطین توسط ارتش زیر فرمان صهیونیست ها که توسط امپریالیسم آمریکا ومتحدان اش پشتیبانی میشد، جنبش مقاومت وآزادیبخش فلسطین عمدتا زیر رهبری احزاب وسازمانهای مترقی و انقلابی هدایت میشد اما تداوم اعمال جنایتکارانه و اشغالگری اسرائیل ازیکسو ودخالت کشورهای مرتجع منطقه وسازمانهای جاسوسی اسرائیل وغرب ازسوی دیگر دست در دست هم دادند تا زمینه شکلگیری گروه های مرتجع اسلامی را فراهم بکنند بویژه بعداز تحولات شوروی این نیروها همچون قارچ از زمین روئیدند و توانستند نیروهای مترقی را به حاشیه رانده و بتدریج سکان امور را در دست گیرند. نیروهائی که علاوه بر ستم واستثمار نیروی کار و زحمت، درفساد و رشوه خواری وثروت اندوزی غرق اند وروشن است که این نیروهای مرتجع که خود در تشدید ستم واستثمار وفساد غرق اند هرگز نمیتوانند آرمانهای آزادیخواهانه و رهائی بخش توده های زحمتکش مردم فلسطین و میلیونها آواره ودر بدر را نمایندگی کرده ومبارزات آنها را به سرمنزل مقصود برسانند.توده های زخمتکش مردم فلسطین ازیکسو با رژیم نژادپرست وصهیونیستی اسرائیل درگیر هستند و ازطرف دیگر همچون زخمی درمحاصره گروه های مرتج و صاحبان قدرت وثروت درمیان خودشان اسیرند. بنظر میرسد حل قطعی مسئله فلسطین مثل بسیاری از مسائل و معضلات توده های مردم کشورهای خاورمیانه به تحولات انقلابی عمیق درمنطقه و به تبع آن تحول انقلابی در سرزمینهای فلسطین ومردم اسرائیل گره خورده است .

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »