اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

فراخوان کمیته آذربایجان :توده های کارگر وزحمتکش آذربایجان را به همبستگی با مبارزات توده های مردم درسایر نقاط ایران فرامیخوانیم

تجمعات وتظاهرات  به تبریز نیز کشیده شد. معمولا تبریز ازآنجمله  شهرهای بزرگ آذربایجان است که  بارها برعلیه ستم واستثمار وزور وسرکوب طبقات حاکم، بپا خواسته  و تا رسیدن به اهداف اش ازپای ننشسته است . اما این بار هرچند که درروزهای  اخیر بویژه هشتم ،نهم ویازدهم دیماه  تبریز نیز به جنب و جوش در آمد . و تجمعات و تظاهرات متعددی  با خواست های اقتصادی و سیاسی  برپا شد ولی میتوان گفت که تبریز هنوز بطور واقعی  و آنطور که شایسته است و تاریخ نشان داده است، به پا نخواسته است . درصورتیکه تبریز بپا خیزد  آتش خشم آن از این همه ستم وسرکوب و فقر و فساد  فرونشاندنی نخواهد بود . این وظیفه پیشروان جنبشهای کارگری ، ملی ، زنان و جوانان است که  دراین فرصتهای پیش آمده، جنبش انقلابی  و ضد ستم ، طبقاتی ، ملی و جنسی  را با شعارهای رادیکال آزادیخواهانه و برابری طلبانه  مسلح کرده و برای سازماندهی حرکت های بزرگتر آماده سازند. از هم اکنون سازماندهی شوراها ، کمیته ها و محافلی که بتوانند به حرکت های توده ای سمت و سو بدهند، رادردستور کار خود قراردهید . شعارهای مشخص توده ای که منعکس کننده خواست ها و مطالبات طبقه کارگر و سایر زحمتکشان باشد را بصورت ساده ، مشخص و عامه فهم تنظیم و به میان مردم ببرند . شعارهائی که ضامن اتحاد کارگران و زحمتکشان بوده و هدف مبارزه دربرابر چپاولگران و مافیای قدرت و ثروت  را بدرستی بیان کنند . خواست رفع ستم ملی را با رفع ستم جنسی و طبقاتی  تلفیق کرده و راه حاکم شدن برسرنویشت خویش را ازطریق سازمانیابی شورائی درهر محل و مکان که توازن قوا اجازه دهد ، دردستور بگذارند.

ما توده های  کارگر و زحمتکش وجوانان  تبریز و آذربایجان را به همبستگی با مبارزات  توده های مردم سایر نقاط ایران فرامیخوانیم.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی

برقرارباد جمهوری فدراتیو شورائی

زنده باد سوسیالیسم

کمیته آذربایجان اتحادفدائیان کمونیست ۱۱دیماه ۹۶

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »