اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

فراخوان شرکت درآکسیونهای خارج کشوردر پشتیبانی ازمبارزات توده های مردم ایران

ایرانیان آزاده مقیم خارج کشور، افکارعمومی جهان شاهد خیزش عظیم توده های کار وزحمت برعلیه ستم واستثمار وزوروسرکوب نظام ارتجاعی و سرکوبگرحاکم برایران است. رژیمی که از بدو بقدرت رسیدن اش کشتار،سرکوب ، زندان وشکنجه ،تجاوز به ابتدائی ترین حقوق فردی و اجتماعی ستم وتبعیض نسبت به زنان ،ملیت ها و مذاهب مختلف سلب ابتدائی ترین آزادیهای سیاسی و مدنی از کارگران ، زنان، جوانان، دانشجویان هنرمندان ، آموزگاران ،روزنامه نگاران راپیشه خودساخته و توده های مردم را با فقر و فلاکت و بی حقوقی محض مواجه نموده است . خیزش توده های مردم علیه فلاکت اقتصادی،سرکوب سیاسی ،فساد درون حاکمیت درجهت سرنگونی رژیم ارتجاعی حاکم و کسب آزادی وبدست گرفتن سرنوشت خود، اینک با تهاجم افسارگسیخته نیروهای سرکوب مواجه است . طبق اخبار رسمی تاکنون بیش از 20 نفر با گلوله سرکوبگران نظام ارتجاعی حاکم جانباخته و هزاران نفردستگیر وروانه زندانها شده اند. به اوج تازه خیزش قهرمانانه توده های رنجدیده مردم ایران بپیوندید ،درآکسیون های محل زندگی خود شرکت کنید ،افکارعمومی جهان را از آنچه درایران میگذرد آگاه ساخته و آنهارا به پشتیبانی از مبارزات روبه اعتلای توده های زحمتکش مردم ایران فرابخوانید.
به همین مناسبت آکسیونهای مختلفی درحمایت و پشتیبانی ازمبارزات توده های مردم ایران فدرکشورها مختلف سازمان داده شده است . ما بنوبه خود از همه ایرانیان آزاده دعوت میکنیم که دراین آکسونها فعالانه شرکت نموده ومبارزات داخل کشور همراه و همگام باشند.

فعالین خارج کشور سازمان اتحاد فدائیان کمونیست

پنجم ژانویه 2018

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »