اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

فقدان آلترناتیو یا بحران هژمونی؟ آینده سیاسی ایران را کدام بدیل رقم خواهد زد؟

تلویزیون برابری: گفتگوی آرش کمانگر با ناصر پیشرو (هسته اقلیت) یدی شیشوانی (اتحاد فدائیان کمونیست) و صلاح مازوجی (حزب کمونیست ایران).

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »