اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

فراخوان سازمان اتحادفدائیان کمونیست به برگزاری تجمعات وتظاهرات بمناسبت اول ماه مه (11اردیبهشت97)

– کارگران مبارز و پیشرو، فعالین جنبش کارگری ورفقای فدائی،
بمناسبت روز اول ماه مه ، با طرح شعار محوری وسراسری
کار- مسکن- آزادی، درتجمعات وتظاهرات کارگران شرکت کنید .کارگران را به اعتصابات وتظاهرات انقلابی برای تحقق خواست های اقتصادی وسیاسی شان فرا بخوانید.

درکنار شعارهای عمومی بطور طبیعی کارگران هرکارخانه خواستهای صنفی واقتصادی وسیاسی مختص بخود را نیزدراین روز طرح میکنند که باید مورد پشتیبانی  قرارگیرند.

ما بمثابه بخشی ازکارگران وفعالین کمونیست متشکل درسازمان اتحاد فدائیان کمونیست ضمن شادباش روزجهانی کارگر،همه کارگران پیشرو وفعالین سازمان را به سازماندهی و شرکت درتظاهرات اول ماه مه وطرح شعارمحوری کار-مسکن-آزادی و سایر مطالبات پایه ای کارگران فرامیخوانیم.
زنده باد اول ماه مه روزجهانی کارگر
نابود باد نظام سرمایه داری
زنده باد سوسیالیسم

سازمان اتحاد فدائیان کمونیست

22فروردینماه 1397

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »