اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

فراخوان حمایت اززندانیان سیاسی اعتصابی زندان ارومیه

فراخوان حمایت اززندانیان سیاسی اعتصابی زندان ارومیه

اکنون بیش از 16 روزاست که ۳۰ نفر از زندانیان سیاسی زندان مرکزی ارومیه در اعتراض به عدم رعایت اصل تفکیک جرایم در نگهداری زندانیان و تراکم بیش از ظرفیت از روز پنجشنبه ۲۹ آبان ماه دست به اعتصاب غذا (تر)زده اند . این زندانیان اعلام کرده اند که   تا رسیدن به خواست هایشان به اعتصاب غذا ادامه خواهند داد.

بنا به گزارش منتشره از سوی فعالان حقوق بشر، درحالیکه ظرفیت بند ۱۲ ( بند زندانیان سیاسی) زندان مرکزی ارومیه شامل ۵۰ زندانی است اما در حال حاضر ۸۰ زندانی را در خود جا داده است. ۵۰ نفر از زندانیان این بند دارای جرایم خطرناک مانند مواد مخدر و قتل هستند.
مسولان این زندان طی روزهای گذشته تعدادی از زندانیان با جرم های قتل و مواد مخدر را به بند ۱۲ فرستاده اند. همچنین تعدادی از زندانیان سیاسی جدید به جای آنکه به بند ۱۲ که متعلق به زندانیان سیاسی این زندان است فرستاده شوند به بند زندانیان جرایم خطرناک منتقل شده اند.  روشن است که پیش گرفتن چنین رفتاری با زندانیان سیاسی درزندان مرکزی اورومیه  نیزبه منظور آزار و اذیت و فشار مضاعف برزندانیان سیاسی  طراحی و بمورد اجرا گذاشته شده است. پرکردن سالنهای زندانها  چندین برابر ظرفیت آنها ، اعزام زندانیان عادی با جرایم قتل و قاچاق  به  داخل سالنهای زندانیان سیاسی که خود قربانیان نظم حاکم هستند  و سپس تحریک و انداختن آنها به جان زندانیان سیاسی ازجمله سیاستهای  افشا شده رژیم جمهوری اسلامی است که قبل از این درزندانهای دیگر به کار گرفته شده و با مقاومت زندانیان مواجه شده است.

اکنون که زندانیان سیاسی  زندان مرکزی اورومیه  درمواجه با این سیاست  ضد  بشری جمهوری اسلامی  دست به اعتصاب غذا  بعنوان شکلی از مبارزه ومقاومت درزندان ، زده اند، جادارد هم از سوی سایر زندانیان سیاسی درنقاط مختلف ایران و نیز افکارعمومی مورد پشتیبانی قرارگرفته واز خواست های آنها حمایت شود. ماضمن پشتیبانی ازمقاومت زندانیاسی سیاسی زندان مرکزی ارومیه  همه احزاب سازمانها وانسانهای ازادیخواه را به پشتیبانی از اعتراضات و خواست های زندانیان سیاسی  زندان مرکزی ارومیه فرامیخوانیم.

سرنگون بادرژیم جمهوری اسلامی

برقرارباد جمهوری فدارتیو شورائی

زنده باد سوسیالیسم

سازمان اتحادفدائیان کمونیست

پانزدهم  آذر1393

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »