اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

فراخوان اعتراض به اسید پاشی به زنان دراصفهان

فراخوان اعتراض به اسید پاشی  به زنان دراصفهان

طی چند روز اخیر اسید پاشی به صورت زنان ودختران اصفهانی موجی ازنگرانی دربین خانواده ها، بویژه زنان ودختران رادامن زده  و خشم ونفرب مردم اصفهان را نسبت به عاملین وعامرین این عمل جنایتکارانه برانگیخته است .تاکنون بیش از هشت زن قربانی  این جنایت شده اند. اخبار امروز صبح  28 مهرحاکی از آن است که  طی امروز نیزسه زن دیگر مورد هدف قرارگرفته و  توسط موتورسواران به صورت شان آسید ریخته شده است. دراعتراض به این جنایات تکاندهنده،  عده ای ازخانوتده های قربانیان و مردم اصفهان تجمع اعتراضی را درمقابل دادگستری این شهر برای روز چهارشنبه  سی ام مهرماه 1393 فراخوان داده اند.

چندهفته ای است که ارگانهای  تصمیم گیرنده واصلی جمهوری اسلامی سیاست های زن ستیزانه خود  را تشدید کرده اند و در پی تصمیمات اخیر مبنی برتشدید فشار برزنان و ایجاد رعب و هراس درمیان آنها، بار دیگرامامان جمعه و ارگانهای سرکوبگر رژیم ازطریق تریبونهای نماز جمعه و یا باصدور اعلامیه و شبنامه زنان را تهدید میکنند «درصورتی که شئونات اسلامی را رعایت نکنند، مجازات سخت تری درانتظارشان است»
از جمله یوسف طباطبایی‌نژاد، امام جمعه اصفهان گفته «مسئله حجاب دیگر از حد تذکر گذشته است و برای مقابله با بدحجابی باید چوب‌‌ تر را بالا برد و از نیروی قهریه استفاده کرد»

باتوجه به اخطارهای مکرر ارگانهای سرکوبگر رژیم  و امامان جمعه نسبت به بدحجابی و تهدید  زنان به برخوردهای شدیدتر، این باور درمیان مردم  شدت گرفته است که آمرین اصلی این جنایات خودرهبران وکارچرخانان جمهوری اسلامی هستند. اینکه امروز درمقابل  اعتراضات مردم به انکار نقش خود در این  جنایت ها میپردازند، تغییری دراین واقعیت و این باوردرست مردم ایجاد نخواهد کرد  که آری عامل اصلی این جنایت ها همانا رژیم زن ستیز جمهوری اسلامی است.

آنها که درمقابل مقاومت زنان و جامعه، دراجرای سیاست های زن ستیزانه شان خودرا ناکام احساس میکنند با دست یازیدن به چنین جنایتهائی  برآنند تا زنان و خانواده هارا مرعوب و ترس زده کرده و به اهداف پلید شان دست یابند.

امادست یازیدن به چنین اعمال جنایتکارانه ای،  زنان و مردان مبارزرا ازمبارزه برای برابری کامل حقوق زنان  و پایان دادن به تبعیضات جنسی بازنخواهد داشت و این بار نیز جزشکست برای شب برستان  ثمر دیگری ببارنخواهد آمد .

توده های مردم بویژه زنان باید درمقابل این جنایت ها ساکت ننشسته و با درس گیری از تجربیات  زنان درکشور های مختلف جهان، نظیرزنان هندوستان که با تجمعات صد ها هزار نفری  خود به مقابله با تعرض به حقوق شان برخواستند و یا باایجاد گاردهای دفاع از خود متجاوزین به حقوق وکرامت زنان که حقوق کرامت همه انسانها است، را سرجای خود نشاندند، با عوامل ارتجاع و کهنه پرستی به مقابله برخبزند. برزنان و مردان آزادیخواه و سوسیالیست  است  که با آگاه گری درمیان توده های مردم وبویژه زنان، به تشکل یابی  ، اتحاد ومبارزه آنها با عوامل ارتجاع، یاری رسانند.

ما ضمن پشتیبانی از فراخوان  خانواده ها و توده های ازادی خواه شهر اصفهان ، بنوبه خود زنان ، مردان و جوانان را به شرکت در تجمع اعتراضی روز چهارشنبه سی ام مهرماه،  فرامیخوانیم.

نابود باد تبعیض جنسیتی

پیروزباد مبارزات زنان

سازمان اتحاد فدائیان کمونیست بیست هشتم مهر1393

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »