اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

فراخوان شرکت در شب همبستگی با کارگران زندانی وزندانیان سیاسی دراستکهلم

فراخوان شرکت در شب همبستگی با کارگران زندانی وزندانیان سیاسی دراستکهلم

به فراخوان شورای حمایت ازمبارزات آزادیخواهانه مردم ایران –استکهلم ، به مناسبت اول ماه مه ، شب همبستگی باکارگران زندانی وزندانیان سیاسی ایران برگزارمیگردد. فعالین سازمان اتحادفدائیان کمونیست  ضمن حمایت ازفراخوان شورا ،ازهمه فعالین سیاسی آزادیخواه وخواهان آزادی زندانیان سیاسی دعوت میکند دراین مراسم شرکت کرده وهمبستگی خودرا با کارگران زندانی وزندانیان سیاسی محبوس درسیاهچالهای رژیم جمهوری اسلامی اعلام دارند.

فعالین سازمان اتحادفدائیان کمونیست سوئد  بیستم اوریل ۲۰۱۵

 

فراخوان

شب همبستگی با کارگران زندانی وزندانیان سیاسی

شورای استکهلم برای همبستگی با کارگران پس از مراسم اول ماه مه به سنت هر ساله مراسمی برگزار میکند . تم این

مراسم همبستگی با کارگران زندانی وزندانیان سیاسی است طبقه کارگر همواره قربانی سود وسرمایه بوده

است وپس از بقدرت رسیدن جمهوری اسلامی نیزهرگونه تلاش برای احقاق مطالباتش با سرکوب وشکنجه وزندان واعدام پاسخ گرفته است. سرمایه داری برای جلوگیری از هرگونه تشکل یابی کارگران به انواع دسیسه ها وسرکوب متوسل شده است . کاهش دستمرد های واقعی بخش بزرگی از طبقه کارگر را بزیر خط فقر رانده ومیلیونها خانواده کارگری از اولیه ترین حقوق اجتماعی وتامین اقتصادی بی بهره اند. صد ها فعال کارگری تاکنون زندانی وبجرم دفاع از حقوق خود اسیر وشکنجه شده اند. هم اکنون برخی از فعالین کارگری بشیوه قرون وسطایی به شلاق در ملا عام

محکوم شده ودهها تن در زندان بسر میبرند. زندانها مملو از زندانیان سیاسی وآزادیخواهان است . شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم برای آزادی زندانیان سیاسی وکارگران زندانی مبارزه میکند وخواهان برچیده شدن زندانهای سیاسی است.

ازهمه آزادیخواهان میخواهیم در شب همبستگی با کارگران زندانی وزندانیان سیاسی شرکت کنند

جمعه اول مای ساعت ۴غذا ونوشیدنی در محل سرو میشود

axelsberg

torget

nr3

با هنر نمایی کاله هنرمند مبارز کردورویا صادقی

سازمانهای سیاسی که تا کنون از این حرکت پشتیبانی کرده اند در اطلاعیه های مستقل اعلام میکنند. سالن از ساعت

۳

باز است

سرنگون باد رزیم سرمایه داری جمهوری اسلامی ـ نه به اعدام ـ کارگر زندانی ، زندانی سیاسی آزاد باید گردد

زندانهای سیاسی برچیده باید گردد

زنده باد سوسیالیسم زنده باد آزادی

شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران ـ استکهلم

www.Shora.se

tel:

۰۷۲۸۳۷۹۴۵۱

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »