اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

فراخوان حمایت از اعتصابات کارگری دراول بهمن ماه 93

فراخوان حمایت از اعتصابات کارگری دراول بهمن ماه 93

بنا به اخبار منتشره، اخیرا بخشی ازکارگران  وتشکل های موجود کارگری برای کسب مطالبات خود فراخوان به اعتصابی مشترک و متحدداده اند. آغازاین اعتصاب روز اول بهمن اعلام شده است«کارگران سندیکای نیشکر  هفت تپه ،گروهی از کارگران شرکت نفت  در خوزستان، کارگران مجتمع ها و صنایع فولاد ، کارگران لوله سازی و کارگران پالایشگاه آبادان» ازجمله  فراخوان دهندگان اعتصاب هستند. ازطرفی رضا شهابی کارگرزندانی نیزازاین فراخوان حمایت کرده وازسایرکارگران خواسته است به این اعتصاب بپیوندند. دراین فراخوان  از تمامی کارگران ایران و بخصوص کارگران شرکت نفت دعوت شده است که در اول بهمن برای کسب مطالبات کارگری، مانند «آزادی همه کارگران زندانی ، ایجاد تشکل و فعال شدن سندیکا های کارگری و باز پرداخت تمام حقوق و مطالبات عقب افتاده »دست به اعتصاب سراسری و نامحدود بزنند .

کارگران مبارز

درآستانه سال جدید قرارداریم ،ده ها کارخانه ومراکزکارگری دراعتراض به ممنوعیت حق تشکل مستقل، اخراج های دسته جمعی، تعویق پرداخت حقوق ودست مزدهای عقب افتاده،نبود امنیت شغلی ،فقدان ایمنی محیط کار،پائین بودن حداقل دستمزد ها ،افزایش سرسام آور قیمت مایحتاج عمومی ،فساد گسترده و رانت خواری مقامات دولتی وصاحبان سرمایه وثروت وسرکوب و زندانی کردن کارگران ،دراعتصاب ، تجمع و تظاهرات هرروزه هستند.اما متاسفانه این اعتصابات واشکال مختلف مبارزه کارگران پراکنده وجدا ازهم صورت میگیرد. به همین دلیل  اغلب این مبارزات یا باشکست مواجه میشوند ویا سرانجام وجه المصالحه طرف های مختلف چپاولگران قرارگرفته وبه سازش کشیده میشوند. ازطرفی مافیای قدرت وثروت تلاش میکنند مسئله بحث حول تعیین حداقل دستمزدها دراخرسال را به موضوع محوری مسائل و مطالبات عدیده کارگران تبدیل کنند و همچون سالهای گذشته با برپاکردن کمیته های تعیین دستمزد جعلی، جنجالهای تبلیغاتی حول آن راه انداخته و سایرمطالبات، ازجمله مسئله تعیین حداقل دستمزدها برپایه خواست کارگران را به سایه ببرند وسرانجام بااضافه کردن مبلغ اندکی به حداقل دستمزد ها ، به سرکارگران شیره بمالند.

درچنین شرایطی فراخوان ازسوی کارگران کارخانه ها ومراکزصنعتی فوق به اعتصابی متحد وهمبسته،حول مطالبات وخواست های عمومی کارگران، اقدام مهمی است که اگرازسوی کارگران ولو بخشی از آنها که هم اکنون دراعتصاب واعتراض به سرمیبرند ،مورد استقبال قرارگیرد ،میتواند به خروج جنبش کارگری ازدایره پراکندگی و بن بست حاضر یاری رسانده وبا نیرومند شدن صف کارگران دربرابر دولت وسرمایه داران چشم اندازنوینی را درمقابل مبارزات کارگران درشرایط حساس کنونی بگشاید.

بدینوسیله ما ضمن حمایت ازفراخوان فوق ،کارگران پیشرو وفعالین  ورهبران عملی بویژه کارگران  مراکز و رشته های تولیدی درحال اعتصاب رابه پیوستن به این فراخوان و تلاش درجهت سازماندهی آن فرامیخوانیم .باید با استفاده ازتمامی تجارب  وتوانائی های خود به برپائی این اعتصاب یاری رسانیم.

چاره کارگران وحدت وتشکیلات است

سازمان

اتحادفدائیان کمونیست

29دیماه 1393

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »