فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

فراخوان پشتیبانی و شرکت در اعتصاب عمومی وتجمعات اعتراضی درکردستان وسایرشهرهای ایران

فراخوان پشتیبانی و شرکت در اعتصاب عمومی وتجمعات اعتراضی درکردستان وسایرشهرهای ایران

“مهسا امینی”، دخترجوان اهل سقز که  چندروز قبل باتفاق خانواده درهنگام تردد دریکی ازخیابانهای تهران  توسط ماموران ضدمردمی ارشاد، همچون هزاران زن ودختردیگر  به  بهانه “پوشش نامناسب”  دستگیر ودربازداشتگاه این ارگان ضد مردمی  بعلت ضرب وشتم وآزار وشکنجه ماموران  بسختی مضروب  وبه کما رفته بود ،متاسفانه درنتیجه شدت ضربات وارده  سرانجام بعدازظهر روزجمعه ۲۵شهریورماه جان خودراازدست داد.

برای همه مردم ایران وجهان آشکاراست که رژیم ارتجاعی مذهبی وسرکوبگرجمهوری اسلامی ازنخستین روزهای قبضه قدرت بطور سیستماتیک نقض ابتدائی ترین حقوق فردی واجتماعی وسیاسی زنان را از ارکان اولیه سیاست حفظ حاکمیت  و بقای خودقرارداده است.روز وساعتی نیست که درکوشه وکنار شهرها و شهرستانهای کشور زنان به بهانه های مختلف مورد تعرض و ضرب وشتم ماموران  خود فروخته ومزدوران بی رحم رژیم قرارنگرفته باشند. هرگاه که نظام ضد مردمی حاکم بابحران بیشتری مواجه شده است  تعرض به زنان  به بهانه های مزحکی همچون “نامناسب ” بودن پوشش، تشدید شده است . واین واقعیت که زنان برغم این همه سرکوب و زندان وکشتار همچنان درمقابل تعرضات خشونت باررژیم به مقابله ومقاومت ومبارزه برمیخیزند وحمایت مردم ازاین مقاومت روزبه روز افزایش مییابد ،رهبران نظام را به هراس انداخته است.

چند روز قبل مردم مریوان دراعتراض به تجاوز وکشته شدن” شیللر رسولی” به خیابان آمدند وخشم وانزجارخودرا ازسیاست های زن ستیزانه رژیم فریاد زدندوچه بسا اعمال خشونت منجربه جانباختن مهسا امینی اهل سقز دربازداشتگاه “ارشاد”یک نوع ابرازخشم وانتقامگیری مزدوران رژیم ازمردم معترض میریوان نیز بود که با اعتراضات گسترده خود به تجاوز وکشته شدن “شیللر” افکارعمومی را برعلیه اقدامات زن ستیزانه رژیم بسیج کردند. واما مقاومت بی نظیر زنان وبیداری توده های مردم وموج گسترش حمایت ازحقوق وازادیهای زنان هرروز بیش ازروز قبل نظام ارتجاعی وزن ستیز حاکم را ناتوان و چشم انداز سرنگونی انقلابی آن را نزدیکتر میکند.بی شک اتحاد و همبستگی سراسری جنبشهای انقلابی کارگران وزحمتکشان وزنان ، خلقهای تحت ستم واستثمار و اتحاد مبارزین برعلیه تبعیض ونابرابری وسانسور وسرکوب آزادی اندیشه وبیان درسرتاسرایران و پشتیبانی عملی ازمبارزات جاری واعتراضات واعتصابات گسترده تنهاراه عقب راندن رژیم و سرنگونی آنقلابی  طبقه حاکم وتغییرات بنیادی درساختاراقتصادی واجتماعی وسیاسی ایران است.

ماضمن تسلیت به بازماندگان “مهسا امینی” و”شیللررسولی” به سهم خود از اعلام  اعتراض وفراخوان اعتصاب عمومی احزاب وسازمانهای انقلابی کردستان و نهادها ومجامع مدافع حقوق زنان پشتیبانی کرده واحزاب ،سازمانها و توده های زحمتکش مردم ایران وزنان مبارزرا به حمایت ازاین فراخوانها و اعتراضات گسترده علیه تعرض به حقوق اولیه زنان و علیه سرکوب ازادیهای سیاسی و حق تشکل وتحزب وعلیه فقر و نداری فرامیخوانیم .

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی

برقرارباد جمهوری فدراتیو شورائی

زنده باد سوسیالیسم

سازمان اتحادفدائیان کمونیست ۲۶ شهریورماه ۱۴۰۱        

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »