اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

فراخوان  سازمان اتحادفدائیان کمونیست به برگزاری تجمعات وتظاهرات بمناسبت اول ماه مه (12اردیبهشت96)

کارگران مبارز و پیشرو، فعالین جنبش کارگری ورفقای فدائی،
بمناسبت روز اول ماه مه ، با طرح شعار محوری وسراسری
کار- مسکن- آزادی، درتجمعات وتظاهرات کارگران شرکت کنید .کارگران را به اعتصابات وتظاهرات انقلابی برای تحقق خواست های اقتصادی وسیاسی شان فرا بخوانید.
علاوه برشعارمحوری، شعارهای دیگری هم هستند که خواست های عمومی طبقه کارگر ایران را منعکس میکنند ازجمله:
افزایش سطح پایه دستمزد ها که حداقل نباید کمتراز 300 درصد حقوق پایه فعلی باشد.
داشتن مسکن مناسب وتعدیل اجاره بها متناسب با درآمد متوسط خانواده وپرداخت مابه التفاوت آن توسط دولت
آزادی بی قید وشرط کارگران دستگیرشده وهمه زندانیان سیاسی
تشکل ،تحزب ،اعتصاب ،تجمع وتظاهرات  حق مسلم کارگران است
بیمه بیکاری باشمولیت همه کارگران ازجمله کارگران مهاجر ازهرملیتی
برخورداری همه ازبیمه های اجتماعی  واداره سازمان بیمه های اجتماعی  بوسیله نمایندگان کارگران
متوقف کردن اخراجها وبازگشت همه اخراجی ها برسرکار
لغو هرگونه قراردادهای موقت واستخدام رسمی کارگران قراردادی وممنوعیت کارکودکان
پرداخت حقوق های معوقه با احتساب مقدار ضرر وزیان ناشی از دیرکرد آن
محکومیت تحریم اقتصادی وتهدیدات جنگی
برقراری ازادیهای سیاسی ولغو سانسور وسرکوب ،لغو تبعیض علیه زنان و ملیت های مختلف، ازجمله شعارهای سراسری محسوب میشوند
درکنار شعارهای عمومی بطور طبیعی کارگران هرکارخانه خواستهای صنفی واقتصادی وسیاسی مختص بخود را نیزدراین روز طرح میکنند که باید مورد پشتیبانی  قرارگیرند.
ما بمثابه بخشی ازکارگران وفعالین کمونیست متشکل درسازمان اتحاد فدائیان کمونیست، ضمن شادباش روزجهانی کارگر،همه کارگران پیشرو وفعالین سازمان را به سازماندهی و شرکت درتظاهرات اول ماه مه وطرح شعارمحوری کار-مسکن-آزادی و سایر مطالبات پایه ای کارگران فرامیخوانیم.

زنده باد اول ماه مه روزجهانی کارگر
نابود باد نظام سرمایه داری
زنده باد سوسیالیسم
سازمان اتحاد فدائیان کمونیست 30فروردینماه 1396

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »